Πίνακας θεμάτων της 1/14 Συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κιάτο 20-03-2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 1ης/20-03-2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013, ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 73 ΤΟΥ Ν. 3852/2010 1/2014 6984 /20-03-14 ΟΜΟΦΩΝΟΣ
ΝΑΙ 1.- Την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αγίου Νικολάου17
Κόρινθος
Τ.Κ. 20-100
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2/2014 6986 /20-03-14 ΟΜΟΦΩΝΟΣ
ΝΑΙ 1.- Την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας
Ενταύθα
3. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Κου. ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 3/2014 6987 /20-03-14 ΟΜΟΦΩΝΟΣ
ΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων
Ενταύθα
4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ) 4/2014 6988 /20-03-14 ΟΜΟΦΩΝΟΣ
ΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων
Ενταύθα

5. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ) 5/2014 6989 /20-03-14 ΟΜΟΦΩΝΟΣ
ΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων
Ενταύθα
6. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ κ. ΧΑΣΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 6/2014 6990 /20-03-14 ΟΜΟΦΩΝΟΣ
ΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων
Ενταύθα
7. ΘΕΣΠΙΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 7/2013 6991 /20-03-14 ΟΜΟΦΩΝΟΣ
ΝΑΙ 1.- Την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας
Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων της 7/13 Συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κιάτο 15-07-013
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 7ης/15-07-2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1. Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) «Επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος – επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματοδών ποτών (Ψητοπωλείο-Καφενείο) του κου Καψιμαλάκου Ιωάννη του Κων/νου, στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού της Δημοτικής Ενότητας Φενεού» ιδιοκτησίας του ιδίου. 19/2013 16728/18-07-2013 ΟΜΟΦΩΝΟΣΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email