Πίνακας 7ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

10ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15-07-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 11-07-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 16474
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 15ην Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10: 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Προσχέδιο τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2013.
2 Προέλεγχος απολογισμού Εσόδων –Εξόδων του Δήμου μας οικονομικού έτους 2012.
3 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών χρήσεως μηχανημάτων έργου έτους 2013.
4 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
5 Έγκριση πρακτικών της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης βοσκοτόπου «ΒΑΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Μποζικών έτους 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email