Πίνακας 7/13ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 10404

Κιάτο 13 Μαϊου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η Μαϊου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή
έργων υποδομής στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου-Σφαγεία».

2.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Αγροτική Οδοποιϊα (τμήμα Α΄και
τμήμα Β΄) Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά Δήμου Σικυωνίων».

3.- Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Print Friendly, PDF & Email