Πίνακας θεμάτων της 6/13 Συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κιάτο 09-07-013
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 6ης/05-07-2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1. Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) «Επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων της κας Γιαννάκαινι Αικατερίνης του Αναστασίου, στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνος (Βασιλικό) της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.» 16/2013 16140/09-07-2013 ΟΜΟΦΩΝΟΣΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα
2. Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) λειτουργία κινητής Καντίνας σε συγκεκριμένο χώρο-άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της κας Σιώκου Ουρανίας του Βλασίου στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας Διμηνιού της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων». 17/2013 16141/09-07-2013 ΟΜΟΦΩΝΟΣΝΑΙ 1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα
3. Τροποποίηση χρήσεων γης στην Παλαιά Εθνική Οδό (Κανελλοπούλου –Σφαγείων). 18/2013 16142/09-07-2013 ΟΜΟΦΩΝΟΣΝΑΙ 1.- Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & ΙονίουΤμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κορινθίας. Κόρινθος.2.- Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων. Ενταύθα.3.- Την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων Ενταύθα.

Print Friendly, PDF & Email