Πίνακας 6ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 13ης Μαϊου 2013.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

Α΄προ ημερ. 60 Καθορισμός όρων διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου
διάταξης πλησίον του Σταθμού του Προαστιακού
σιδηροδρόμου για την εγκατάσταση αυτόματου
σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων.

Αποστολή:

1. 61 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή
τελών για ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων
του Δήμου.

Αποστολή:

2. 62 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Επιβολή
Τελών χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων
Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων.

Αποστολή:

3. 63 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Προσφυγή
Αναγνωστόπουλου Δημητρίου και λοιπών ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του
Δήμου Σικυωνίων και λοιπών σχετικά με ακύρωση
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποστολή:

4. 64 Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση προσφυγής μετά από
την αριθμ. 811/2013 Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Π.Ε.& Κ.Α. σχετικά με την επιβολή
προστίμου στον Δήμο μας για τη λειτουργία του
ΧΥΤΑ στη θέση Λιτσάρδα Μουλκίου.

Αποστολή:

5. 65 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

Αποστολή:

6. 66 Καθορισμός όρων διακήρυξης για «Εργασίες
καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων»
προϋπ. € 42.500,00

Αποστολή:

7. 67 Καθορισμός όρων διακήρυξης για εργασίες
«Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων
από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» προϋπ. € 40.000,00

Αποστολή:

8. 68 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ)
του Δήμου Σικυωνίων για το 2013 και υποβολή του
στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Αποστολή:

Κιάτο 13 Μαϊου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email