Πίνακας 6/13ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 10144
Κιάτο 9 Μαϊου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η Μαϊου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών για ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου.

2.- Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Επιβολή Τελών Χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων.

3.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Προσφυγή Αναγνωστόπουλου Δημητρίου και λοιπών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων και λοιπών σχετικά με ακύρωση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

4.- Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση προσφυγής μετά από την αριθμ. 811/2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.& Κ.Α. σχετικά με την επιβολή προστίμου στον Δήμο μας για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση Λιτσάρδα Μουλκίου.

5.- Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

6.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» προϋπ. € 42.500,00

7.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για εργασίες «Καθαρισμού οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» προϋπ. € 40.000,00

8.- Εγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σικυωνίων για το 2013.

Print Friendly, PDF & Email