Πίνακας 5/13ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 8852
Κιάτο 18 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Κατασκευή έργων υποδομής στην Πολεοδομική Ενότητα Κανελλοπούλου-Σφαγεία» .

2.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου».

3.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έργο: Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Δ. Κ. Κιάτου».

4.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Ισιώματα» της Τ.K. Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2013.

5.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Σκιέφιζα-Σιούρι- Δραγωνέρα» της Τ. Κ. Λαύκας της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2013.

6.- Λήψη απόφασης επί της δημοπρασίας για την εκμίσθωση λιβαδιού «Λυκόρεμα» της Τ. Κ. Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2013.

7.- Λήψη απόφασης επί της δημοπρασίας για την εκμίσθωση λιβαδιού «Παλιοσόριζα-Κάστρο» της Τ. Κ. Κεφαλαρίου της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2013.

8.- Λήψη απόφασης επί της δημοπρασίας για την εκμίσθωση λιβαδιού «Διάσελο Γκιόζας – Μαυροβούνι» της Τ. Κ. Καστανιάς της Δ. Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2013 .

9.- Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

10.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της Ε.Ε. «Μαζιώτης Σταύρος και Σια» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων για καταβολή οφειλομένου ποσού.

11.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή των Γιοσμά Αικατερίνης και Τρίμη Κων/νας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Σικυωνίων και του ΟΑΕΔ σχετικά με απασχόλησή τους σε πρόγραμμα Stage του Δήμου.

12-. Ορισμός Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου σε διεκδικητική Αγωγή κατά του Σπυρίδωνος Κόλλια.

13-. Ορισμός Δικηγόρου σε προσφυγή του Νικολάου Μπούκη κατά του Δήμου Σικυωνίων.

14-.Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ακριβή διαδικασία που πρέπει ν’ ακολουθήσει ο Δήμος για την επαναδέσμευση ακινήτου ιδιοκτησίας ΣΚΟΣ ΑΣΕ στο Κιάτο.

15.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση Συντηρητικής Απόδειξης του Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων και λοιπών σχετικά με Αγωγή του για αποζημίωση.

16.- Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης μετά από την αριθμ. 811/2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.& Κ.Α. σχετικά με την επιβολή προστίμου στον Δήμο μας για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση Λιτσάρδα Μουλκίου.

17.- Αποδοχή δωρεάς ακινήτου από την κ. Ελένη Κόικα για ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Τιτάνης και ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης.

Print Friendly, PDF & Email