Πίνακας 4/13ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 7067
Κιάτο 3 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τoν Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έ κ τ α κ τ η και
κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η Απριλίου 2012 ημέρα Tετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έργο: Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου».

2.- Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η συνεδρίαση γίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα
λόγω του επείγοντος α)της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του 1ου θέματος και β) της υλοποίησης της αριθμ. 98/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Print Friendly, PDF & Email