Πίνακας θεμάτων της 3/13 Συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κιάτο 16-04-13

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 3ης/15-04-2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1. Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών (καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας της κας Αλογογιάννη Δήμητρας του Βασιλείου στην Τ.Κ. Μουλκίου. 10/2013 8581/16-04-2013 ΟΜΟΦΩΝΟΣΝΑΙ Τμήμα ΤοπικήςΟικονομικής Ανάπτυξηςτου Δήμου μας.
2. Ανάκληση προέγκρισης Κ.Υ.Ε. (Καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος) ιδιοκτησίας της κας Κάλλη Όλγας του Κωνσταντίνου διότι ο ενδιαφερόμενος δεν κατέθεσε μέχρι σήμερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας. 11/2013 8582/16-04-2013 ΟΜΟΦΩΝΟΣΝΑΙ Τμήμα ΤοπικήςΟικονομικής ΑνάπτυξηςΤου Δήμου μας.

Print Friendly, PDF & Email