Πίνακας 3/13ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2013.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης
Α΄προ ημερ. 30 Εγκριση δαπάνης για την καταβολή ποσού στον
διάταξης Φίλη Απόστολο , μετά την 201/2012 απόφαση του
Ειρηνοδικείου Σικυώνος.

Αποστολή:

Β΄προ ημερ. 31 Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πράξης
διάταξης διόρθωσης του αριθμ.4671/2011 συμβολαίου
της Συμβολαιογράφου Φενεού Καππαή Ελένης.

Αποστολή:

1. 32 Ψήφιση ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση
διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά
το 2013.

Αποστολή:

2. 33 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους για τα συνεχιζόμενα έργα ή για την
αποπληρωμή έργων.

Αποστολή:

3. 34 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος
έτους για καταβολή οφειλομένων ποσών σε
διαφόρους δικαιούχους .

Αποστολή:

4. 35 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της
Στυλιανής Καπετάνου – Παπαθανασίου και λοιπών
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά
του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση
δικαιούχων αποζημίωσης ακινήτου τους.

Αποστολή:

5. 36 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή του Δήμου
Βέλου-Βόχας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων και της
Διαδημοτικής Επιχείρησης καθαριότητας και προστασίας
περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου.

Αποστολή:

6. 37 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση Κατσαρελά
Γεωργίου και λοιπών οκτώ πολιτών ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Ελληνικού
Δημοσίου σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων
αποζημίωσης ακινήτων τους.

Αποστολή:

7. 38 Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης μετά
από την αριθμ. 1/2013 Απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου Κάτω Διμηνιού.

Αποστολή:

8. 39 Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματος για
τροποποίηση Κανονισμού κοιμητηρίου της Τ.Κ. Κάτω
Διμηνιού, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου.

Αποστολή:

9. 40 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων
διακήρυξης για την «Προμήθεια γάλακτος για το
προσωπικό του Δήμου».

Αποστολή:

Κιάτο 27 Μαρτίου 2013
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email