Πίνακας 23ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 23η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 2012.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

1. 319 Απόδοση λογαριασμού Eντάλματος Προπληρωμής από τη
δημοτική υπάλληλο Χάϊδω Κλουτσινιώτη που αφορά
καταβολή ποσού στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

Αποστολή:

2. 320 Απόδοση λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από το
δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Στούκα από τη συμμετοχή
του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την
μετατόπιση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Κ. Στενού.

Αποστολή:

3. 321 Απόδοση λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής από το
δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Στούκα από τη συμμετοχή
του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για χορήγηση νέας
παροχής για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής
τάσης ακινήτου που βρίσκεται στην Ανατ. Τραγάνα Δ.Κ.
Κιάτου.

Αποστολή:

4. 322 Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών
προμηθειών και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας
ανάθεση προμηθειών του Δήμου έτους 2013 (άρθρο 46
του ΕΚΠ-ΟΤΑ).

Αποστολή:

5. 323 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

Αποστολή:

6. 324 Έγκριση δαπάνης αμοιβής δικηγόρων από δικαστικές
ενέργειές τους σε υποθέσεις του Δήμου.

Αποστολή:

7. 325 Εγκριση δαπάνης αμοιβής δικαστικών επιμελητών από
ενέργειές τους σε υποθέσεις του Δήμου.

Αποστολή:

8. 326 Αναβολή λήψης απόφασης επί αίτησης Μπόκου Παύλου
σχετικά με Ανάκληση της αριθμ. 97/30-4-2012 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί άσκησης Ενδίκων βοηθημάτων
κατά των αδελφών Μπόκου λόγω κατάληψης κοινοτικού
δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιάνων.

Αποστολή:

Κιάτο 28 Δεκεμβρίου 2012
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email