Πίνακας 22ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 2012.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

1. 317 Προέλεγχος Ισολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2011.

Αποστολή:

2. 318 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο
«Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.Μουλκίου»

Υποβολή:

Έγκριση:

Κιάτο 27 Δεκεμβρίου 2012
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email