Πίνακας 21ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 20ης Δεκεμβρίου 2012.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

Α΄προ ημερ. 303 Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση νέας
διάταξης Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την παραχώρηση της
αίθουσας Θεάτρου του Δημαρχείου με κατάργηση παλαιών.

Αποστολή:

1. 304 Καθορισμός όρων διακήρυξης για διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου
αυτοκινήτου»

Αποστολή:

2. 305 Καθορισμός όρων διακήρυξης για διενέργεια ανοικτού
διαγωνισμού για «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου»

Αποστολή:

3. 306 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το
Δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή
τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου για το 2013.

Αποστολή:

4. 307 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το
Δημοτικό υπάλληλο Νικόλαο Τσήρο για πληρωμή τελών
ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου.

Αποστολή:

5. 308 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για το έργο «Αποπεράτωση
αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σικυωνίων».

Υποβολή:

Έγκριση:

6. 309 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια
εξοπλισμού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων
(Λογισμικό και αντλίες)».

Υποβολή:

Έγκριση:

7. 310 Κήρυξη άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροκτημάτων
της Τ.Κ. Λαύκας της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας.

Αποστολή:

8. 311 Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα
του Δήμου.
Υποβολή:

Έγκριση:

9. 312 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο
«Επισκευή-συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κεφαλαρίου».

Αποστολή:

10. 313 Ψήφιση & διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

Αποστολή:

11. 314 Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη σύνταξη διορθωτικής
πράξης σχετικά με την αποδοχή κληρονομιάς Σπυρόπουλου.

Αποστολή:

12. 315 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του
τ. Δημάρχου κ. Τσουλούφα Αγγελου και κ. Χουσελά
Ευάγγελου σε ασκηθείσα κατ αυτών μήνυση από την κ.
Γεωργούση Ουρανία.

Αποστολή:

13. 316 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την σύνταξη εξωδίκου
και άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της ΝATURA Α.Ε και
ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε περί της από πλευράς τους προσκόμισης των
απαραιτήτων δελτίων αποστολής.

Αποστολή:

Κιάτο 20 Δεκεμβρίου 2012
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email