Πίνακας 2ης Τακτικής Συνεδρίασης “Μηκώνης”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της υπ’ αριθ. 2ης /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 28-1-2013.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού πεντακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (507,50€) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αρ. πρωτ. 463/27.06.2012 και αφορά τη συνέχιση της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 757/24-05-2011 και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την έκδοσή της.
Αριθ. Απόφ. 4 Αριθ. Πρωτ. Έγκριση

2. Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (3.552,50 €) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αρ. πρωτ. 764/02.07.2012 και αφορά τη με αρ. πρωτ. 1035/19.06.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την έκδοσή της.
Αριθ. Απόφ. 5 Αριθ. Πρωτ. Έγκριση

Print Friendly, PDF & Email