Πίνακας 18ης Τακτικής Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 6ης Νοεμβρίου 2012.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

1. 243 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση
αγροκτημάτων στην Τ.Κ. Λαύκας της Δ.Ε. Στυμφαλίας.

Αποστολή:

2. 244 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση
αγροκτημάτων στην Τ.Κ. Ψαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας.

Αποστολή:

3. 245 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση
αγροκτήματος στη θέση «Παναγία» της Τ.Κ. Καισαρίου
της Δ.Ε. Στυμφαλίας.

Αποστολή:

4. 246 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση
αγροκτημάτων στη θέση «Βάτος» της Τ.Κ. Κυλλήνης
της Δ.Ε. Στυμφαλίας.

Αποστολή:

5. 247 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση
αγροκτημάτων στη θέση «Καρατζιά και Κοκκινιά» της
Τ.Κ. Καλλιάνων της Δ.Ε. Στυμφαλίας.

Αποστολή:

6. 248 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση
αγροκτημάτων στην Τ.Κ. Καστανιάς της Δ.Ε.
Στυμφαλίας.

Αποστολή:

7. 249 Απευθείας ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση
Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου»
προϋπ. € 12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

8. 250 Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση 4ου
Νηπιαγωγείου Κιάτου» προϋπ. € 12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

9. 251 Απευθείας ανάθεση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων
χώρων Τ.Κ. Καλλιάνων» προϋπ. € 5.000,00

Υποβολή:

Έγκριση:

10. 252 Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών
του Δήμου.

Υποβολή:

Έγκριση:

11. 253 ΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της Τεχνικής
Υπηρεσίας για «Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία
πρατηρίου υγρών καυσίμων (Λογισμικό & Αντλίες)»
προϋπ. € 30.000,00

Αποστολή:

12. 254 Έγκριση δαπάνης αμοιβής των δικαστικών επιμελητών κ.
Δανίκα και κ. Ρίζου για επιδόσεις σε δικαστικές υποθέσεις
του Δήμου.

Αποστολή:

13. 255 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 473,55 του Δικηγόρου Λιάκη
Γεωργίου από δικαστικές ενέργειές του στην υπόθεση
Βαγενά και λοιπών.

Αποστολή:

14. 256 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 774,90 του Δικηγόρου Λιάκη
Γεωργίου από δικαστικές ενέργειές του στην υπόθεση
Βασόπουλου Γεωργίου.

Αποστολή:

15. 257 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

Αποστολή:

16. 258 Μη άσκηση Εφεσης κατά της αριθμ.311/2012 απόφασης
του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως που αφορά
αποζημίωση μελετητών Χουσιανάκου & Μαγκαφώση από
εκπόνηση μελέτης.

Αποστολή:

17. 259 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση
του Δήμου μας σε Αγωγή αμοιβής του Αποστόλου Φίλη
κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Αποστολή:

18. 260 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για επαναφορά προς
συζήτηση της από 26ης -2 -2007 αγωγής της Μαρίνας
Κοντογιάννη κ.λ.π. κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Αποστολή:

19. 261 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για επαναφορά της από
17ης -5-2002 αίτησης προσδιορισμού τιμής μονάδος της
Μαρίας Παππά κ.λ.π κατά του Δήμου Σικυωνίων.

Αποστολή:

Κιάτο 6 Νοεμβρίου 2012
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email