Πίνακας 15/13ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

15ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02-09-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 30-08-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 20773
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )
Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Μπούκη Γεώργιο
4.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη
3.- Παπαβασιλείου Νικόλαο
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Ζαχαριά Χρήστο
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 2α Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09: 30 π. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο Χάιδω Κλουτσινιώτη, που αφορά καταβολή ποσού στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για εκτίμηση της αξίας πέντε (5) ακινήτων στο Κιάτο.
2 Ακύρωση τoυ διαγωνισμού της 29-08-2013, για την προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, διόρθωση της μελέτης, των όρων διακήρυξης και της περίληψης καθώς ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του.
3 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
4 Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή του Δικηγόρου κ. Ποττάκη

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Print Friendly, PDF & Email