Πίνακας 1ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΛΤΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Κιάτο  181-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                            

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  υπ’ αριθ.  1ης /2013   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   της  18 – 1 – 2013.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση σε σώμα.

                     Αριθ. Απόφ.       1                   Αριθ. Πρωτ.                  Έγκριση

2. Εξουσιοδότηση Προέδρου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για γίνει η ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος όπου τηρούσε λογαριασμό το κατηργημένο Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας.

                     Αριθ. Απόφ.       2                   Αριθ. Πρωτ.                  Έγκριση

3. Εξουσιοδότηση Προέδρου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση ΚΑΕ ώστε να μπορεί να γίνεται η είσπραξη οφειλετών μας μέσω Δ.Ο.Υ.

                    Αριθ. Απόφ.       3                   Αριθ. Πρωτ.                   Έγκριση

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών έτους 2013 (άρθρο 67 Π.Δ. 28/1980).

Αριθ. Απόφ.       4                   Αριθ. Πρωτ.                     Έγκριση

 1. 2.Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 € έτους 2013 (Π.Δ. 171/87 αρθ. 16).

Αριθ. Απόφ.       5                   Αριθ. Πρωτ.                     Έγκριση

 1. 3.Ορισμός Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων κάτω  των 5.869,40 € έτους 2013 (Π.Δ. 171/87 αρθ. 15).

Αριθ. Απόφ.       6                  Αριθ. Πρωτ.                      Έγκριση

 1. 4.Ορισμός υπαλλήλου για κατάθεση και ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.

Αριθ. Απόφ.       7                   Αριθ. Πρωτ.                     Έγκριση

 1. 5.Ανάθεση γραμματειακής υποστήριξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

Αριθ. Απόφ.       8                   Αριθ. Πρωτ.                     Έγκριση

 1. 6.Ψήφιση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφ.       9                   Αριθ. Πρωτ.                     Έγκριση

 1. 7.Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Αριθ. Απόφ.       10                  Αριθ. Πρωτ.                    Έγκριση

 1. 8.Επανακαθορισμός ορίων χερσαίας ζώνης λιμένα Κιάτου.   ΑΝΑΒΟΛΗ

Αριθ. Απόφ.       11                  Αριθ. Πρωτ.                    Έγκριση

 1. 9.Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

Αριθ. Απόφ.       12                   Αριθ. Πρωτ.                   Έγκριση

 1. 10.Καθορισμός τελών χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένα.

      Αριθ. Απόφ.       13                   Αριθ. Πρωτ.                         Έγκριση

 1. 11.Συγκρότηση Επιτροπής επεξεργασίας για τον καθορισμό θέσεων στο αλιευτικό καταφύγιο Κιάτου.

      Αριθ. Απόφ.       14                   Αριθ. Πρωτ.                         Έγκριση

 1. 12.Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης θέσεων ελλιμενισμού στον πρώην Δήμο Ευρωστίνης.

      Αριθ. Απόφ.       15                   Αριθ. Πρωτ.                         Έγκριση

 1. 13.Συγκρότηση Επιτροπής σχετικά με τα καταστήματα που λειτουργούν στη χερσαία ζώνη λιμένα Κιάτου.

      Αριθ. Απόφ.       16                 Αριθ. Πρωτ.               Έγκριση

 1. 14.Σύσταση Ομάδας Εθελοντών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.

      Αριθ. Απόφ.       17                   Αριθ. Πρωτ.                         Έγκριση 

Print Friendly, PDF & Email