Πίνακας θεμάτων της 4ης/14 Συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                     Κιάτο 27-06-2014

                                       Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 4ης/27-06-2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                                                                                  

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Mπούρη Κων/νου, β) Καψιμαλάκου Ιωάννη, γ) Αλεξίου Ελπίδα και Πάγκα Νίκης.

21/2014

15759/27-06-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων

             Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων της 3ης/14 Συνεδρίασης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                     Κιάτο 04-06-2014

                                       Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της 3ης/04-06-2014   ΤΑΚΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ

Π Ρ Ο Σ

1.

Tροποποίηση του Κανονισμού Νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνας (Βασιλικού)

  17/2014

13942/05-06-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Το Δημοτικό        

           Συμβούλιο

            Ενταύθα    

                  

2.- Τον κ. Πρόεδρο της Τ. Κ. Σικυώνας

   202-00 ΚΙΑΤΟ

2.

Ανάκληση προεγκρίσεων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (Πρώην Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος)

18/2014

13943/05-06-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων

             Ενταύθα

                        

3.

Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών ιδιοκτησίας των α) Κουλούκη Παναγιώτη, β) Ρέλια Κων/νου, γ) Λέγγα Χρήστου, δ) Παπαγιαννοπούλου Ευθυμίας, ε) Σανιδά Αικατερίνης και στ) Παπαγιαννόπουλου Σπυρίδωνα και Σια Ο.Ε.

19/2014

13944/05-06-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων

             Ενταύθα

4.

Έκδοση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων

20/2014

13947/05-06-14

ΟΜΟΦΩΝΟΣ

ΝΑΙ

(Αναβολή)

1.- Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων

               Ενταύθα

Print Friendly, PDF & Email