Πίνακας Θεμάτων 2ης/2019 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 21  Φεβρουαρίου  2019

 

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  02/2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της      20-2-2019

 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.      Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Υπηρεσιών.

 

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.3/2019                  Αριθ. πρωτ.                          ΠΡΟΣ:

 

2.        Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Προμηθειών

                     ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.04/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

  1. Παραχώρηση αίθουσας  του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για εθελοντική παράδοση μαθημάτων θεατρικής αγωγής και  αγωγής λόγου.

                       ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.05/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

  1. Έγκριση αρχικού αιτήματος παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

                    ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.06/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

 

 

 

  1. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών μονάδων α) 1ου Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

και β) 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και 4ου Νηπιαγωγείο Κιάτου

                    ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.07/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της παράτασης της σύμβασής της

                    ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.08/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

  1. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

                        ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.09/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

  1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου   Σικυωνίων

                        ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.10/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

  1. Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων για έλεγχο οικονομικής διαχείρισης της Σχολικής Μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων

 

                        ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.11/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

  1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2019 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων

 

                        ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.12/2019                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email