Πίνακας Θεμάτων 16η Τακτικής Συνεδρίασης της Οικομομικής Επιτροπής που συζητήθηκαν

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011.
Α/Α Αριθμ. Απόφασης
1. 150 Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του
έργου «Επισκευή-συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.
Μουλκίου».
Υποβολή:

Έγκριση:

2. 151 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση και διάθεση
πίστωσης για «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού
αντλιοστασίων» προϋπ. € 35.800,00

Αποστολή:

3. 152 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον
δημοτικό υπάλληλο Τσήρο Νικόλαο για την πληρωμή τελών
ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου.

Αποστολή:

4. 153 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου
«Συντήρηση- ανακαίνιση γηπέδου ποδοσφαίρου ανατολικής
Τραγάνας Κιάτου» προϋπ. € 200.000,00

Αποστολή:

5. 154 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου
«Αποπεράτωση επισκευαστικών εργασιών Δημοτικού
Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς» προϋπ. € 49.030,06

Αποστολή:

6. 155 Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση στη Συμβολαιογραφική
Πράξη αγοράς οικοπέδου ιδιοκτησίας Αγροτικής Τράπεζας
Ελλάδος, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελευθ.
Βενιζέλου 29, Καραϊσκάκη και Δερβενακίων στο Κιάτο .

Αποστολή:

Κιάτο 13 Οκτωβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email