Πίνακας Θεμάτων 1ης/2020 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 28  Ιανουαρίου  2020

 

Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν

 

Της  αριθ.  01/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της      27-1-2020

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1.  Συγκρότηση σε σώμα της  Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

            Σικυωνίων

 

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.01/2020                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

    2.  Περί ορισμού οικονομικού διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

                     ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.02/2020                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

 

  1. Περί εξουσιοδοτήσεως των Διευθυντών των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων, για

είσπραξη χρημάτων από την Τράπεζα Eurobank

Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και  παραλαβής Προμηθειών.

 

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ.03/2020                  Αριθ. πρωτ.                        ΠΡΟΣ:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών.

 

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ. 04 /2020                  Αριθ. πρωτ.                      ΠΡΟΣ:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών.

                          ΟΜΟΦΩΝΑ-

                       Αριθ. Απόφ. 05/2020                  Αριθ. πρωτ.                       ΠΡΟΣ

Print Friendly, PDF & Email