Πίνακας θεμάτων 32/13 έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 07 – 11- 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 32/ 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 06 – 11- 2013

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Ανταποδοτικά έργα στη Δημοτική ενότητα Στυμφαλίας».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 383/13

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 30/13 Τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 08 – 11 – 2013
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 30 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Της 07 – 11 – 2013

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 26/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού αναπληρωτών Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων Λαϊκών Αγορών σε παραγωγούς
(Π.Δ. 51/2006 άρθρ. 3 παρ. 6).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 384/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

B. Έγκριση της αριθ. 73/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ηλεκτρονικού – ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 385/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Γ. Έγκριση της αριθ. 74/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Πολιτιστικού Κέντρου και Δημοτικού Γυμναστηρίου».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 386/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Δ. Έγκριση της αριθ. 75/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης υπαλλήλων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 387/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Ε. Λήψη απόφασης περί δικαστικού συμβιβασμού σε ασκηθείσα αγωγή του Δήμου Βέλου Βόχας κατά 1) του Δήμου Σικυωνίων και 2) του ΝΠΙΔ Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμων Σικυωνίων και Βέλου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 388/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2014
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 389/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) ,για την εκτέλεση της πράξης: «Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 390/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΕΙΣ » για την συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 391/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ. Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά».
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

5. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δράσης ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας , Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή προγράμματος διαλογής στη πηγή
βιοαποβλήτων του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 392/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» ως προς το σκέλος της χρηματοδότησης .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 393/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες του Φυσικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Αστικού Συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας Αρκαδίας Κορίνθιας και Λακωνίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 394/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Έκδοση Κανονιστικής απόφασης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 395/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Έκδοση Κανονιστικής απόφασης περί: «Καθορισμός Κοινοχρήστων χώρων (θέσεων) άσκησης στάσιμου εμπορίου» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 396/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Έγκριση της αριθ. 116/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 397/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Έγκριση της αριθ. 4/2013 απόφασης Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Ματίου με θέμα: «Αδειοδότηση Σταυλικών εγκαταστάσεων» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 398/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Ορισμός Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων, για καταστήματα και επιχειρήσεις που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 399/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2014.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 400/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την συμμετοχή, επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών σε λαϊκές αγορές για το έτος 2014.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 401/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Διάλυση σύμβασης του έργου «Ανάδειξη αξιοποίηση χώρου πρώην Σταφιδεργοστασίου και δημιουργία Πολιτιστικού Πολυκέντρου – Κατασκευή Ενυδρείου, του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 402/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Παραχώρηση χρήσης, συντήρησης και λειτουργίας της Δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Μαυρόρεμα» της Τ. Κ. Καισαρίου στην Αστική Εταιρία με την επωνυμία: «Αρδευτικός όμιλος γεωργοκτηματικών Καισαρίου Κορινθίας – Μαυρόρεμα».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 403/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 404/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Αναγκαιότητα πρόσληψης Υδρονομέα με δίμηνη σύμβαση για το αρδευτικό έργο Λαύκας Καστανιάς, αρδευτικής περιόδου 2013».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 405/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Τροποποίηση της αριθ. 288/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση χρήσεων γης στην Παλαιά Εθνική Οδό (Κανελλοπουλου – Σφαγεία)» μετά την αριθ. 38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 406/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 407/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 408/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φιλλύρα από τον ιδιώτη κ. Τζουμάκα Πέτρο».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 409/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Μετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου κ. Μαμάση Βασιλείου στη Δ. Κ. Κιάτου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 410/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Έγκριση της αριθ. 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: « Πρόταση ένταξης στο υπό κατάρτιση Γ. Π. Σ. του Δήμου Σικυωνίων η χωροθέτηση μικρών Τουριστικών μονάδων Εναλλακτικού Τουρισμού στις εκτός Σχεδίου περιοχές
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 411/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 412/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Έγκριση της αριθ. 40/2013 απόφασης «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 413/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου», της αριθ.70/2011 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 414/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Στυμφαλίας », της αριθ.19/2008 μελέτης του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 415/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Δ.Ε. Σικυωνίων» της αριθ.21/2012 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 416/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου» της αριθ.22/2012 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 417/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημόσιων χώρων οικισμών» της αριθ.27/2009 μελέτης του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 418/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ. Κ. Κιάτου» της αριθ. 57/2011 μελέτη της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 419/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο:
«Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου» της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 420/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

34. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση Επισκευαστικών εργασιών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 421/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

35. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 422/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 26/13 Τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 10 – 09 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 26 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 09 – 09 – 2013

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A. Έγκριση της αριθ. 31/2013 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΔΕΔΗΣ», με θέμα: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και έγκριση εξόφλησης οφειλής στον κ. Σταύρο Μαζιώτη».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 325/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Β. Υποβολή πρότασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την υλοποίηση Κολυμβητηρίων και Γυμναστηρίων μέσω ΣΔΙΤ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 326/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της μελέτης 11/2013 με τίτλο: « Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 327/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Κοπή δένδρων στο προαύλιο χώρο του Νηπιαγωγείο της Τοπ. Κοινότητας Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 328/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 329/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και Νομικών Προσώπων του για το έτους 2014 και δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 330/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Αναγκαιότητα συνεργασίας και καθορισμός των όρων Σύμβασης μεταξύ Δήμου και συμβεβλημένων εταιρειών για την διαχείριση οικιακών και δημοτικών βιοαποβλήτων .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 331/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας κι εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Λαχανά Γεωργίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 332/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας Μπρακάκη Σπυρίδωνα, ευρισκομένου στην Τ.Κ. Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 333/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Παραχώρηση χρήσης του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 334/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος Οικονομικού έτους 2013.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

11. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 335/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κεφαλαρίου» της αριθ. 25/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 336/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:«Αποπεράτωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αριθ. 36/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 337/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Έγκριση της αριθ. 60/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 338/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Έγκριση της αριθ. 61/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 339/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Έγκριση της αριθ. 64/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για τη διεξαγωγή Φθινοπωρινών Εκδηλώσεων ».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 340/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Κ. Κιάτου » .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 341/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Παραχώρηση χώρου στέγασης του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 342/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 25/13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 13 – 08 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 25 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 12 – 08 – 2013

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A. Αποδοχή Προέγκρισης Δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού» Δήμου Σικυωνίων, Μέτρο 322 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
( Π.Α.Α. 2007-2013) και έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 310/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Β. Έγκριση της 3/2013 απόφασης της Τ.Κ. Γκούρας με τίτλο «Περί Παραχωρήσεως της πλατείας στις 19 Αυγούστου 2013 για την διεξαγωγή εκδηλώσεως».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 311/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Γ. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακευτικού υλικού για τις
ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 312/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός ανώτατου ύψους εξόδων ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 313/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
και των Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 314/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 315/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων για την Υπάλληλο του Δήμου κ. Δήμητρα Καραμάνη.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 316/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση της αριθ. 49/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας » .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

6. Έγκριση της αριθ. 50/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Ψήφιση πιστώσεων και έγκριση διενέργειας προμηθειών ».
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

7. Έγκριση της αριθ. 51/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας ».
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

8. Έγκριση της αριθ. 52/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας ».
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

9. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου με θέμα : «Εξέταση της από 5-8-2013 αίτησης του κ. Γαλάνη Βασιλείου περί παραχώρηση χώρου της πλατείας της Τ. Κ. Ψαρίου για διοργάνωση εκδήλωσης».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 317/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

11. Αναγκαιότητα εκπόνησης οριστικής μελέτης περιβαλλοντικού σχεδιασμού και των τευχών Δημοπράτησης του έργου : «Σχεδιασμός προγράμματος διαλογής στη πηγή αστικών (οικιακών και εμπορικών) βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων και Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού».
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 318/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Αναγκαιότητα ανάθεσης υπηρεσιών σε ιδιωτική Εταιρεία φύλαξης και προστασίας των Δημοτικών χώρων του Δήμου Σικυωνίων.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 319/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Κλεισθένους 75 στο Κιάτο μπροστά από το Αρτοποιείο ιδιοκτησίας Νικ. Πλέστη .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 320/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Κοπή δένδρων στο Νεκροταφείο της Τοπ. Κοινότητας Καλιάνων μετά από την 29-7-2013 Γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. κ. Σελέκου Κων/νου .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Κυλλήνης .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 321/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 322/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Κλημεντίου .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 323/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Τουαλετών Δημοτικού κτιρίου Δ. Κ. Κιάτου .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 324/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 22/13 EKTAKTHΣ Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 02 – 08 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 22 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 30 – 07 – 2013

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A. Αποδοχή ποσών από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας και Φόρο Ζύθου .
Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 274/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Β. Άνοιγμα προθεσμιακού λογαριασμού τρίμηνης διάρκειας στην Γενική
Τράπεζα ποσού 250.000,00 € .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 275/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Γ. Άνοιγμα προθεσμιακού λογαριασμού τρίμηνης διάρκειας στην Εμπορική
Τράπεζα ποσού 300.000,00€ .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 276/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Δ. Παραχώρηση χώρου για τη διοργάνωση τριήμερου «Φεστιβάλ» μετά από
αίτηση του Εμπορικού Συλλόγου.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 277/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Ε. Έγκριση της αριθ. 46/2013 απόφασης της «ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα :
«Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 278/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΣΤ. Έγκριση της αριθ. 55/2013 απόφασης της «ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα :
«Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης για την
διεξαγωγή εκδηλώσεων ».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 279/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Z. Έγκριση διενέργειας εκτάκτως και κατεπειγόντως της κατ’ εξαίρεση προμήθειας με τίτλο : « Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την Παιδική εξοχή – κατασκήνωση « Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου) για το έτος 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 280/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης μετά από αίτημα του κ. Χαντζή Πέτρου και την σχετική γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Φενεού .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 281/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Λήψη απόφασης, μετά από αίτημα του κ. Ζαφείρη Νικολάου και την σχετική γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 282/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση της αριθ.9/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Κρυονερίου με θέμα: «Λήψη απόφασης – πρότασης επί αιτήσεως με αριθ. 15938/04-07-2013 της κ. Δήμου Μαρίας».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 283/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση της αριθ. 13/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα « Παραχώρηση αίθουσας Συνεταιρισμού – νότια του καταστήματος της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού στον Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ Κάτω Διμηνιού».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 284/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER Βόρειας Πελοποννήσου του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ) της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων ) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων Α’ Ειδικός προϋπολογισμός & Επικαιροποίηση της υπ’αριθ.11/2011 μελέτης (Τ.Κ. Κρυονερίου).
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 285/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Τροποποίησης Ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013 μετά την αριθ. 117/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 286/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 287/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Τροποποίηση χρήσεων γης στην Παλαιά Εθνική Οδό (Κανελλοπούλου – Σφαγεία) μετά την αριθ. 18/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 288/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 46.900,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους για την Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων έτους 2013 (ΣΑΤΑ). Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 289/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 290/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Έγκριση της αριθ. 31/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 291/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Κορτές – Μπαρέρα Μαρία – Νέλλη, περί μείωση ύψους μισθώματος σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου Σικυωνίων στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 292/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Έγκριση της αριθ. 81/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικ. έτους 2013 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος » .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 293/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Η Συνεδρίαση της 30-07-2013 που άρχισε κανονικά, διεκόπη, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του προχωρημένου της ώρας 2.00 π.μ. και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων 16 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεχίστηκε την 01-08-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ.

14. Έγκριση της αριθ. 48/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Περί καθορισμού δυναμικότητας των Παιδικών Σταθμών ».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 294/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Έγκριση της αριθ. 45/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης ».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 295/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Έγκριση της αριθ. 83/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Ομάδας Διάσωσης Κορινθίας.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. Κλημεντιώτη Μαρία – Αναστασία .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 296/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Ψυχογυιό Κων/νο του Αθανασίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 297/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Ψυχογυιό Βλάσιο του Αθανασίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 298/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Ορθή Επανάληψη της αριθ. 98/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 299/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Απ’ Ευθείας Αγορά ακινήτου στην Τ. Κ. Φενεού ιδιοκτησίας κ. Λαχανά Γεωργίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 300/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Φούγια Νικ. στην Τ. Κ. Φενεού .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 301/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Πασίου με θέμα : «Επικαιροποίηση της αριθ. 8/2011 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 302/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Έγκρισης και παραλαβή της Μελέτης : «Στατική μελέτη για την αποπεράτωση του διατηρητέου κτιρίου «Τσίλλερ» .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 303/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Έγκρισης και παραλαβή της Μελέτης : «Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποπεράτωση του διατηρητέου κτιρίου «Τσίλλερ».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 304/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου » της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 305/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Ψαρίου » της αριθ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 306/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Δημοτ. Ενοτ. Σικυωνίων» της αριθ. 21/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 307/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Έγκριση και παραλαβή εργασιών της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών, Πλατάνια – Τραγάνα – Νεάπολη».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 308/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Αντίγραφο του Πίνακας θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 18 – 07- 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 20/ 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 15 – 07- 2013

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις Κινητοποιήσεις των Ο.Τ.Α μετά από απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 267/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έκδοση ψηφίσματος μετά από αίτημα Δημοτικού Συμβούλου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 268/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Παραχώρηση χώρου του «Πευκιά» & του γηπέδου «ΒEACH VOLLEY» της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού μετά από αίτηση της κ. Μαρνέζη Ιωάννας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 269/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. «Έγκριση της αριθ. 43/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Έκδοση εγγυητικής επιστολής και εξουσιοδότηση υπαλλήλου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 270/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Καθορισμός περιόδου λειτουργίας της Κατασκήνωσης «Η Κορίνθου» (Κλημεντίου Κορινθίας) .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 271/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ματίου με θέμα : «Περί ανακλήσεως απόφασης και παραχωρήσεως της πλατείας στις 19-20 Ιουλίου 2013 για την διεξαγωγή εκδηλώσεως – πανηγύρι»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 272/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Πίνακας θεμάτων Συνεχιζόμενης του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 02 – 07 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 18 / 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 27 – 06 – 2013

Η Συνεδρίαση της 27-06-2013 που άρχισε κανονικά, διεκόπη, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του προχωρημένου της ώρας 2.00 π.μ. και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεχίστηκε την 01-07-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ.

1. Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας ) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο μας .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 258/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση της αριθ.10/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κάτω Διμηνιού με θέμα : «Ορισμός υδρονομέα άρδευσης και υδροχωριστή πηγών ΣΙΕ».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 259/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση της αριθ.8/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κάτω Διμηνιού με θέμα : «Τροποποίηση της αριθ.5/2013 απόφασης Τ.Κ. Κ. Διμηνιού ως προς την παρ. 4 αυτής
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 260/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση της αριθ.5/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Σουλίου με θέμα : «Λάθος εγγραφή σε κατάλογο άρδευσης έτους 2011 .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 261/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 262/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση χειμάρρου Τ. Κ. Λαύκας» και Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτού .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 263/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα Βελτίωσης Σχολικών συγκροτημάτων Κιάτου (1ου Γυμνασίου , 6ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Γυμνασίου), Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτού .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 264/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 21/13 EKTAKTHΣ Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 31 – 07 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 21 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 30 – 07 – 2013

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 273/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Πίνακας θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 18 – 07- 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 20/ 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 15 – 07- 2013

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις Κινητοποιήσεις των Ο.Τ.Α μετά από απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 267/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έκδοση ψηφίσματος μετά από αίτημα Δημοτικού Συμβούλου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 268/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Παραχώρηση χώρου του «Πευκιά» & του γηπέδου «ΒEACH VOLLEY» της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού μετά από αίτηση της κ. Μαρνέζη Ιωάννας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 269/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. «Έγκριση της αριθ. 43/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Έκδοση εγγυητικής επιστολής και εξουσιοδότηση υπαλλήλου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 270/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Καθορισμός περιόδου λειτουργίας της Κατασκήνωσης «Η Κορίνθου» (Κλημεντίου Κορινθίας) .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 271/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ματίου με θέμα : «Περί ανακλήσεως απόφασης και παραχωρήσεως της πλατείας στις 19-20 Ιουλίου 2013 για την διεξαγωγή εκδηλώσεως – πανηγύρι»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 272/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 19/13 EKTAKTHΣ Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 09- 07 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 19/ 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 08- 07- 2013

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Αναγκαιότητα αγοράς οικοπέδου στο Ο.Τ. 50 προκειμένου να αξιοποιηθεί ως διοικητήριο στα πλαίσια υλοποίησης του ΓΠΣ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 265/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 28 – 06 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 18 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 27 – 06 – 2013

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

A’. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης μέρους της προμήθειας
«Ηλεκτρολογικού υλικού για το έργο Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Δ.Κ.
Κιάτου» .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 249/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Β’. Παραχώρηση χώρου στην πλατεία Ελευθερίας (έναντι του Δημαρχείου)
για την διενέργεια έκθεσης – Φεστιβάλ Βιβλίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ:
Αριθ.Απόφ. 250/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Γ’. Έγκριση της αριθ. 8/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ περί: «τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 251/2013 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Δ’ Εγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ. Σ περί: Καθορισμού εγγραφής και ετήσιας συνδρομής μελών
ΚΑΠΗ».
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Διώροφου Δημοτικού κτιρίου για τη Δημιουργία Κέντρου μελετών Αρχαίας Σικυώνας στην Τ.Κ. Σικυώνος » στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER Βόρειας Πελοποννήσου του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ Α.Ε. ΟΤΑ) και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 252/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Πρόσληψη προσωπικού για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 253/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Εκχώρηση διαχείρισης – δικαιωμάτων των αρδευτικών υδάτων και αρδευτικών γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Κυλλήνης .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 254/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έκδοση κανονιστικής απόφασης αναπροσαρμογής τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ.Κάτω Διμηνιού .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 255/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 256/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Συζήτηση σχετική με θέματα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων .
Αριθ.Απόφ. 257/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Η Συνεδρίαση της 27-06-2013 που άρχισε κανονικά, διεκόπη, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του προχωρημένου της ώρας 2.00 π.μ. και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεχίστηκε την 01-07-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ.

7. Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας ) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο μας .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 258/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Έγκριση της αριθ.10/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κάτω Διμηνιού με θέμα : «Ορισμός υδρονομέα άρδευσης και υδροχωριστή πηγών ΣΙΕ».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 259/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Έγκριση της αριθ.8/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κάτω Διμηνιού με θέμα : «Τροποποίηση της αριθ.5/2013 απόφασης Τ.Κ. Κ. Διμηνιού ως προς την παρ. 4 αυτής
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 260/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Έγκριση της αριθ.5/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Σουλίου με θέμα : «Λάθος εγγραφή σε κατάλογο άρδευσης έτους 2011 .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 261/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 262/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση χειμάρρου Τ. Κ. Λαύκας» και Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτού .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 263/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα Βελτίωσης Σχολικών συγκροτημάτων Κιάτου (1ου Γυμνασίου , 6ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Γυμνασίου), Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτού .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 264/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων Συνεχιζόμενης του Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 02 – 07 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 18 / 2013 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 27 – 06 – 2013

Η Συνεδρίαση της 27-06-2013 που άρχισε κανονικά, διεκόπη, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του προχωρημένου της ώρας 2.00 π.μ. και του μεγάλου αριθμού των υπολοίπων 6 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και συνεχίστηκε την 01-07-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ.

1. Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας ) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο μας .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 258/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση της αριθ.10/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κάτω Διμηνιού με θέμα : «Ορισμός υδρονομέα άρδευσης και υδροχωριστή πηγών ΣΙΕ».
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 259/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση της αριθ.8/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κάτω Διμηνιού με θέμα : «Τροποποίηση της αριθ.5/2013 απόφασης Τ.Κ. Κ. Διμηνιού ως προς την παρ. 4 αυτής
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 260/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση της αριθ.5/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Σουλίου με θέμα : «Λάθος εγγραφή σε κατάλογο άρδευσης έτους 2011 .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 261/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 262/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση χειμάρρου Τ. Κ. Λαύκας» και Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτού .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 263/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα Βελτίωσης Σχολικών συγκροτημάτων Κιάτου (1ου Γυμνασίου , 6ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Γυμνασίου), Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτού .
ΟΜΟΦΩΝΑ
Αριθ.Απόφ. 264/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 14 – 06 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 17 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 13 – 06 – 2013

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το κλείσιμο της ΕΡΤ.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 189/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Απευθείας μίσθωση Χώρου παραπλεύρως του σταθμού του προαστιακού σιδηροδρόμου για εγκατάσταση αυτόματου σταθμού ενοικίασης ποδηλάτων .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 190/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας » της αριθ. 7/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 191/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Αναγκαιότητα Πρόσληψης υδρονομέα με τρίμηνη Σύμβαση για το αρδευτικό έργο Λαύκας – Καστανιάς για την αρδευτική περίοδο 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 192/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κεφαλαρίου με θέμα : Περί άδεια χρήσης της κοινοτικής πλατείας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 193/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην τριαθλητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Δόξα.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 194/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση εκπόνησης των μελετών με τίτλο :
α) Σύνταξη φακέλου Περιβαλλοντικού Προέλεγχου για Έγκριση Τοπικού ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θέση «Βάλτος» Δ.Κ. Κιάτου .

β) Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για Έγκριση Τοπικού ρυμοτομικού για την Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου και Κατασκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θέση «Βάλτος» Δ.Κ. Κιάτου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 195/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά του Δήμου Σικυωνίων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 196/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη», με άξονα προτεραιότητας 4 «Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής και με Κωδικό θεματικής προτεραιότητας: 44 Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

4. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 77.800,00€ από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΣΑΤΑ 2013) «Για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 197/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων» ( άρθρο 61του Ν.3979/2011).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 198/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμός δασικών δρόμων Δ.Ε. Στυμφαλίας και Δ.Ε. Φενεού»
( άρθρο 61του Ν.3979/2011).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 199/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για πυρασφάλεια.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 200/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 201/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : «Καθαρισμός χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» ( άρθρο 61του Ν.3979/2011).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 202/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : «Καθαρισμός οδών , αγροτικών τάφρων και χανδάκων από φερτές ύλες Δ.Ε. Σικυωνίων» (άρθρο 61του Ν.3979/2011).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 203/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ. Ε. Σικυωνίων (χωματουργικές εργασίες εκσκαφών εδάφους και χαλικοστρώσεων αγροτικών δρόμων)». (άρθρο 61του Ν.3979/2011)
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 204/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Κούτουλα στην Τοπική Κοινότατα Αρχαίας Σικυώνας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 205/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Αναγκαιότητα για την Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότατα Φενεού .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 206/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτηρίου κ.λ.π. στην Τ.Κ. Μοσιάς (παραπλεύρως του Κοινοτ. Καταστήματος) και τροποποίηση προϋπολογισμού .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 207/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτηρίου κ.λ.π. στην Τ.Κ. Μοσιάς (παραπλεύρως του Δημοτικού Σχολείου) και τροποποίηση προϋπολογισμού .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 208/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Αποτύπωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σικυωνίων και τροποποίηση προϋπολογισμού .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 209/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 210/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Γεωργίου Λιάκη περί ειδικής αμοιβής σε υπόθεση προσβολής προστίμου επιβληθέντος από το ΥΠΕΚΑ για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 211/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Έγκριση χορήγησης αδειών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β’
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 212/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Έγκριση χορήγησης αδειών Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 213/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Έγκριση της αριθ. 60/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σικυωνίων » .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 214/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, μετά την αριθ. 5/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 215/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Υποβολή πρότασης υλοποίησης Προγραμμάτων Άθλησης για όλους περιόδου 2013-2014.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 216/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Ανάκληση της αριθ. 142/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, έτους 2013», και ορισμός νέων εκπροσώπων .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 217/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Ανάκληση της αριθ. 143/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, έτους 2013», και ορισμός νέων εκπροσώπων .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 218/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Έγκριση της αριθ. 31/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 » .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 219/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. περί, «Καθορισμού Αποζημίωσης της Προέδρου της Επιχείρησης».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 220/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Μετάθεση χρόνου παράδοσης απορριμματοφόρου από την Α. Καούσης Α.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 221/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Ανάκληση της αριθ. 73/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί :
«Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων (λογισμικό και αντλίες)», 24/2012 μελέτης της Τ. Υ.»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 222/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

30. Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων (λογισμικό και αντλίες)».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 223/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

31. Ανάκληση της αριθ.424/2012 με θέμα : «Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου στην Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως Κοινόχρηστος χώρος».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 224/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

32. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου στην Δ. Κ. Κιάτου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 225/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

33. Ανάκληση της αριθ. 523/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Απευθείας μίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου πλησίον της οδού Παπαβασιλείου και των παλαιών σιδ. γραμμών προκειμένου να αξιοποιηθεί ως Κοινόχρηστος χώρος .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 226/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

34. Ανάκληση της αριθ. 421/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 227/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

35. Ανάκληση της αριθ. 524/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Απευθείας μίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου να αξιοποιηθεί ω ως ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 228/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

36. Ανάκληση της 422/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου στην Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 229/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

37. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου στην Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου αυτός να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 230/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

38. Ανάκληση της αριθ. 525/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Απευθείας μίσθωση χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου προκειμένου να αξιοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και ως παιδότοπος».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 231/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

39. Αναγκαιότητα μίσθωσης χώρου για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 232/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

40. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης μετά από αίτηση της κ. Χασούρου Παναγιώτας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 233/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

41. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Κλημεντίου με θέμα: «Παραχώρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 234/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

42. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Μικ. Βάλτου με θέμα : Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 235/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

43. Αναγκαιότητα της προμήθειας βιβλίων με τίτλο «ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 236/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

44. Άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε τράπεζα .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 237/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

45. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον κ. Μαμάση Βασίλειο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 238/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

46. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αριστοτέλους 47 στο Κιάτο μπροστά από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών, ιδιοκτησίας Κλωνή Δήμητρας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 239/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

47. Αποδοχή παραίτησης του κ. Σπηλιώτη Δημητρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδικής Κατασκήνωσης Κλημεντίου και ορισμό νέου μέλους .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 240/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

48. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Παπαδόπουλο Κων/νο
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 241/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

49. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. Τριανταφύλλου Ευσταθία .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 242/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

50. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους τελών Άρδευσης, Νεκροταφείου και Τ.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 243/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

51. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Καϊτατζη Λάμπρου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 244/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

52. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κεφαλαρίου » της αριθ. 25/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 245/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

53. Τροποποίηση της αριθ.66/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Φενεού .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 246/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

54. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημοσίων χώρων οικισμών» του πρώην Δήμου Στυμφαλίας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 247/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

55. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Στυμφαλίας» αριθ 42/2010 του πρώην Δήμου Στυμφαλίας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 248/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ – ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 31 – 10 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 25/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

της 27 – 10 – 2011

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση της υπ` αριθ. 478/11 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Παραίτηση από την άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 12/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 3852/2010.»
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 508 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email