Πίνακας Θεμάτων της 9/2011 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 12035

Κιάτο 21 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για
«Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών του Δήμου έτους 2011».

2.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τοπική
Κοινότητα Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Κιάτου.

3.- Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για άσκηση Εφεσης κατά της αριθμ.
12/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
σχετικά με καταβολή επιδόματος 176,00 € σε υπαλλήλους του Δήμου
Σικυωνίων από το έτος 2002 έως και το έτος 2004.

4.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή του Καραντζιά Γεωργίου και
λοιπών υπαλλήλων του τ. Δήμου Στυμφαλίας ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου για καταβολή επιδόματος 176,00 €.

5.- Ορισμός Δικηγόρου σε Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου του Κόϊκα Γεωργίου κατά του Δήμου σχετικά με αναγνώριση
δικαιούχου αποζημίωσης.

6.- Ορισμός Δικηγόρου σε Αίτηση της Μπακρόϋντ Παναγιώτας ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου περί αναστολής εκτέλεσης
πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

7.- Ορισμός Δικηγόρου σε Αίτηση του Παπαδόπουλου Ευσταθίου ενώπιον του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου περί αναστολής εκτέλεσης
πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

8.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της Κοντογιάννη Παναγιώτας
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της Δημοτικής
Κατασκευαστικής Επιχείρησης Σικυωνίων (ΔΗΚΕΣ).

9.- Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά Κόλλια Σπυρίδωνα
σχετικά με κατάληψη κοινοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Στυμφαλίας.

10.- Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά Παπαβενετίου
Δημητρίου σχετικά με κατάληψη αγροτικού δρόμου στην Τ.Κ. Μεσινού.

11.- Ορισμός Δικηγόρου για παράστασή του στο συμβόλαιο αγοράς από τον
Δήμο ακινήτου της Α.Τ.Ε και εξουσιοδότηση Δημάρχου για εκπροσώπηση
και υπογραφή.

12.- Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου
στην Τοπική Κοινότητα Φενεού, ψήφιση και διάθεση της σχετικής πίστωσης,
μετά την αριθμ. 251/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

13.- Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

14.- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Σωματείου υπαίθριων εμπόρων
εμποροπανηγύρεων, για μείωση τέλους χρήσης πεζοδρομίου κλπ κατά τις
θρησκευτικές εορτές 6-8-2011 και 15-8-2011

15.- Λήψη απόφασης για καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο
απογραφών και ισολογισμών του Δήμου.

16.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης» .

17.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Γονούσας» .

Print Friendly, PDF & Email