Πίνακας Θεμάτων της 8/2011 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 11316
Κιάτο 14 Iουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τ Δημοτικ.. Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έ κ τ α κ τ η και
κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού 2011, μετά την
αριθμ. 256/10-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση γίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω του επείγοντος της πληρωμής μισθοδοσίας του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.

Print Friendly, PDF & Email