Πίνακας Θεμάτων της 7/2011 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 10422
Κιάτο 6 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τ Δημοτικ.. Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η Ιουνίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Ψήφιση ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου
κατά το έτος 2011.

2.-Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για καταβολή
οφειλομένων ποσών σε διαφόρους δικαιούχους .

3.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για τα
συνεχιζόμενα έργα ή για την αποπληρωμή έργων.

4.- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου
ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου.

5.- Eπικαιροποίηση αποφάσεων 64 και 87/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής
σχετικά με τη σύναψη δανείου για αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Α.Τ.Ε. στο
Κιάτο.

6.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση του Δούρη Αγγέλου
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης.

7.- Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση τμημάτων
αιγιαλού και παραλίας στο Κιάτο.

Print Friendly, PDF & Email