Πίνακας Θεμάτων της 6/2011 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 8285
Κιάτο 17 Μαϊου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τους Δημοτικούς Σύμβουλους κ. κ. 1.- Μπούκη Γεώργιο,
2.- Παπαβασιλείου Νικόλαο, 3.- Σωτηρόπουλο Ιωάννη, 4.- Τσιάνο Ιωάννη, 5.- Ζαχαριά Χρήστο και 6.- Γεωργούση Δημήτρριο.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Μαϊου 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή του Λαλιώτη Γεωργίου και
λοιπών υπαλλήλων του τ. Δήμου Φενεού ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του τ. Δήμου Φενεού για καταβολή επιδόματος
176,00 € για το χρονικό διάστημα από 1-1-2007 έως 30-6-2009.

2.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της Κοτίνη Σταυρούλας και
λοιπών υπαλλήλων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου
Σικυωνίων» ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
κατά του «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων» για καταβολή
επιδόματος 176,00 € για το χρονικό διάστημα από 1-1-2004 έως 31-12-2005.

3.-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της Κοτίνη Σταυρούλας και
λοιπών υπαλλήλων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου
Σικυωνίων» ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
κατά του «Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων» για καταβολή
επιδόματος 176,00 € για το χρονικό διάστημα από 1-1-2006 έως 31-12-2007.

4.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση του Δούρη Αγγέλου
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων
σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης.

5.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της Ζακούρα Αικατερίνης περί
αναστολής εκτέλεσης πράξης εισφοράς σε χρήμα.

6.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της Ζακούρα Αγγελικής περί
αναστολής εκτέλεσης πράξης εισφοράς σε χρήμα.

7.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση του Ζακούρα Ευαγγέλου περί
αναστολής εκτέλεσης πράξης εισφοράς σε χρήμα.

8.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της Λάζου Καλλιρρόης περί
αναστολής εκτέλεσης πράξης εισφοράς σε χρήμα.

9.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της Λάζου Βαρβάρας περί
αναστολής εκτέλεσης πράξης εισφοράς σε χρήμα.

10.- Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με κατάληψη κοινόχρηστου
χώρου στην Τοπική Κοινότητα Ασπρόκαμπου από τον κ. Σταύρου Βασίλειο.

11.- Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με κατάληψη κοινοτικού
δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας από τον κ. Κόλλια Σπυρίδωνα.

12.- Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με κατάληψη αγροτικού
δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού από τον κ. Παπαβενετίου.

13 .- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Ισιώματα» της
Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του
Δήμου Σικυωνίων για το 2011.

14.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Παλιοσόριζα-
Κάστρο» της Τοπικής Κοινότητας Κεφαλαρίου της Δημοτικής Ενότητας
Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2011.

15.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Σκιέφιζα-Σιούρι-
Δραγωνέρα» της Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας
Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων για το 2011.

16.- Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης εδαφικής λωρίδας μήκους 77 μ. περίπου
στον αναδασμό Καλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας για διάνοιξη
τμήματος του Καλιανιώτικου χειμάρρου.

17.- Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης αγροτεμαχίου εκτάσεως 1.849 τ. μ. στον
αναδασμό Καλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας για διάνοιξη
τμήματος του Καλιανιώτικου χειμάρρου.

18.- Αποδοχή της δωρεάς του ισογείου, διωρόφου οικοδομής, ιδικτησίας του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Μοσιάς, που βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας Μοσιάς.

19.- .- Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση βοσκοτόπου της
Τοπικής Κοινότητας Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Κιάτου του
Δήμου Σικυωνίων για το 2011.-

Print Friendly, PDF & Email