Πίνακας Θεμάτων της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 11- 10 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 24/ 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 10 – 10 – 2011
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογισμός Α΄ Τριμήνου οικον. έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΠΗ Δήμου Σικυωνίων ενόψει του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Αριθ.Απόφ. 473 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για πραγματοποίηση φθινοπωρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Δήμο μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 474 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικ. έτους 2011.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 475 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών Δήμου Σικυωνίων για το Οικ. έτος 2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ
Αριθ.Απόφ. 476 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση και παραλαβής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Τ.Δ. Μεγάλου Βάλτου» του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 477 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Παραίτηση από την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 12/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 3852/2010.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 478 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Αποδοχή παραίτησης της κ. Βαρδουνιώτη Γεωργίας από τη θέση της ως Προέδρου της Δημοτικής Κοιν. Επιχείρησης Στυμφαλίας (Δ.Η.Κ.Ε. ΣΤΥΜ.).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 479 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 8/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Κλημεντίου με θέμα «τροποποίηση προϋπολογισμού για λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 480 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Καθορισμός χρήσης του ισογείου του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Κυλλήνης.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 481 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθ. 4/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Διμηνιού σχετικά με τη διακοπή μίσθωσης Κοινοτικού Γραφείου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 482 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Λεονάρδου Παναγιώτη, σχετικά με τη μεταφορά περιπτέρου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 483 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελετών με τίτλους: 1. «Περιβαλλοντική Μελέτη του Γηπέδου Ανατολικής Τραγάνας Δ.Κ. Κιάτου. 2. Γεωλογική μελέτη του Γηπέδου Ανατολικής Τραγάνας Δ.Κ. Κιάτου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 484 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Αποτύπωση Δημοτ. κτιρίων Δημοτ. Ενότητας Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 485 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Αποτύπωση Δημοτ. Κτιρίων Δημοτ. Ενότητας Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 486 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Αποτύπωση Δημοτ. Κτιρίων Δημοτ. Ενότητας Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 487 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Λήψη απόφασης για εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Τοπογραφικές μελέτες Κοινοχρ. χώρων Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 488 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Τοπογραφικές μελέτες κοινοχρ. χώρων Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 489 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Τοπογραφικές μελέτες κοινοχρ. χώρων Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 490 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελετών με τίτλο: Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 491/11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 29.9.2011 αιτήσεως του κ. Καρπάθιου Θεμιστοκλή που αφορά την φιλοτέχνιση του ανδριάντα του καθηγητού και Ακαδημαϊκού Ν. Ματσανιώτη.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 492 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Τροποποίηση της αριθ. 70/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 493 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων Θεάτρων Ν. Κορινθίας.
Αριθ.Απόφ. 494 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2011 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, ποσού 47.294,56 €.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 495 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής Δ.Σ. στις ημερίδες που διοργανώθηκαν στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2011 στη Ρόδο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 496 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στις υπηρεσίες μη ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 497 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Ανάκληση της 197/2011 Α.Δ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Επαρχιακού Δικτύου Δήμου Σικυωνίων (Οδοποιία Φενεός –Λίμνη Δόξα & Σύνδεση οικισμού Ανω Ταρσού με Ε.Ο. Γκούρας – Δερβενίου της Δημοτικής Ενότητας Φενεού)».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 498 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Ανάκληση της 263/2011 Α.Δ.Σ. περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος (6η Υ. ΠΕ) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλλιάνων και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Πολυδύναμο Ιατρείο Καλλιάνων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 499 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Ανάκληση της 264/2011 Α.Δ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος (6η Υ. ΠΕ) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Κέντρου Υγείας Κιάτου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 500 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Ανάκληση της 265/2011 Α.Δ.Σ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) περί σύναψης προγραμματικής Σύμβασης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδος (6η Υ. ΠΕ) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Κέντρου Υγείας ΓΚΟΥΡΑΣ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 501 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Επαρχιακού Δικτύου Δήμου Σικυωνίων (Οδοποιία Φενεός –Λίμνη Δόξα & Σύνδεση οικισμού Άνω Ταρσού με Ε.Ο. Γκούρας – Δερβενίου της Δημοτικής Ενότητας Φενεού)».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 502 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, για την υλοποίηση του έργου: «Πολυδύναμο Ιατρείο Καλλιάνων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 503 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

30. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Κιάτου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 504 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

31. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, για την υλοποίηση του έργου: «Εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση Κέντρου Υγείας Γκούρας».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 505 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

32. Αποδοχή ποσού 1.548,03 € για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)», για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2011, τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη μισθωμάτων Α΄ εξαμήνου 2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 506 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

33. Τροποποίηση προϋπολογισμού για δημιουργία και ενίσχυση διαφόρων πιστώσεων, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 507 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email