Πίνακας Θεμάτων της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 11- 10 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 23/ 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 10 – 10 – 2011
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Απογραφής Περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός έναρξης
01 – 01- 2011 μετά την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου της Έκθεσης
απογραφής από την Ορκωτό Ελεγκτή – Λογίστρια.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 472 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email