Πίνακας Θεμάτων της 13/2011 Τακτικής Σνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής που συζητήθηκε

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2011.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

Α΄προ ημερ. 107 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά
διάταξης γραμματοσήμων διακίνησης αλληλογραφίας του Δήμου

Αποστολή:

Β΄προ ημερ. 108 Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης
διάταξης για «Προμήθεια ασφάλτου».

Αποστολή:

Γ΄προ ημερ. 109 Καθορισμός όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης
διάταξης για «Καθαρισμό οδών, αγροτικών τάφρων και χανδάκων
από φερτές ύλες».

Αποστολή:

1. 110 Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση βοσκό-
τοπου «Χασνάθι» στην Τοπική Κοινότητα Κλημεντίου της
Δημοτικής Ενότητας Κιάτου.

Υποβολή:

Έγκριση:

2. 111 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για παράστασή του στο
συμβόλαιο παραχώρησης ισογείου προς τον Δήμο από τον
Αγροτικό Συνεταιρισμό Μοσιάς και εξουσιοδότηση
Δημάρχου για εκπροσώπηση και υπογραφή.

Αποστολή:

3. 112 Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση τριτανακοπής στην
αριθμ. 44/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σικυώνος
σχετικά με οφειλή του Δήμου στην Ο.Ε. Αφοι Τερζή.

Αποστολή:

4. 113 Ορισμός Δικηγόρου σε Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Κορίνθου της Κοζιάνη Φωτεινής, χήρας
Μισαηλίδη Ιωάννη και λοιπών κατά του Δήμου Σικυωνίων
και λοιπών σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων
αποζημίωσης.

Αποστολή:

5. 114 Ανάκληση της 72/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
και ορισμός Δικηγόρου για άσκηση ενδίκων μέσων κατά
Παπαβενετίου Δημητρίου σχετικά με κατάληψη αγροτικού
δρόμου στην Τ.Κ. Μεσινού.

Αποστολή:

6. 115 Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου
«Ανακαίνιση δημοτικών τουαλετών Δ.Κ. Κιάτου» προϋπ. €
12.600,00
Υποβολή:

Έγκριση:

7. 116 Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου
«Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Βελίνας»
προϋπ. € 12.000,00

Υποβολή:

Έγκριση:

8. 117 Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου
«Επισκευή-συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ.
Αρχαίας Φενεού» προϋπ. € 12.600,00

Υποβολή:

Έγκριση:

9. 118 Aπευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα
του Δήμου Σικυωνίων.

Υποβολή:

Έγκριση:

10. 119 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για
αντιμετώπιση δαπανών.

Αποστολή:

11. 120 Καθορισμός όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το
έργο «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.
Μουλκίου» προϋπ. € 50.000,00.

Αποστολή:

12. 121 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση κτηνοτρο-
φικού στεγάστρου στην Τοπική Κοινότητα Γκούρας στη
θέση «Κολοκούρη ρέμα» .

Αποστολή:

Κιάτο 2 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email