Πίνακας Θεμάτων της 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 15241
Κιάτο 29 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.- Εγκριση τεχνικών προδοαγραφών και ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες
επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών γεωτρήσεων» προϋπ. € 55.800,00

2.- Εγκριση τεχνικών προδοαγραφών και ψήφιση πίστωσης για «Εργασίες
επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων» προϋπ. € 70.800,00

3 .- Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση βοσκοτόπου
«Βαγκαλι» στην Τοπική Κοινότητα Μποζικών της Δημοτικής Ενότητας Κιάτου.

4.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση βοσκοτόπου «Χασνάθι» της
Τοπικής Κοινότητας Κλημεντίου της Δημοτικής Ενότητας Κιάτου του
Δήμου Σικυωνίων .

5.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, μετά από
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

6.- Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με αλλαγή χρήσης σε ακίνητο
Ρεκούμη και λοιπών.

7.- Λήψη απόφασης για παροχή εντολής προς Συμβολαιογράφο για δημοσίευση
διαθήκης ΄Αννας Τσουτσάνη

8.- Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
Καλλιάνων προς τον Δήμο για την υλοποίηση του έργου «Πολυδύναμο Ιατρείο
Καλλιάνων» και ορισμός Συμβολαιογράφου.

9.- Ορισμός Συμβολαιογράφου για τις απαραίτητες διαδικασίες με σκοπό τη
δωρεά ακινήτου προς τον Δήμο από την κ. Σωτηρία Παπαγιάννη-Φοξ.

Print Friendly, PDF & Email