Πίνακας Θεμάτων της 10/2011 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 13701
Κιάτο 8 Iουλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τ Δημοτικ.. Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έ κ τ α κ τ η και
κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 5-7-2011 Αίτηση περί λήψεως
ασφαλιστικών μέτρων των Γεωργίου & Αγγελικής Βασόπουλου ενώπιον
του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου κατά του Δήμου.

2.- Ορισμός Δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης του Δήμου υπέρ του Σχολικού
Συμβουλίου Γυμνασίου και Λυκείου Καλλιάνων και λοιπών κατά του
Ελληνικού Δημοσίου περί ακυρώσεως Αποφάσεων της Υφυπουργού
Παιδείας, δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων.

Η συνεδρίαση γίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω του επείγοντος της συζήτησης των θεμάτων.

Print Friendly, PDF & Email