Πίνακας Θεμάτων της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που συζητήθηκαν

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 30 – 11 – 2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 28/ 2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 29 – 11 – 2011
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την εργασιακή εφεδρεία στις Υπηρεσίες.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 555 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Τροποποίηση της αριθ. 524/2011 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα: «Εγκριση Διετούς Προγράμματος χρηματοδότησης 2011 – 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.ΔΕ.Δη.Σ).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 556 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έκδοση Κανονιστικής απόφασης παραχώρησης χρήσης Κοινόχρηστων χώρων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 557 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου:«Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου στο Τ.Δ. Γκούρας του Δήμου Σικυωνίων».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 558 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Ανάκληση της 263/2011 Απόφ. Δημοτ. Συμβουλίου περί: «Σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτ. Ελλάδος (6η Υ.Πε), του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, του Αγροτικού Συν/σμού Καλλιάνων και του Δήμου Σικυωνίων, για την υλοποίηση του έργου: «Πολυδύναμο Ιατρείο Καλλιάνων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 559 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, για την πράξη «Πολυδύναμο Ιατρείο Καλλιάνων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 560 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου μας με το Δήμο Κορινθίων, για την παροχή Υπηρεσιών.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ-
Αριθ.Απόφ. 561 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Παν. Καλύβα, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 562 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Κων/νου Καλύβα, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 563 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Σπυρ. Καλύβα, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 564 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Ελένης Καλύβα, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 565 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Μαρίνας και Βασιλείου Μαγκαφά, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 566 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Ελένης Ζιώγκου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 567 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Γεωργίας Λαθούρου, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 568 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Γεωργίου Μπράμη, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 569 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας αγοράς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Γεωργίου Λαδά, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 570 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Λήψη απόφασης για έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων καθώς και χρηματοδότηση απαλλοτριωθησόμενων αγροτεμαχίων εντός της Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 571 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Eκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων από το 2012 στον Δήμο Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 572 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 573 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Καθορισμός τρόπου είσπραξης τελών παρελθόντων ετών Δημοτικής Ενότητας Φενεού.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 574 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Αποζημίωση επικειμένων απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας Κων/νου Βαρβιτσιώτη
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 575 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων στη Δ.Ε. Φενεού
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 576 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Γιάννη Γεωργόπουλου σχετικά με παραίτησή του από μέλος του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σικυωνίων (Κο.ΔΕ.Δη.Σ).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 577 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Αποδοχή ποσού 29.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 2011), τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου μας
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 578 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Αποδοχή ποσού, τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση πίστωσης για «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 579 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού Τεχν. Προγράμματος Οικονομ. Ετους 2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 580 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Εγκριση Σύναψης χρηματοδότησης και εκτέλεσης του Διετούς προγράμματος Δράσης 2011 –2013 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ). – Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην κοινή Επιτροπή- Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Σύμβασης
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 581 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ. Μικρού Βάλτου σύμφωνα με την αριθ.9/22.11.2011 απόφαση της Τοπ. Κοινότητας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 582 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Υποβολή αίτησης προς το Σ.Ο.Ε προκειμένου να προβεί στην εκτίμηση του οικοπέδου που βρίσκεται επί των οδών Καλογεροπούλου-28ης Οκτωβρίου και Εθν. Αντίστασης στο Ο.Τ. 50 του Δ.Δ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 583 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «περιβαλλοντική έκθεση & γεωλογική μελέτη ανανέωσης άδειας χρήσης νερού οκτώ (8) υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 584 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 585 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή επιδόματος στην τακτική υπάλληλο του Δήμου Σπηλιώτη Φωτεινή, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009 στον πρώην Δήμο Στυμφαλίας
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 586 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Καθορισμός Κοινόχρηστων χώρων όπου θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή των διαφημίσεων
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 587 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών κτιρίων στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Σικυωνίων (Κο.ΔΕ.Δη.Σ).
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 588 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 12/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Μεγ. Βάλτου με θέμα «οριοθέτηση του χειμάρρου στην Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου από οικίας Αγλαϊας Στάθη έως οικία Παλαιολόγου Παναγιώτη
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 589 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Λήψη απόφασης για άνοιγμα Λογαριασμού
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 590 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Λήψη απόφασης για άνοιγμα Λογαριασμού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 591 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Δυνατότητα του Δήμου να τριτεγγυάται για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 592 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Τροποποίηση της αριθ. 14/2011 απόφασης του Δημο. Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών έτους 2011(άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 593 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Λήψη απόφασης επί της αριθ.40/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Κιάτου με θέμα « Αίτημα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για παραχώρηση προς χρήση του άλσους Μαγούλας για εγκατάσταση τριών ξύλινων οικίσκων για να λειτουργήσει το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 594 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Λήψη απόφασης επί της αριθ.16/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα «Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πολιτιστικού Κέντρου Ψαρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 595 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 6/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα: Πρόταση διορισμού υδρονομέα επί των υδάτων του Ν. Αύλακα
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 596 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Λήψη απόφασης επί της αριθ.6/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Γκούρας με θέμα: «Περί καθορισμού χρήσης κτηρίου Κτηνοτροφικού Στεγάστρου στην Τοποθεσία ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΡΕΜΜΑ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 597 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Λήψη απόφασης επί της αριθ.7/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Γκούρας με θέμα: «Περί Προτάσεως για την Εκμίσθωση του Κτηνοτροφικού Στεγάστρου στην Τοποθεσία ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΡΕΜΜΑ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 598 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ζαρντινιερών επί του πεζοδομίου της οδού Μετ. Σωτήρος, έμπροσθεν του Ξεοδοχείου ΤΡΙΤΩΝ
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 599 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Λιάρου επί της οδού Πλάτωνος 6 στο Κιάτο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 600 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου στη συμβολή των οδών Αράτου και Σόλωνος.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 601 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

30. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Σόλωνος 21.
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 602 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Στυμφαλίας» της αριθ. 19/2008 μελ. Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 603 /11 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email