Πίνακας Θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κιάτο 28-11-2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 10/25-11-2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1 Περί συζητήσεως της αιτήσεως σχετικά με την αίτηση της Ε. Α. Σ. Κιάτου 36/2011 24846/28-11-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Aποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Ε. Α. Σ. Κιάτου
3.- Τεχνική Υπηρεσία
2 Περί συζητήσεως κανονιστικής απόφασης, σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων. 37/2011 24847/28-11-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Τμήμα Οικονομικό
3.-Υπηρεσία καταστημάτων
4.- Τμήμα Περιβάλλοντος
5.- Δημοτικό Συμβούλιο
3 Περί συζητήσεως για αλλαγή χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς στο Κιάτο. 38/2011 24848/28-11-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Τμήμα Οικονομικό
3.-Υπηρεσία καταστημάτων
4.- Τμήμα Περιβάλλοντος
5.- Δημοτικό Συμβούλιο
4 Περί συζητήσεως κανονιστικής απόφασης, καθορισμό χώρων, για την διενέγεια υπαίθριας διαφήμισης. 39/2011 24853/28-11-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.-Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ν. Κορινθίας
2.- Τμήμα Οικονομικό
3.-Υπηρεσία καταστημάτων
4.- Τμήμα Περιβάλλοντος
5.- Δημοτικό Συμβούλιο

Print Friendly, PDF & Email