Πίνακας θεμάτων 6ηςΤακτικής Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ        Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 6 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 28 – 02 – 2013

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 40/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013 (Π.Α.Α. 2007 -2013 και των ειδικών όρων αυτής, τροποποίηση προϋπολογισμού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων ένταξης.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 41/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υπογραφή του ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013 -2014.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 42/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Διορθώσεις επί της Πράξης Εφαρμογής της Π.Ε. Πλατάνια: α) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 648 Δ΄/14.6.1993 και β) αλλαγή του προβολικούς συστήματος σε ΕΓΣΑ 87, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 43/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Καθορισμός οριογραμμών οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος στην Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου βόρεια της ιδιοκτησίας Στέλιου Άννας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 44/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση της αριθ. 84/2012 απόφασης της ΔΕΥΑΣ με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 45/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Τροποποίηση της αριθ. 54/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
με τίτλο: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ)».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 46/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Έγκριση της αριθ. 10/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»
με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 47/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Παραχώρηση αρδευτικής γεώτρησης σε ενιαίο φορέα, σύμφωνα με την αριθ. 10/2012 απόφαση της Τ.Κ. Σουλίου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 48/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας ζωής με θέμα: Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας ζωής στους Τομείς
αρμοδιότητάς της για το έτος 2012».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 49/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Έγκριση της αριθ. 4/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 50/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Μείωση ύψους μισθώματος που καταβάλλεται από το ΚΤΕΛ για το
ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται στο Κιάτο και στη
συμβολή των οδών Κοββατζή και Λυκούργου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 51/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Παράταση μίσθωσης κτιρίου στέγασης του ΚΕΠ Κιάτου.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 52/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του
Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 53/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Υπογραφή της Σύμβασης εγγραφής μεταξύ της «VIVA» Υπηρεσίες
Πληρωμών Α.Ε. και του Δήμου Σικυωνίων .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 54/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «Jessica» με θέμα:
«Αντικατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου φωτισμού
του Δήμου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 55/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Ορισμός δύο δημοτ. Συμβούλων από την παράταξη της μειοψηφίας
για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 4018/2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 56/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης,
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

18. Καθορισμός στάσεων μαθητικών δρομολογίων στη Δ.Ε Φενεού.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 57/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτων του Δήμου στην Κοινωφελή
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

20. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. Λαλιωτίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 58/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Μετατόπιση περιπτέρου κ. Ψυχογιού Πέτρου του Βλασίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 59/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Μετατόπιση περιπτέρου κ. Δάγκα Παρασκευής.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 60/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Ανάκληση της αριθ. 36/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 61/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Έγκριση της αριθ. 3/2012 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου με τίτλο
«Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου Εκθέσεων Τ.Κ. Στυμφαλίας»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 62/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Έγκριση της αριθ. 2/2012 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου με τίτλο
«Ανέγερση διώροφου κτιρίου Πολλαπλών χρήσεων με χώρους
Συνάθροισης και Εστίασης Κοινού στην Τ. Κ. Παναράματος »
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 63/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής
εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου Φενεού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 64/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιϊα Δ.Κ.
Κιάτου» της αριθ. 8/2012 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 65/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση –
Ανακαίνιση Γηπέδου Ποδοσφαίου Ανατ. Τραγάνας Κιάτου» της
αριθ. 20/2011 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 66/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

29. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ καθώς και 1η παράταση
προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού
Καταστήματος Τ.Κ. Μεσινού» της αριθ. 6/2012 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 67/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου
Κιάτου» της αριθ. 32/2012 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 68/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

31. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή – Συντήρηση τουαλετών
Δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου» αριθ. μελέτης 48/2011 Τ.Υ.
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

32. Άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις- Διαμορφώσεις
Δημοσίων Χώρων Οικισμών» της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ
πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 69/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας» της αριθ. 24/2012 μελ. της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 70/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Επισκευή – πρώην Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Κυλλήνης», της αριθ. 5/2012
μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 71/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

35. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με
τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.
Παραδεισίου», της αριθ. 45/2011 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 72/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

36. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων
(λογισμικό και αντλίες)», της αριθ. 24/2012 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 73/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

37. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου» αριθ. μελέτης
57/2011 της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 74/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

38. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Αποπεράτωση επισκευαστικών εργασιών Δημοτικού Σχολείου
Τ.Κ. Μοσιάς» αριθ. μελ. 24/2011 της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 75/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

39. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Ύδρευση Δ.Ε. Στυμφαλίας» αριθ. μελέτης 7/2009 της Τεχν. Υπηρ.
πρώην Δήμου Στυμφαλίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 76/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου Καλλιάνων», της αριθ.
33/2010 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 77/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτ. Σχολείου Στυμφαλίας»,
της αριθ. 30/2010 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 78/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου (ομβρίων) Τ.Δ.
εκτός Λαύκας και Ψαρίου», της αριθ. 48/2010 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 79/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτ. Σχολείου Ψαρίου», της
αριθ. 11/2010 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 80/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Οικ. Καρτέρι Τ.Δ. Καστανιάς», της αριθ. 41/2010 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 81/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Δημοτική Οδοποιϊα Τ.Δ. Ψαρίου», της αριθ. 24/2010 μελέτης
της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 82/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικής Οδοποιϊας Τ.Δ.», της
αριθ. 39/2010 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 83/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Κιάτου-Β’ Τμήμα», της αριθ. 77/2009 μελέτης της Τ.Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 84/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email