Πίνακας Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                         Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 1η  ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  της  30ης  Ιανουαρίου 2013.

 

  Α/Α             Αριθμ. Απόφασης

 

Α΄προ ημερ.               1            Αποδοχή δωρεάν εγκατάστασης παραμετροποίησης

διάταξης                                  και μετάπτωσης συστήματος οικονομικού στα ΝΠΔΔ 

                                              και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου.

                                            

                                              Αποστολή:

 

Β΄προ ημερ.               2            Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της

διάταξης                                  Παπαντωνίου Βασιλικής ενώπιον του Μονομελούς 

                                              Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Δήμου Σικυωνίων 

                                              σχετικά με απασχόλησή της στον Δήμο  σε 

                                              Πρόγραμμα  «Stage».

 

                                              Αποστολή:

 

1.                               3            Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής  Επιτροπής για τη  

                                                διετία  2013 –  2014.

 

                                             Υποβολή:

 

                                              Έγκριση:

 

2.                               4           Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αίτηση της  

                                             Διαμαντή Αγγελικής ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδι-

                                             κείου Κορίνθου κατά του Δήμου, σχετικά με αναγνώριση

                                             δικαιούχου αποζημίωσης.

 

                                              Αποστολή:

 

3.                                 5           Ορισμός Δικηγόρου για την υπεράσπιση του τ.  

                                               Αντιδημάρχου Τσιάνου Ιωάννη ενώπιον του Μονομελούς  

                                               Πλημμελειοδικείου Κιάτου μετά από κλητήριο θέσπισμα  

                                               της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου.

 

                                              Αποστολή:

 

 

 

 

 

 

4.                               6            Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της  «Αφοι                                                 

                                              Ιωαν. Δημητρόπουλοι Ο.Ε.» κατά του Δήμου                  

                                              Σικυωνίων.

 

                                              Αποστολή:

 

 

5.                             7            Συγκρότηση  Επιτροπής διαγωνισμού  για τη δημοπρά-

                                             τηση  Εργων  του Δήμου για το 2013, προϋπ/σμού

                                              μέχρι το ανώτατο όριο της Β΄ τάξης  του ΜΕΕΠ.

 

                                              Αποστολή:

 

 

6.                              8            Σύνταξη προϋπολογισμού –  Ετησίου Προγράμματος  

                                             Δράσης του Δήμου, για το  έτος 2013.

 

                                             Υποβολή:

 

                                              Έγκριση:

 

 

                                 Κιάτο  31  Ιανουαρίου 2013

                               Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email