Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 8η Συνεδρίασης της Ποιότητας Ζωής

Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κιάτο 12-10-2011

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της 9/07-10-2011 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ Π Ρ Ο Σ
1 Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) της κ. Δερβεντζή Ελένης του Ανδρέα, στην Τοπική Κοινότητα Στυμαφαλίας 32/2011 21030/12-10-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.- Δερβεντζή Ελένη
2.-Υπηρεσία Καταστημάτων
2 Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ) της κ. Μπαστήρα Δήμητρας στην Τοπική Κοινότητα Λαλιώτη 33/2011 21031 /12-10-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.- Μπαστήρα Δήμητρα
2.-Υπηρεσία Καταστημάτων
3 Περί προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. Τζενεράλλη Δημητρίου στην Τοπική Κοινότητα Στυμφαλίας. 34/2011 21032/12-10-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.- Τζενεράλλη Δημήτριο
2.-Υπηρεσία Καταστημάτων
4 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Ηρακλή Θάνου, περί πρόταση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης Κιάτου στο Ο. Τ . 24 35/2011 21033/12-10-11 OMOΦΩΝΩΣ
ΝΑΙ 1.- Τεχνική Υπηρεσία
2.- Τμήμα Περιβάλλοντος
3.- Τμήμα Οικονομικό
4.- Δημοτικό Συμβούλιο

Print Friendly, PDF & Email