Πίνακας θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης 14η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής που συζητήθηκαν

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2011.

Α/Α Αριθμ. Απόφασης

1. 122 Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών
εκτέλεσης εργασιών του Δήμου που θα διενεργηθούν
το 2011.

Αποστολή:

2. 123 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης
υπέρ του κύρους της αριθμ. Φ14/1089/6-7-09 απόφασης
του Νομάρχη Κορινθίας περί διακοπής της λειτουργίας της
Α.Ε Βαλκάνος

Αποστολή:

3. 124 Ανάκληση της 73/2010 απόφασης της Δημαρχιακής
Επιτροπής και ορισμός Δικηγόρου σε αίτηση των Μάρκου
Λέγγα του Κωνσταντίνου και Μάρκου Λέγγα του Βασιλείου
ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου
κατά του Δήμου Σικυωνίων για την άρση απαλλοτρίωσης
των οικοπέδων τους.

Αποστολή:

Κιάτο 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email