Πίνακας θεμάτων 22ης EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     Κιάτο 23/09/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
         Της αριθμ. 22ης/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 22-09-2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση και τρόπος διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015 και δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων. 346
2 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων. 347
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 21ης EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 18/09/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 21ης/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 17-09-2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ”Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο” 310
β Επικαιροποίηση της αριθ. 36/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε πράξης και απόφασης σχετικά με την χορήγηση-θεώρηση-ανάκληση-επέκταση παραγωγικών αδειών για τις λαικές αγορές. 311
γ Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ”Αναπτυξιακή Σύμπραξη – Οικολογική Κοινωνία” 312
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Η Μηκώνη».               (1ης Θητείας)  313
2 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της   «Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης», χρονικής περιόδου 2014 – 2019. 314
3 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της «Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης», 2014 – 2019 315
4 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. της   Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων, «Δ.Ε.Υ.Α.Σ.». 316
5 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κο.Δ.Ε.Δη.Σ. (1ης Θητείας) 317
6 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στο   νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 318
7 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για την Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πολιτών Λαϊκών αγορών 319
8 Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή υλικών, (άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ) . 320
9 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 € 321
10 Ορισμός δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής παραλαβής έργων και σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης αξίας μέχρι 5.869,41 € 322
11 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67και70 του Π.Δ. 28/80 323
12 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής εργασιών και μεταφορών ( άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80).
13 Ορισμός Επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή,   εκμίσθωση – μίσθωση και αγορά ακινήτων. 324
14 Έγκριση της 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος έτους 2014. 325
15 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων στην ”Κοινή Επιτροπή” παρακολούθησης του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. 326
16 Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) ” Ο ΑΡΙΩΝ”. 327
17 Συγκρότηση Οργάνου σφράγισης & εκτέλεσης των Διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων & επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006). 328
18 Συγκρότηση Επιτροπής για την οργάνωση και εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σικυωνίων .  329
19 Ορισμός ενός Τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Α/θμιο & Β/θμιο αντίστοιχα, Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων 330
20 Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου για την λειτουργία ως εκπαιδευτηρίου. 331
21 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων για τη συγκρότηση της Επιτροπής υπολογισμού ενίσχυσης πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές 332
22 Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Εκκαθάριση Αρχείων του Δήμου . 333
23 Ορισμός Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό . 334
24 Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (1ης Θητείας)  335
25 Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων από την παράταξη της Μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου   11 παρ.2 του Ν.4018/2011. 336
26 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΖΗΡΕΙΑ Α. Ε.»  337
27 Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας. 338
28 Εντολή έναρξης εργασιών ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων. 339
29 Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης, «Οδηγός Πόλης Δήμου Σικυωνίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκληση» , & αποδοχή χρηματοδότησης του έργου ποσού 61.500,00 € . 340
30 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή και ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Σικυωνίων, Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου». 341
31 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά» . 342
32 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου, «ΥΔΡΕΥΣΗ» της αριθ.7/2009 μελέτης . 343
33 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,«Επισκευή Συντήρηση πεζοδρομίων χερσαίας ζώνης Λιμένος Κιάτου» της αριθ.9/2013 μελέτης . 344
34 Έγκριση του Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Ειδική Χωροταξική ,Μελέτη (ΣΧΟΟΠ πρώην Δήμου Στυμφαλίας). 345
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 20ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 08/09/14
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
                                   Της αριθμ. 20ης/2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 07-09-2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ HΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου δημοτικής περιόδου 2014 -2019 για δυόμιση έτη 01.09.2014 – 05.03. 2017 (1η θητεία) . 307      
2 Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζώης δημοτικής περιόδου 2014 -2019 για δυόμιση έτη 01.09.2014 – 05.03. 2017 (1η θητεία) . 308      
3 Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών εκπροσώπων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, δημοτικής περιόδου 2014 -2019 . 309      
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 19ης EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ KIATO 14/08/14
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 19ης/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 14-08-2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΘΕΜΑ HΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής   Κοινότητας Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού με θέμα : «Παραχώρηση πλατείας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Παμφενεατικού Αθλητικού Συλλόγου την 17/8/2014». 306 19601
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 18ης EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   KIATO 31/07/14
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
                                   Της αριθμ. 18ης/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 30-07-2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Τροποποίηση της αριθ. 279/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 298 18552 31/07/14  
β Λήψη απόφασης περί διοικητικής αποβολής από δημοτικό ακίνητο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 299 18553 31/07/14 λευκό: Σπανός
γ Ανάκληση της αριθ. 219/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 300 18555 31/07/14  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Σχέδιο του νόμου ”Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης” ΟΜΟΦΩΝΑ 301 18556 31/07/14  
2 Έγκριση της 181/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΟΜΟΦΩΝΑ 302 18557 31/07/14  
3 Αποδοχή απόφασης 1ης Τροποποίησης της πράξης : ”Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής , από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους” με κωδικό MIS 455357 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”. ΟΜΟΦΩΝΑ 303 18559 31/07/14  
4 Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Αριστοτέλους 16 στο Κιάτο.
(από αναβολή της 17ης συνεδρίασης 23/07/2014)
ΟΜΟΦΩΝΑ 304 18561 31/07/14  
5 Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33 στο Κιάτο.
(από αναβολή της 17ης συνεδρίασης 23/07/2014)
ΟΜΟΦΩΝΑ 305 18562 31/07/14  
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 17ης EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΙΑΤΟ 24/7/2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 17ης/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 23-07-2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: Διαμόρφωση χώρου βιολογικού καθαρισμού Δ.Ε. Σικυωνίων της αριθ. 18/2012 μελέτης της Τ.Υ. 259 κ. Ζάρκος Δημήτριος
β Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ποδοσφαίρου Δ.Κ. Κιάτο της αριθ. 12/2012 μελέτης της Τ.Υ. 260 λευκό: Ζαχαριάς, Βυτινιώτης
γ Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.   & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: Οδοποιία Τ.Κ. Τιτάνης, της αριθ. 5/2014 μελέτης της Τ.Υ. 261  
δ Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.   & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κυλλήνης, της αριθ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ. 262  
ε Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Αναπλάσεις-διαμορφώσεις δημόσιων χώρων οικισμών, της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ. 263  
στ Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή-συντήρηση δημοτικών καταστημάτων Τ.Κ. Στυμφαλίας & Λαύκας, της αριθ. 26/2012 μελέτης της Τ.Υ. 264 κ. Λέγγας Σπυρίδων
ζ Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφαση της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα: Συζήτηση της αίτησης Διδασκάλου Θεοφάνη για απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης λόγω παραχώρησης αγρού ιδιοκτησίας του, στη θέση ”Λαιμός” της Τ.Κ. Ψαρίου για ανόρυξη της υδροαρδευτικής γεώτρησης. 265 κατά:Καρακούσης λευκό: Ζάρκος, Θελερίτης
η Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Αριστοτέλους 16 στο Κιάτο. 266  
θ Αποδοχή απόφασης 1ης Τροποποίησης της πράξης : ”Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής , από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους” με κωδικό MIS 455357 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”. 267  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της αριθ. 147/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας. 268  
2 Ψήφισμα κατά της χρησιμοποίησης των Χημικών Όπλων της Συρίας στην κλειστή θάλασσα της Μεσογείου. 269  
3 Έγκριση της αριθ. 134/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014 270  
4 Αποδοχή 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης: Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ”Μαγούλας” και ”Πευκιάς Κάτω Διμηνιού” στο Μέτρο 226 Δράση 1 ”Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές” του Προγράμματος ”Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-20013” (Π.Α.Α.) 271  
5 Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας 272  
6 Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33 στο Κιάτο. 273  
7 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Δεληστάθη Κων/νου στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθ. 50Β στο Κιάτο. 274 λευκό: Μπούκης
8 Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : Συζήτηση επί αιτήσεων κατοίκων Κρυονερίου. 275  
9 Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης Τ.Κ. Λαύκας με θέμα : Πρόταση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου της κοινοτικής πλατείας Λαύκας στον Αθλητικό Όμιλο Λαύκας. 276  
10 Λήψη απόφασης περί αιτήματος του Δήμου Σικυωνίων στο Δ.Σ. του Α.Ο.Σ.Α.Κ. για παροχέτευση αρδευτικού νερού προς τη λίμνη Στυμφαλίας  
11 Έγκριση της αριθ. 5/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (Β’ Κατανομή). 277  
12 Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου. 278  
13 Ορισμός εκπροσώπου (ή εκπροσώπων) του Δήμου μας στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. 279 κ. Χρυσικός Παύλος
14 Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφαση της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα: Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014 . 280 λευκό: Λεονάρδος, Μπούκης
15 Έγκριση της 5/2014 απόφαση της Τ.Κ. Κεφαλαρίου με θέμα: Παραχώρηση της πλατείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο ”Εν Αθήναις Κεφαλαριωτών Κορινθίας” για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης. 281  
16 Έγκριση της αριθ. 10/2014 απόφαση της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: Διαγραφή τελών άρδευσης  
17 Έγκριση της αριθ. 9/2014 απόφαση της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: Διορισμός Υδρονομέα άρδευσης & υδροχωριστή πηγών ΣΙΕ . 282  
18 Έγκριση της αριθ. 48/2014 απόφαση της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Παραχώρηση στο Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Κιάτου του ορόφου του κτιρίου Τσουτσάνη, για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του. 283  
19 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κεφαλαρίου της αριθ. 15/2008 μελέτης της Τ.Υ. 284 κ.Λεονάρδος Αναστάσιος
20 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : Επισκευή και συντήρηση κατασκηνώσεων Κλημεντίου της αρ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ. (άρθρο 61Ν. 3979/2011). 285  
21 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Αγροτική Οδοποιία (τμήμα Α & Β) (Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά). 286 λευκό: Μπούκης
22 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ. 287  
23 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ. 288  
24 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση τουαλετών δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου. Της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ. 289  
25 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή & συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ματίου της αριθ. 61/2011 μελέτης της Τ.Υ. 290  
26 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ. 291  
27 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της αριθ. 32/2012 μελέτης της Τ.Υ. 292  
28 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 47/2011 μελέτης της Τ.Υ. 293  
29 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.   του έργου με τίτλο: Οδοποιία των Τ.Κ. Μοσιάς & Φενεού της αριθ.12/2014 μελέτης της Τ.Υ. 294  
30 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.   του έργου με τίτλο: Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 12/2013 μελέτης της Τ.Υ. 295  
31 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ. 296  
32 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας 297  
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 13ης EKTΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 10/07/14
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
     Της αριθμ. 13/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της                                                               09-07-2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205/12.06.2014 (ΦΕΚ 1657/Β’/23.06.2014) 257 10/07/14
2 Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για παράταση παραχώρησης λυόμενων οικίσκων στις Τοπικές Κοινότητες Λαλιωτίου και Μεγ. Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων. 258 10/07/14
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν                   Κιάτο 5/6/2014   
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Έκδοση ψηφίσματος για τον αποθανόντα δημότη μας Βασίλη Κελάρη. ομόφωνα 208
β Ανάκληση της αριθ. 155/2014 απόφαση Δ.Σ. με θέμα:Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης Τ.Κ. Ματίου με θέμα: ”Περί παραχωρήσεως της πλατείας στις 19 & 20 Ιουλίου 2014 για την διεξαγωγή εκδηλώσεως-πανηγύρι.” και λήψη νέας σχετικής απόφασης. ομόφωνα 209
γ Έγκριση της αριθ. 43/2014 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου με θέμα: ”Παραχώρηση στην κα Γεροπούλου Αναστασία του θεάτρου Τραγάνας για δραστηριότητες του γυμναστηρίου της από 23/6/2014 έως 25/6/2014”. ομόφωνα 210
δ Ορισμός μέλους στο ΔΣ της παιδικής κατασκήνωσης ” Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ” λόγω παραίτησης. κατά πλειοψηφία 211
ε Πρόσληψη υδρονομέα για το αρδευτικό έργο Λάυκας-Καστανιάς για το έτος 2014. ομόφωνα 212
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Λήψη απόφασης για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου ή του Γυμνασίου Καλλιάνων μετά την αριθ.438/20-5-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατά πλειοψηφία 213
2 Ανάκληση της αριθ. 195/2014 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. ομόφωνα 214
3 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” και ” Η ΜΗΚΩΝΗ” του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 215
4 Έγκριση τευχών δημοπράτησης Υποέργου 1 της πράξης ”Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ”Μαγούλας” και ”Πευκιά Κάτω Διμηνιού” του Προγράμματος ”Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (Π.Α.Α.) ομόφωνα 216
5 Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας. κατά πλειοψηφία 217
6 Τροποποίηση Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος αποσύρεται
7 Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας. ομόφωνα 218
8 Ανάληψη οργάνωσης & λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους. ( Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ) αναβολή 219
9 Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας για τον έλεγχο και επιλογή χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για τη στέγαση Σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2014-2015 αναβολή 220
10 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα : Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014. ομόφωνα 221
11 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Καισαρίου με θέμα : Οργάνωση άρδευσης των καλλιεργειών του αρδευτικού έργου της Τ.Κ. Καισαρίου για το έτος 2014. κατά πλειοψηφία 222
12 Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου περί Άδεια χρήσης της Κοινοτικής πλατείας την 19-07-2014. ομόφωνα 223
13 Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας με θέμα: Γνωμοδότηση για οργάνωση της εορτής του Αγ. Πνεύματος στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας. ομόφωνα 224
14 Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης βόσκησης ανεπιτήρητων βοοειδών στον δημοτικό βοσκότοπο της Τ.Κ. Καστανιάς. ομόφωνα 225
15 Χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε επιχείρηση τροφίμων και ποτών. ομόφωνα 226
16 Έγκριση και παραλαβή πινάκων επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής Π.Μ. Νεάπολης Κιάτου. ομόφωνα 227
17 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία, της αριθ. 61/2010 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 228
18 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου, της αριθ. 53/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 229
19 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου, της αριθ. 23/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 230
20 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου, της αριθ. 32/2012 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 231
21 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ματίου, της αριθ. 61/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 232
22 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου , της αριθ. 47/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 233
23 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Κ. Κιάτου, της αριθ. 12/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ομόφωνα 234
24 Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος στον κ. Τουμπανάκη Νικ. και ορισμό ύψους έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης αποκατάστασης, στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού. αποσύρεται
25 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δημοσίων χώρων οικισμού , της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ.  ομόφωνα 235
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     ΚΙΑΤΟ 14 Μαΐου 2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 13-05-2014
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Ανάκληση της αριθ. 195/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό.

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ και του Ν.Π.Δ.Δ.   «Η ΜΗΚΩΝΗ» Δήμου Σικυωνίων.

3. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.

4. Έγκριση κινηματογραφικών γυρισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη μας.

5. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: ”Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημοσίων χώρων οικισμού ” της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δε συνεδρίασε λόγω έλλειψης απαρτίας
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 9ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     ΚΙΑΤΟ 9 Μαΐου 2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 9/2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ την 08-05-2014
  Θέματα   Ημερήσιας Διάταξης
  1. Ανάκληση της αριθ. 195/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό.

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ και του Ν.Π.Δ.Δ.   «Η ΜΗΚΩΝΗ» Δήμου Σικυωνίων.

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: ”Ανάπλαση – Διαμορφώσεις Δημοσίων χώρων οικισμού ” του πρώην του Δήμου Στυμφαλίας.

4. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω του χαρακτήρα των θεμάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συνεδρίασε λόγω έλλειψης απαρτίας
Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Πίνακας θεμάτων 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     ΚΙΑΤΟ 15 Απριλίου 2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 8/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 14-04-2014
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για το έτος 2014. ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ 149 2014 9355 15/4/2014  
β Μείωση ύψους μισθωμάτων μισθωμένων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 150 2014 9356 15/4/2014  
γ Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Γκούρας με θέμα: Περί παραχωρήσεως πλατείας για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 151 2014 9357 15/4/2014  
δ Έγκριση της αριθ. 19/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. ΟΜΟΦΩΝΑ 152 2014 9358 15/4/2014  
ε Έγκριση της αριθ. 20/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση της εισήγησης έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό προϋπολογισμό. ΟΜΟΦΩΝΑ 153 2014 9359 15/4/2014  
στ Ανάκληση της εντολής εργασιών ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 154 2014 9360 15/4/2014  
ζ Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης Τ.Κ. Ματίου με θέμα: Περί παραχωρήσεως της πλατείας στις 19 & 20 Ιουλίου 2014 για την διεξαγωγή εκδηλώσεως-πανηγύρι. ΟΜΟΦΩΝΑ 155 2014 9361 15/4/2014  
η Έγκριση της αριθ. 32/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ 156 2014 9362 15/4/2014  
θ Έγκριση της αριθ. 33/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ 157 2014 9363 15/4/2014  
ι Έγκριση της αριθ. 15/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Έγκριση της αριθ. 6/2014 της Τ.Κ. Κρυονερίου σχετικά με τον κανονισμό άρδευσης για τις περιφέρειες που αρδεύονται από τις κοινοτικές γεωτρήσεις ”Μπαζα” , ”Φιλιάντρα”, Ντέλη-Φιλιάντρα” . ΟΜΟΦΩΝΑ 158 2014 9364 15/4/2014  
κ Έγκριση της αριθ. 10/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Γνωμοδότηση για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου. ΟΜΟΦΩΝΑ 159 2014 9365 15/4/2014  
λ Απόφαση για κατασκευή-επισκευή χώρου για το Λαογραφικό Μουσείο στην Τ.Κ. Καισαρίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 160 2014 9366 15/04/14  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων Δημαρχείου Κιάτου. ΟΜΟΦΩΝΑ 161 2014 9367 15/04/14  
2 Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σικυωνίων για έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές. ΟΜΟΦΩΝΑ 162 2014 9368 15/04/14  
3 Έγκριση της αριθ. 62/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 2014 15/04/14  
4 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 163 2014 9369 15/04/14  
5 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 164 2014 9370 15/04/14  
6 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 165 2014 9371 15/04/14  
7 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ. ΑΝΑΒΟΛΗ 166 2014 9372 15/04/14  
8 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 167 2014 9373 15/04/14  
9 Παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού. ΟΜΟΦΩΝΑ 168 2014 9374 15/04/14  
10 Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας. ΟΜΟΦΩΝΑ 169 2014 9375 15/04/14  
11 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ. κατά πλειοψηφία 170 2014 9376 15/04/14  
12 Απευθείας Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ιδιοκτησίας κ. Λαχανά Γεωργίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 171 2014 9377 15/04/14  
13 Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας κι εκτίμησης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Λαχανά Γεωργίου στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 172 2014 9378 15/04/14  
14 Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας κι εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Φούγια Δημητρίου στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 173 2014 9379 15/04/14  
15 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος 2013, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010. ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ 174 2014 9381 15/04/14  
16 Μεταφορά μνημείου πεσόντων στην Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΟΜΟΦΩΝΑ 175 2014 9382 15/04/14  
17 Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ με θέμα: Εξέταση αίτησης της Ξενοπούλου Αικατερίνης περί κοπής δένδρου στο νεκροταφείο. ΟΜΟΦΩΝΑ 176 2014 9383 15/04/14  
18 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ με θέμα: Αναγκαιότητα μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του αρχείου της Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 177 2014 9384 15/04/14  
19 Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: Περί έγκρισης ή μη πρακτικού της επιτροπής καταστροφής υλικού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006. ΟΜΟΦΩΝΑ 178 2014 9385 15/04/14  
20 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Παν Παρρά περί παράταση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά & Καλογεροπούλου. ΟΜΟΦΩΝΑ 179 2014 9386 15/04/14  
21 Αναγνώριση τμήματος οδού ως Δημοτική εντός οικισμού Κ. Διμηνιού στη θέση ”Μπέικο”. ΟΜΟΦΩΝΑ 180 2014 9387 15/04/14  
22 Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Μαυρονάσιου Ιωάννας. ΟΜΟΦΩΝΑ 181 2014 9388 15/04/14  
23 Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Παν. Κελλάρη με θέμα: Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 182 2014 9389 15/04/14  
24 Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: Ψήφιση για τη συνέχιση του προγράμματος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” και πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με την τροπολογία 828/6. ΟΜΟΦΩΝΑ 183 2014 9390 15/04/14  
25 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφοράς της μειοδότριας Κ/Ξιας ”ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ για το έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 184 2014 9391 15/04/14  
26 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μοσιαϊτών και φίλων περί παραχώρησης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑ. ΟΜΟΦΩΝΑ 185 2014 9392 15/04/14  
27 Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 186 2014 9393 15/04/14  
28 Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις πλατείες Ελευθερίας & Λυσίππου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 187 2014 9394 15/04/14  
29 Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Παραχώρηση του θεάτρου Τραγάνας στην κ. Καρβουτζή Παν. για δραστηριότητες του Γυμναστηρίου της από 16.06.2014 έως 21.06.2014. κατά πλειοψηφία 188 2014 9396 15/04/14  
30 Έγκριση της αριθ. 29/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Παραχώρηση στην ”Θεατρικές Επιχειρήσεις Δημήτρη Μαροσούλη” του προαύλιου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ 189 2014 9397 15/04/14  
31 Λήψη απόφασης για την ονομασία και μετονομασία οδών & πλατειών του Δήμου. ΟΜΟΦΩΝΑ 190 2014 9399 15/04/14  
32 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. ΟΜΟΦΩΝΑ 191 2014 9400 15/04/14  
33 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας. ΟΜΟΦΩΝΑ 192 2014 9401 15/04/14  
34 Ορισμός Επιτροπής για τη συνεργασία μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΟΜΟΦΩΝΑ 193 2014 9402 15/04/14  
35 Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο: ”Αρχαία Σικυών & Σικυώνια Προσωπογραφία”. ΟΜΟΦΩΝΑ 194 2014 9404 15/04/14  
36 Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. ΟΜΟΦΩΝΑ 195 2014 9405 15/04/14  
37 Έγκριση της αριθ. 23/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για λοιπά αναλώσιμα, είδη παντοπωλείου (είδη υγιεινής & καθαριότητας). ΟΜΟΦΩΝΑ 196 2014 9407 15/04/14  
38 Έγκριση της αριθ. 24/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ανάγκη υπηρεσιών καθαρισμού Β’ Παιδικού Σταθμού, έγκριση δίμηνης απασχόλησης τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 197 2014 9408 15/04/14  
39 Έγκριση της αριθ. 34/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 198 2014 9409 15/04/14  
40 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ”, της αριθ. 58/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 199 2014 9410 15/04/14  
41 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις πλατειών Τ.Δ. ΣΤΕΝΟΥ, ΜΟΣΙΑΣ, Δήμου Φενεού”, της αριθ. 151/2008 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Φενεού. ΟΜΟΦΩΝΑ 200 2014 9411 15/04/14  
42 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή & συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου”, της αριθ. 13/2012 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 201 2014 9412 15/04/14  
43 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ”, της αριθ. 40/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 202 2014 9413 15/04/14  
44 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή, συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 203 2014 9414 15/04/14  
45 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 204 2014 9415 15/04/14  
46 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Οδοποιία Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 205 2014 9416 15/04/14  
47 Έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 206 2014 9418 15/04/14  
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     ΚΙΑΤΟ 15 Απριλίου 2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 8/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 14-04-2014
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για το έτος 2014. ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ 149 2014 9355 15/4/2014  
β Μείωση ύψους μισθωμάτων μισθωμένων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 150 2014 9356 15/4/2014  
γ Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Γκούρας με θέμα: Περί παραχωρήσεως πλατείας για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 151 2014 9357 15/4/2014  
δ Έγκριση της αριθ. 19/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. ΟΜΟΦΩΝΑ 152 2014 9358 15/4/2014  
ε Έγκριση της αριθ. 20/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση της εισήγησης έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό προϋπολογισμό. ΟΜΟΦΩΝΑ 153 2014 9359 15/4/2014  
στ Ανάκληση της εντολής εργασιών ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 154 2014 9360 15/4/2014  
ζ Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης Τ.Κ. Ματίου με θέμα: Περί παραχωρήσεως της πλατείας στις 19 & 20 Ιουλίου 2014 για την διεξαγωγή εκδηλώσεως-πανηγύρι. ΟΜΟΦΩΝΑ 155 2014 9361 15/4/2014  
η Έγκριση της αριθ. 32/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ 156 2014 9362 15/4/2014  
θ Έγκριση της αριθ. 33/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ 157 2014 9363 15/4/2014  
ι Έγκριση της αριθ. 15/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Έγκριση της αριθ. 6/2014 της Τ.Κ. Κρυονερίου σχετικά με τον κανονισμό άρδευσης για τις περιφέρειες που αρδεύονται από τις κοινοτικές γεωτρήσεις ”Μπαζα” , ”Φιλιάντρα”, Ντέλη-Φιλιάντρα” . ΟΜΟΦΩΝΑ 158 2014 9364 15/4/2014  
κ Έγκριση της αριθ. 10/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Γνωμοδότηση για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου. ΟΜΟΦΩΝΑ 159 2014 9365 15/4/2014  
λ Απόφαση για κατασκευή-επισκευή χώρου για το Λαογραφικό Μουσείο στην Τ.Κ. Καισαρίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 160 2014 9366 15/04/14  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων Δημαρχείου Κιάτου. ΟΜΟΦΩΝΑ 161 2014 9367 15/04/14  
2 Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σικυωνίων για έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές. ΟΜΟΦΩΝΑ 162 2014 9368 15/04/14  
3 Έγκριση της αριθ. 62/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 2014 15/04/14  
4 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 163 2014 9369 15/04/14  
5 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 164 2014 9370 15/04/14  
6 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 165 2014 9371 15/04/14  
7 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 166 2014 9372 15/04/14  
8 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 167 2014 9373 15/04/14  
9 Παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού. ΟΜΟΦΩΝΑ 168 2014 9374 15/04/14  
10 Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας. ΟΜΟΦΩΝΑ 169 2014 9375 15/04/14  
11 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ. κατά πλειοψηφία 170 2014 9376 15/04/14  
12 Απευθείας Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ιδιοκτησίας κ. Λαχανά Γεωργίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 171 2014 9377 15/04/14  
13 Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας κι εκτίμησης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Λαχανά Γεωργίου στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 172 2014 9378 15/04/14  
14 Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας κι εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Φούγια Δημητρίου στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 173 2014 9379 15/04/14  
15 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος 2013, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010. ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ 174 2014 9381 15/04/14  
16 Μεταφορά μνημείου πεσόντων στην Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΟΜΟΦΩΝΑ 175 2014 9382 15/04/14  
17 Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ με θέμα: Εξέταση αίτησης της Ξενοπούλου Αικατερίνης περί κοπής δένδρου στο νεκροταφείο. ΟΜΟΦΩΝΑ 176 2014 9383 15/04/14  
18 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ με θέμα: Αναγκαιότητα μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του αρχείου της Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 177 2014 9384 15/04/14  
19 Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: Περί έγκρισης ή μη πρακτικού της επιτροπής καταστροφής υλικού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006. ΟΜΟΦΩΝΑ 178 2014 9385 15/04/14  
20 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Παν Παρρά περί παράταση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά & Καλογεροπούλου. ΟΜΟΦΩΝΑ 179 2014 9386 15/04/14  
21 Αναγνώριση τμήματος οδού ως Δημοτική εντός οικισμού Κ. Διμηνιού στη θέση ”Μπέικο”. ΟΜΟΦΩΝΑ 180 2014 9387 15/04/14  
22 Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Μαυρονάσιου Ιωάννας. ΟΜΟΦΩΝΑ 181 2014 9388 15/04/14  
23 Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Παν. Κελλάρη με θέμα: Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 182 2014 9389 15/04/14  
24 Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: Ψήφιση για τη συνέχιση του προγράμματος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” και πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με την τροπολογία 828/6. ΟΜΟΦΩΝΑ 183 2014 9390 15/04/14  
25 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφοράς της μειοδότριας Κ/Ξιας ”ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ για το έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 184 2014 9391 15/04/14  
26 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μοσιαϊτών και φίλων περί παραχώρησης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑ. ΟΜΟΦΩΝΑ 185 2014 9392 15/04/14  
27 Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 186 2014 9393 15/04/14  
28 Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις πλατείες Ελευθερίας & Λυσίππου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 187 2014 9394 15/04/14  
29 Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Παραχώρηση του θεάτρου Τραγάνας στην κ. Καρβουτζή Παν. για δραστηριότητες του Γυμναστηρίου της από 16.06.2014 έως 21.06.2014. κατά πλειοψηφία 188 2014 9396 15/04/14  
30 Έγκριση της αριθ. 29/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Παραχώρηση στην ”Θεατρικές Επιχειρήσεις Δημήτρη Μαροσούλη” του προαύλιου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ 189 2014 9397 15/04/14  
31 Λήψη απόφασης για την ονομασία και μετονομασία οδών & πλατειών του Δήμου. ΟΜΟΦΩΝΑ 190 2014 9399 15/04/14  
32 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. ΟΜΟΦΩΝΑ 191 2014 9400 15/04/14  
33 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας. ΟΜΟΦΩΝΑ 192 2014 9401 15/04/14  
34 Ορισμός Επιτροπής για τη συνεργασία μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΟΜΟΦΩΝΑ 193 2014 9402 15/04/14  
35 Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο: ”Αρχαία Σικυών & Σικυώνια Προσωπογραφία”. ΟΜΟΦΩΝΑ 194 2014 9404 15/04/14  
36 Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. ΟΜΟΦΩΝΑ 195 2014 9405 15/04/14  
37 Έγκριση της αριθ. 23/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για λοιπά αναλώσιμα, είδη παντοπωλείου (είδη υγιεινής & καθαριότητας). ΟΜΟΦΩΝΑ 196 2014 9407 15/04/14  
38 Έγκριση της αριθ. 24/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ανάγκη υπηρεσιών καθαρισμού Β’ Παιδικού Σταθμού, έγκριση δίμηνης απασχόλησης τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 197 2014 9408 15/04/14  
39 Έγκριση της αριθ. 34/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 198 2014 9409 15/04/14  
40 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ”, της αριθ. 58/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 199 2014 9410 15/04/14  
41 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις πλατειών Τ.Δ. ΣΤΕΝΟΥ, ΜΟΣΙΑΣ, Δήμου Φενεού”, της αριθ. 151/2008 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Φενεού. ΟΜΟΦΩΝΑ 200 2014 9411 15/04/14  
42 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή & συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου”, της αριθ. 13/2012 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 201 2014 9412 15/04/14  
43 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ”, της αριθ. 40/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 202 2014 9413 15/04/14  
44 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή, συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 203 2014 9414 15/04/14  
45 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 204 2014 9415 15/04/14  
46 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Οδοποιία Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 205 2014 9416 15/04/14  
47 Έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 206 2014 9418 15/04/14  
48 Έγκριση της αριθ. 62/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 207 2014 8465 15/04/14  
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     ΚΙΑΤΟ 15 Απριλίου 2014
Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν
Της αριθμ. 8/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 14-04-2014
Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
α Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών για το έτος 2014. ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ 149 2014 9355 15/4/2014  
β Μείωση ύψους μισθωμάτων μισθωμένων ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 150 2014 9356 15/4/2014  
γ Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Γκούρας με θέμα: Περί παραχωρήσεως πλατείας για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 151 2014 9357 15/4/2014  
δ Έγκριση της αριθ. 19/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” με θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. ΟΜΟΦΩΝΑ 152 2014 9358 15/4/2014  
ε Έγκριση της αριθ. 20/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.” με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση της εισήγησης έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Δημοτικό προϋπολογισμό. ΟΜΟΦΩΝΑ 153 2014 9359 15/4/2014  
στ Ανάκληση της εντολής εργασιών ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 154 2014 9360 15/4/2014  
ζ Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης Τ.Κ. Ματίου με θέμα: Περί παραχωρήσεως της πλατείας στις 19 & 20 Ιουλίου 2014 για την διεξαγωγή εκδηλώσεως-πανηγύρι. ΟΜΟΦΩΝΑ 155 2014 9361 15/4/2014  
η Έγκριση της αριθ. 32/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ 156 2014 9362 15/4/2014  
θ Έγκριση της αριθ. 33/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού. ΟΜΟΦΩΝΑ 157 2014 9363 15/4/2014  
ι Έγκριση της αριθ. 15/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Έγκριση της αριθ. 6/2014 της Τ.Κ. Κρυονερίου σχετικά με τον κανονισμό άρδευσης για τις περιφέρειες που αρδεύονται από τις κοινοτικές γεωτρήσεις ”Μπαζα” , ”Φιλιάντρα”, Ντέλη-Φιλιάντρα” . ΟΜΟΦΩΝΑ 158 2014 9364 15/4/2014  
κ Έγκριση της αριθ. 10/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Γνωμοδότηση για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου. ΟΜΟΦΩΝΑ 159 2014 9365 15/4/2014  
λ Απόφαση για κατασκευή-επισκευή χώρου για το Λαογραφικό Μουσείο στην Τ.Κ. Καισαρίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 160 2014 9366 15/04/14  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων Δημαρχείου Κιάτου. ΟΜΟΦΩΝΑ 161 2014 9367 15/04/14  
2 Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σικυωνίων για έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές. ΟΜΟΦΩΝΑ 162 2014 9368 15/04/14  
3 Έγκριση της αριθ. 62/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 2014 15/04/14  
4 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 163 2014 9369 15/04/14  
5 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 164 2014 9370 15/04/14  
6 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 165 2014 9371 15/04/14  
7 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ. ΑΝΑΒΟΛΗ 166 2014 9372 15/04/14  
8 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 167 2014 9373 15/04/14  
9 Παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού. ΟΜΟΦΩΝΑ 168 2014 9374 15/04/14  
10 Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας. ΟΜΟΦΩΝΑ 169 2014 9375 15/04/14  
11 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ. κατά πλειοψηφία 170 2014 9376 15/04/14  
12 Απευθείας Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ιδιοκτησίας κ. Λαχανά Γεωργίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 171 2014 9377 15/04/14  
13 Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας κι εκτίμησης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Λαχανά Γεωργίου στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 172 2014 9378 15/04/14  
14 Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας κι εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Φούγια Δημητρίου στην Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 173 2014 9379 15/04/14  
15 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος 2013, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010. ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ 174 2014 9381 15/04/14  
16 Μεταφορά μνημείου πεσόντων στην Τ.Κ. ΚΑΛΙΑΝΩΝ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΟΜΟΦΩΝΑ 175 2014 9382 15/04/14  
17 Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ με θέμα: Εξέταση αίτησης της Ξενοπούλου Αικατερίνης περί κοπής δένδρου στο νεκροταφείο. ΟΜΟΦΩΝΑ 176 2014 9383 15/04/14  
18 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ με θέμα: Αναγκαιότητα μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του αρχείου της Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 177 2014 9384 15/04/14  
19 Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: Περί έγκρισης ή μη πρακτικού της επιτροπής καταστροφής υλικού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006. ΟΜΟΦΩΝΑ 178 2014 9385 15/04/14  
20 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Παν Παρρά περί παράταση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά & Καλογεροπούλου. ΟΜΟΦΩΝΑ 179 2014 9386 15/04/14  
21 Αναγνώριση τμήματος οδού ως Δημοτική εντός οικισμού Κ. Διμηνιού στη θέση ”Μπέικο”. ΟΜΟΦΩΝΑ 180 2014 9387 15/04/14  
22 Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Μαυρονάσιου Ιωάννας. ΟΜΟΦΩΝΑ 181 2014 9388 15/04/14  
23 Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Παν. Κελλάρη με θέμα: Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 182 2014 9389 15/04/14  
24 Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: Ψήφιση για τη συνέχιση του προγράμματος ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ” και πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με την τροπολογία 828/6. ΟΜΟΦΩΝΑ 183 2014 9390 15/04/14  
25 Έγκριση παράτασης ισχύος προσφοράς της μειοδότριας Κ/Ξιας ”ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ για το έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση & εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 184 2014 9391 15/04/14  
26 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μοσιαϊτών και φίλων περί παραχώρησης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. ΜΟΣΙΑ. ΟΜΟΦΩΝΑ 185 2014 9392 15/04/14  
27 Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 186 2014 9393 15/04/14  
28 Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις πλατείες Ελευθερίας & Λυσίππου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 187 2014 9394 15/04/14  
29 Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Παραχώρηση του θεάτρου Τραγάνας στην κ. Καρβουτζή Παν. για δραστηριότητες του Γυμναστηρίου της από 16.06.2014 έως 21.06.2014. κατά πλειοψηφία 188 2014 9396 15/04/14  
30 Έγκριση της αριθ. 29/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Παραχώρηση στην ”Θεατρικές Επιχειρήσεις Δημήτρη Μαροσούλη” του προαύλιου χώρου των αποθηκών Α.Σ.Ο. για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ 189 2014 9397 15/04/14  
31 Λήψη απόφασης για την ονομασία και μετονομασία οδών & πλατειών του Δήμου. ΟΜΟΦΩΝΑ 190 2014 9399 15/04/14  
32 Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. ΟΜΟΦΩΝΑ 191 2014 9400 15/04/14  
33 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας. ΟΜΟΦΩΝΑ 192 2014 9401 15/04/14  
34 Ορισμός Επιτροπής για τη συνεργασία μεταξύ Δήμου Σικυωνίων & Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΟΜΟΦΩΝΑ 193 2014 9402 15/04/14  
35 Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο: ”Αρχαία Σικυών & Σικυώνια Προσωπογραφία”. ΟΜΟΦΩΝΑ 194 2014 9404 15/04/14  
36 Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό. ΟΜΟΦΩΝΑ 195 2014 9405 15/04/14  
37 Έγκριση της αριθ. 23/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για λοιπά αναλώσιμα, είδη παντοπωλείου (είδη υγιεινής & καθαριότητας). ΟΜΟΦΩΝΑ 196 2014 9407 15/04/14  
38 Έγκριση της αριθ. 24/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ανάγκη υπηρεσιών καθαρισμού Β’ Παιδικού Σταθμού, έγκριση δίμηνης απασχόλησης τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης. ΟΜΟΦΩΝΑ 197 2014 9408 15/04/14  
39 Έγκριση της αριθ. 34/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 198 2014 9409 15/04/14  
40 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ”, της αριθ. 58/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 199 2014 9410 15/04/14  
41 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις πλατειών Τ.Δ. ΣΤΕΝΟΥ, ΜΟΣΙΑΣ, Δήμου Φενεού”, της αριθ. 151/2008 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Φενεού. ΟΜΟΦΩΝΑ 200 2014 9411 15/04/14  
42 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή & συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου”, της αριθ. 13/2012 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 201 2014 9412 15/04/14  
43 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΥ”, της αριθ. 40/2011 μελέτης της Τ.Υ. Του Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 202 2014 9413 15/04/14  
44 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή, συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 203 2014 9414 15/04/14  
45 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Οδοποιία Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 204 2014 9415 15/04/14  
46 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Οδοποιία Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 205 2014 9416 15/04/14  
47 Έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ. ΟΜΟΦΩΝΑ 206 2014 9418 15/04/14  
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 7/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 26-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

α Λήψη απόφασης επί υποβολής παραίτησης κ. Θελερίτη Γεώργιου από μέλος του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κιάτου ΟΜΟΦΩΝΑ 138 2014 7487 27/03/14

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κάτω Διμινιού λόγω λήξεως της υπάρχουσας μισθωτικής σύμβασης. ΟΜΟΦΩΝΑ 139 2014 7488 27/03/14

2 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΟΜΟΦΩΝΑ 140 2014 7489 27/03/14
3 Τροποποίηση της αριθ. 32/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ”Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Καλογεροπούλου & Παν. Παναληγούρα στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΟΜΟΦΩΝΑ 141 2014 7490 27/03/14
4 Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος έτους
2014 ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ _ 2014 27/03/14
5 Εκδήλωση προς Τιμή των Δωρητών Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου
Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 142 2014 7491 27/03/14
6 Λήψη απόφαση για την συμμετοχή του Δήμου στην Αθλητική εκδήλωση ”5η Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας” ΟΜΟΦΩΝΑ 143 2014 7492 27/03/14
7 Λήψη απόφασης επί αιτήματος των κατοίκων της Τ.Κ. Καισαρίου για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου. ΑΝΑΒΟΛΗ 144 2014 7493 27/03/14

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 7/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 26-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
8 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ”Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση ”Βάλτος” Δ.Κ. Κιάτου”. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ _ 2014 27/03/14
9 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ”Σύσταση φακέλου περιβαλλοντικού προελέγχου για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση ”Βάλτος” Δ.Κ. Κιάτου”. ΟΜΟΦΩΝΑ 145 2014 7494 27/03/14

10 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ”Ανάπλαση αύλειου χώρου – Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς”, της αριθ. 221/2009 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας. ΟΜΟΦΩΝΑ 146 2014 7495 27/03/14
11 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ”Έργα υδροληψίας κατασκευής δικτύων ύδρευσης & δεξαμενών Δήμου Φενεού, κατασκευή υδατοδεξαμενής Δήμου Φενεού”, της αριθ. 181/2008 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας. ΟΜΟΦΩΝΑ 147 2014 7496 27/03/14
12 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ”Ανάπλαση αύλειου χώρου-Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς”, της αριθ. 221/2009 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ _ 2014 27/03/14
13 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: ”Σύνδεση Άνω Ταρσού με Ε.Ο. Γκούρας – Δερβενίου”, της αριθ. 411/2006 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας. ΟΜΟΦΩΝΑ 148 2014 7497 27/03/14

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

α Εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού λόγω λήξεως της υπάρχουσας μισθωτικής σύμβασης. ΑΝΑΒΟΛΗ 93 2014 7144 21/03/14
β Έγκριση της αριθ. 15/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 και ψήφιση πιστώσεων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 94 2014 7145 21/03/14

γ Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο: Πρόταση για κατεδάφιση οικημάτων στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία Κιάτου Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 95 2014 7146 21/03/14

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της 40/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή των οφειλομένων έτους 2013 που προέκυψαν μετά την ψήφισή του. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 96 2014 7149
2 Έγκριση της 44/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 97 2014 7151
3 Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Κεφαλαρίου με θέμα: Εξέταση πρακτικού της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ενορίας Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 98 2014 7154
4 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων (άρθρο 61Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 99 2014 7157

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
5 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 61 Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 100 2014 7186
6 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 61 Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 101 2014 7191
7 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 61 Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 102 2014 7195
8 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (άρθρο 61 Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 103 2014 7199
9 Υπογραφή σύμβασης με συνεργαζόμενη τράπεζα για συναλλαγές
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) ΟΜΟΦΩΝΑ 104 2014 7204
10 Έντοκη Κατάθεση Χρηματικών Διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό Λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας ΟΜΟΦΩΝΑ 105 2014 7208
11 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών
Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΑΝΑΒΟΛΗ 106 2014 7210
12 Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεση) για την εκτέλεση των εργασιών: Συντήρησης & επισκευής οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Σικυωνίων για το έτος
2014. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 107 2014 7212

13 Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ΤΥΠΟΥ Β’ ΟΜΟΦΩΝΑ 108 2014 7217

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
14 Θέσπιση Μορφολογικών κανόνων για τις προσωρινές κατασκευές της οδού Μιαούλη από την συμβολή της με την οδό Πετμεζά έως με την οδό Κολοκοτρώνη. ΟΜΟΦΩΝΑ 109 2014 7219
15 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης δημοτών που δηλώνουν αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων & ανυποτάκτων, για λόγους υγείας, έτους 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 110 2014 7222
16 Συμμετοχή του Δήμου στο διαφημιστικό φυλλάδιο της εφημερίδας
”ΕΘΝΟΣ” ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 111 2014 7226

17 Έγκριση της αριθ. 12/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ” με θέμα: Αποζημίωση Πρόεδρου. ΟΜΟΦΩΝΑ 112 2014 7227
18 Τροποποίηση της αριθ. 597/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί επιβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 113 2014 7231
19 Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ με θέμα: Παραχώρηση χώρου Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Τιτάνης για τη στέγαση του αρδευτικού συλλόγου Τιτάνης με την επωνυμία ”ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΙΤΑΝΗΣ” ΟΜΟΦΩΝΑ 114 2014 7232
20 Έγκριση της αριθ. 19/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης της μουσικής σκηνής ”Γιάννης Σπανός” για παραχώρηση της αίθουσας του κτιρίου που στεγαζόταν στο παρελθόν η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου, για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της (πρόβες). ΟΜΟΦΩΝΑ 115 2014 7147

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
21 Έγκριση της αριθ. 20/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης του Αγροτικού Συλλόγου Σικυωνίων για παραχώρηση αίθουσας για τη στέγασή του. ΟΜΟΦΩΝΑ 116 2014 7150
22 Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μποζικών με θέμα: Πρόταση για μίσθωση λιβαδιού στη θέση “Βάγκαλι” της Τ.Κ. Μποζικών για το έτος 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 117 2014 7152
23 Εγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου με θέμα: Κατάθεση πρότασης μίσθωσης Βοσκοτόπων. ΟΜΟΦΩΝΑ 118 2014 7153
24 Έγκριση, Απολογισμού της Παιδικής Εξοχής Κατασκήνωσης
Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) έτους 2013. ΟΜΟΦΩΝΑ 119 2014 7156
25 Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων. ΟΜΟΦΩΝΑ 120 2014 7160
26 Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας Πληροφοριακού συστήματος του κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου . ΟΜΟΦΩΝΑ 121 2014 7161
27 Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, Εξοπλισμού Μηχανογράφησης του Κεφαλαιακού Εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου . ΟΜΟΦΩΝΑ 122 2014 7162
28 Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κεφαλαιακού Εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου . ΟΜΟΦΩΝΑ 123 2014 7163
29 Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, Επίπλων του
Κεφαλαιακού Εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου . ΟΜΟΦΩΝΑ 124 2014 7164

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
30 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (Α’ Κατανομή ). ΟΜΟΦΩΝΑ 125 2014 7165
31 Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των Σχολείων Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 13.497,53 € για θέρμανση αυτών . ΟΜΟΦΩΝΑ 126 2014 7166
32 Έγκριση της αριθ. 23/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Γνωμοδότηση για την Τοποθέτηση του Μνημείου Αναγνώστη Πετιμεζά στην πλατεία Ελευθερίας Κιάτου. ΟΜΟΦΩΝΑ 127 2014 7167
33 Έγκριση της αριθ. 24/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του “Λύκειου των Ελληνίδων” για παραχώρηση του θεάτρου Τραγάνας. ΟΜΟΦΩΝΑ 128 2014 7169
34 Υποκατάσταση μέλους Κοινοπραξίας κατασκευής του έργου: Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου ΟΜΟΦΩΝΑ 129 2014 7170
35 Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης 60ου Ράλλυ Ακρόπολης εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 130 2014 7172
36 Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή της “Ομάδας Εθελοντών”
του Δήμου Σικυωνίων ΟΜΟΦΩΝΑ 131 2014 7175
37 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην εκδήλωση επιδείξεων muay thai, muay boran του Συλλόγου “Σικυώνια Οργάνωση Αθλητικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ” ΟΜΟΦΩΝΑ 132 2014 7176

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
38 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα ” Άθληση για όλους ” περιόδου 2014-2015 ΟΜΟΦΩΝΑ 133 2014 7178
39 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας της κ. Σωτηρίας Δουβη στην οδό Ιωάννη Πολέμη αριθ. 3 στο Κιάτο. ΟΜΟΦΩΝΑ 134 2014 7183
40 Ανάκληση της αριθ. 151/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου & Έγκριση της αριθ. 25/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης Συλλόγου Ολυμπιακών Αθλημάτων για παραχώρηση αθλητικών χώρων. ΟΜΟΦΩΝΑ 135 2014 7185

41 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου. ΟΜΟΦΩΝΑ 136 2014 7187
42 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Βελίνας, της αριθ. 19/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου . ΟΜΟΦΩΝΑ 137 2014 7190

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

α Εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού λόγω λήξεως της υπάρχουσας μισθωτικής σύμβασης. ΑΝΑΒΟΛΗ 93 2014 7144 21/03/14
β Έγκριση της αριθ. 15/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014 και ψήφιση πιστώσεων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 94 2014 7145 21/03/14

γ Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο: Πρόταση για κατεδάφιση οικημάτων στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία Κιάτου Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 95 2014 7146 21/03/14

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση της 40/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή των οφειλομένων έτους 2013 που προέκυψαν μετά την ψήφισή του. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 96 2014 7149
2 Έγκριση της 44/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 97 2014 7151
3 Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Κεφαλαρίου με θέμα: Εξέταση πρακτικού της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ενορίας Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου. ΟΜΟΦΩΝΑ 98 2014 7154
4 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων (άρθρο 61Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 99 2014 7157

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
5 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 61 Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 100 2014 7186
6 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (άρθρο 61 Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 101 2014 7191
7 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (άρθρο 61 Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 102 2014 7195
8 Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (άρθρο 61 Ν. 3979/2011). ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 103 2014 7199
9 Υπογραφή σύμβασης με συνεργαζόμενη τράπεζα για συναλλαγές
Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) ΟΜΟΦΩΝΑ 104 2014 7204
10 Έντοκη Κατάθεση Χρηματικών Διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό Λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας ΟΜΟΦΩΝΑ 105 2014 7208
11 Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών
Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΑΝΑΒΟΛΗ 106 2014 7210
12 Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεση) για την εκτέλεση των εργασιών: Συντήρησης & επισκευής οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Σικυωνίων για το έτος
2014. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 107 2014 7212

13 Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ΤΥΠΟΥ Β’ ΟΜΟΦΩΝΑ 108 2014 7217

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
14 Θέσπιση Μορφολογικών κανόνων για τις προσωρινές κατασκευές της οδού Μιαούλη από την συμβολή της με την οδό Πετμεζά έως με την οδό Κολοκοτρώνη. ΟΜΟΦΩΝΑ 109 2014 7219
15 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης δημοτών που δηλώνουν αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων & ανυποτάκτων, για λόγους υγείας, έτους 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 110 2014 7222
16 Συμμετοχή του Δήμου στο διαφημιστικό φυλλάδιο της εφημερίδας
”ΕΘΝΟΣ” ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 111 2014 7226

17 Έγκριση της αριθ. 12/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ” με θέμα: Αποζημίωση Πρόεδρου. ΟΜΟΦΩΝΑ 112 2014 7227
18 Τροποποίηση της αριθ. 597/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί επιβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 113 2014 7231
19 Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ με θέμα: Παραχώρηση χώρου Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Τιτάνης για τη στέγαση του αρδευτικού συλλόγου Τιτάνης με την επωνυμία ”ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΙΤΑΝΗΣ” ΟΜΟΦΩΝΑ 114 2014 7232
20 Έγκριση της αριθ. 19/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης της μουσικής σκηνής ”Γιάννης Σπανός” για παραχώρηση της αίθουσας του κτιρίου που στεγαζόταν στο παρελθόν η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου, για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της (πρόβες). ΟΜΟΦΩΝΑ 115 2014 7147

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
21 Έγκριση της αριθ. 20/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης του Αγροτικού Συλλόγου Σικυωνίων για παραχώρηση αίθουσας για τη στέγασή του. ΟΜΟΦΩΝΑ 116 2014 7150
22 Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μποζικών με θέμα: Πρόταση για μίσθωση λιβαδιού στη θέση “Βάγκαλι” της Τ.Κ. Μποζικών για το έτος 2014. ΟΜΟΦΩΝΑ 117 2014 7152
23 Εγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου με θέμα: Κατάθεση πρότασης μίσθωσης Βοσκοτόπων. ΟΜΟΦΩΝΑ 118 2014 7153
24 Έγκριση, Απολογισμού της Παιδικής Εξοχής Κατασκήνωσης
Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) έτους 2013. ΟΜΟΦΩΝΑ 119 2014 7156
25 Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων. ΟΜΟΦΩΝΑ 120 2014 7160
26 Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας Πληροφοριακού συστήματος του κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου . ΟΜΟΦΩΝΑ 121 2014 7161
27 Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, Εξοπλισμού Μηχανογράφησης του Κεφαλαιακού Εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου . ΟΜΟΦΩΝΑ 122 2014 7162
28 Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κεφαλαιακού Εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου . ΟΜΟΦΩΝΑ 123 2014 7163
29 Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, Επίπλων του
Κεφαλαιακού Εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου . ΟΜΟΦΩΝΑ 124 2014 7164

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
30 Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (Α’ Κατανομή ). ΟΜΟΦΩΝΑ 125 2014 7165
31 Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των Σχολείων Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 13.497,53 € για θέρμανση αυτών . ΟΜΟΦΩΝΑ 126 2014 7166
32 Έγκριση της αριθ. 23/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Γνωμοδότηση για την Τοποθέτηση του Μνημείου Αναγνώστη Πετιμεζά στην πλατεία Ελευθερίας Κιάτου. ΟΜΟΦΩΝΑ 127 2014 7167
33 Έγκριση της αριθ. 24/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του “Λύκειου των Ελληνίδων” για παραχώρηση του θεάτρου Τραγάνας. ΟΜΟΦΩΝΑ 128 2014 7169
34 Υποκατάσταση μέλους Κοινοπραξίας κατασκευής του έργου: Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου ΟΜΟΦΩΝΑ 129 2014 7170
35 Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης 60ου Ράλλυ Ακρόπολης εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων. ΟΜΟΦΩΝΑ 130 2014 7172
36 Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή της “Ομάδας Εθελοντών”
του Δήμου Σικυωνίων ΟΜΟΦΩΝΑ 131 2014 7175
37 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην εκδήλωση επιδείξεων muay thai, muay boran του Συλλόγου “Σικυώνια Οργάνωση Αθλητικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ” ΟΜΟΦΩΝΑ 132 2014 7176

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθμ. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της 20-03-2014

Α.Α. ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΤΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΟΣ
38 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα ” Άθληση για όλους ” περιόδου 2014-2015 ΟΜΟΦΩΝΑ 133 2014 7178
39 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας της κ. Σωτηρίας Δουβη στην οδό Ιωάννη Πολέμη αριθ. 3 στο Κιάτο. ΟΜΟΦΩΝΑ 134 2014 7183
40 Ανάκληση της αριθ. 151/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου & Έγκριση της αριθ. 25/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης Συλλόγου Ολυμπιακών Αθλημάτων για παραχώρηση αθλητικών χώρων. ΟΜΟΦΩΝΑ 135 2014 7185

41 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου. ΟΜΟΦΩΝΑ 136 2014 7187
42 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Βελίνας, της αριθ. 19/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου . ΟΜΟΦΩΝΑ 137 2014 7190

 

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 27 – 02 – 2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 5 / 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 26 – 02 – 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της πρότασης της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας για Προσθήκες σε τομείς και ειδικότητες στα ΕΠΑΛ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 57/14 Αριθ. Πρωτ. 5242 ΠΡΟΣ:

2. Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης βόσκησης Βοοειδών

ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 58/14 Αριθ. Πρωτ. 5253 ΠΡΟΣ:

3. Ανάκληση των αριθ. 202/2012 και 89/2013 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, και εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων στην Αναπτυξιακή σύμπραξη – Οικολογική Κοινωνία από το Ν.Π.Δ.Δ. Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 59/14 Αριθ. Πρωτ. 5255 ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου : «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αρχαίας αγοράς στην Τ. Κ. Σικυώνος.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 60/14 Αριθ. Πρωτ. 5256 ΠΡΟΣ:

2. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 61/14 Αριθ. Πρωτ. 5258 ΠΡΟΣ:

3. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 62/14 Αριθ. Πρωτ. 5259 ΠΡΟΣ:

4. Δημιουργία αναρριχητικού πάρκου στην Τ. Κ. Κάτω Ταρσού
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 63/14 Αριθ. Πρωτ. 5260 ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση μετατροπής του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Σικυωνίων
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5451 σε φορτηγό ανατρεπόμενο και αλλαγή
της χρήσης του .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 64/14 Αριθ. Πρωτ. 5261 ΠΡΟΣ:

6. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ. Ε. Φενεού.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 65/14 Αριθ. Πρωτ. 5262 ΠΡΟΣ:

7. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ. Ε. Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 66/14 Αριθ. Πρωτ. 5263 ΠΡΟΣ:

8. Διαγραφή Βεβαιωτικού καταλόγου: «Τέλους Χρήσης Κοιν. Χώρου
Λαϊκής Αγοράς Κιάτου έτους 2013» λόγου άσκησης προσφυγής .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 67/14 Αριθ. Πρωτ. 5264 ΠΡΟΣ:

9. Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας ) πόσιμου νερού
από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 68/14 Αριθ. Πρωτ. 5265 ΠΡΟΣ:

10. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 69/14 Αριθ. Πρωτ. 5266 ΠΡΟΣ:

11. Κοπή δένδρων επί της οδού Ιπποκράτους αριθ. 36 στη Δ. Κ. Κιάτου
μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Κοκκωνάκη Σωτηρίου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 70/14 Αριθ. Πρωτ. 5267 ΠΡΟΣ:

12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Λουτρακίου Περαχώρας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 71/14 Αριθ. Πρωτ. 5268 ΠΡΟΣ:

13. Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως του κ. Μπεκιάρη Αθανασίου
περί Επιβολής προστίμου λόγω παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 72/14 Αριθ. Πρωτ. 5271 ΠΡΟΣ:

14. Λήψη απόφαση επί αιτήσεως καταστηματαρχών της οδού Μιαούλη
στην Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 73/14 Αριθ. Πρωτ. 5273 ΠΡΟΣ:

15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ρέλια Κων/νου περί, μείωση ύψους μισθώματος που καταβάλλει, για ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 74/14 Αριθ. Πρωτ. 5274 ΠΡΟΣ:

16. Χορήγηση άδειας παροχής Υπηρεσιών διαδικτύου από επιχείρηση προσφοράς τροφίμων και ποτών .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 75/14 Αριθ. Πρωτ. 5276 ΠΡΟΣ:

17. Χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρώματος ή πεζοδρομίου για την αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών του ΟΤΕ .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 76/14 Αριθ. Πρωτ. 5277 ΠΡΟΣ:

18. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Φίλη Θεμιστοκλή στην οδό Πετμεζά αριθ. 2 στο Κιάτο.
ΑΝΑΒΟΛΗ-
Αριθ.Απόφ. 77/14 Αριθ. Πρωτ. 5278 ΠΡΟΣ:

19. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 78/14 Αριθ. Πρωτ. 5279 ΠΡΟΣ:

20. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2014 που αφορά τις Τ.Κ. Γονούσας Κρυονερίου, Παραδεισίου, Σουλίου Τιτάνης, Μποζικών .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 79/14 Αριθ. Πρωτ. 5281 ΠΡΟΣ:

21. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Τριαθλητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Δόξα.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 80/14 Αριθ. Πρωτ. 5282 ΠΡΟΣ:

22. Τροποποίηση της αριθ. 399/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :
«Ορισμός Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων, για καταστήματα και επιχειρήσεις που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 81/14 Αριθ. Πρωτ. 5284 ΠΡΟΣ:

23. Έγκριση της αριθ.9/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου θέμα: «Κατάργηση Κοινοτικών Λιβαδιών. α) Θέση «Παλιοσόριζα- Κάστρο» και β) θέση «Ισιώματα στην Τ.Κ. Κεφαλαρίου ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 82/14 Αριθ. Πρωτ. 5286 ΠΡΟΣ:

24. Έγκριση της αριθ.2/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Δικαιώματα άρδευσης από το έργο φράγμα Ασωπού της Τ.Κ. Κρυονερίου για 4.000 στρέμματα».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 83/14 Αριθ. Πρωτ. 5287 ΠΡΟΣ:

25. Έγκριση της αριθ.3/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Κάλυψη δαπάνης για την τελειοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης».
ΑΝΑΒΟΛΗ-
Αριθ.Απόφ. 84/14 Αριθ. Πρωτ. 5288 ΠΡΟΣ:

26. Έγκριση της αριθ.4/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Προμήθεια σωληνώσεων άρδευσης».
ΑΝΑΒΟΛΗ-
Αριθ.Απόφ. 85/14 Αριθ. Πρωτ. 5289 ΠΡΟΣ:

27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου», της αριθ. 59/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 86/14 Αριθ. Πρωτ. 5290 ΠΡΟΣ:

28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης σε ΧΥΤΑ» της αριθ. 75/2009 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 87/14 Αριθ. Πρωτ. 5291 ΠΡΟΣ:

29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Αγροτική Οδοποιία» της αριθ.409/2009 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 88/14 Αριθ. Πρωτ. 5292 ΠΡΟΣ:

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Σχολείου Τ.Κ. Καλλιάνων » της αριθ. 51/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 89/14 Αριθ. Πρωτ. 5293 ΠΡΟΣ:

31. Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού Ακινήτου
ΑΝΑΒΟΛΗ-
Αριθ.Απόφ. 90/14 Αριθ. Πρωτ. 5296 ΠΡΟΣ:

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φενεού» του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 91/14 Αριθ. Πρωτ. 5298 ΠΡΟΣ:

33. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τ. Κ. της Δ. Ε. Σικυωνίων» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 92/14 Αριθ. Πρωτ. 5299 ΠΡΟΣ:

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 4ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 05 – 02 – 2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 4 / 2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 04 – 02 – 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, μετά το με Αριθ. Πρωτ. οικ. 3259/30.1.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 53/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους των εργασιών συντήρησης και επισκευής
των οχημάτων και μηχανημάτων τεχνικών έργων του Δήμου για το
έτος 2014.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 54/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 προς ενίσχυση πιστώσεων για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 55/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Ενημέρωση & λήψη απόφασης σχετικά με το ΙΚΑ Κιάτου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 56/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 31 – 01 – 2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 3 / 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 30 – 01 – 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση ψηφίσματος για την υποβάθμιση του Λιμενικού Σταθμού Κιάτου σε Λιμενικό Τμήμα.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 27/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 28/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Συγκρότηση συνεργείων για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή) βάσει του Ν. 4056/2012, άρθρου 17, παρ.1,4.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 29/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Δωρεάν παραχώρηση προς χρήση στην ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. του αριθ. ΚΗΙ 4155 επιβατικού οχήματος του Δήμου για το πρόγραμμα ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 30/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα : «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2012».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 31/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Καλογεροπούλου και Παν. Παπαληγούρα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 32/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών: α) Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, β) Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 33/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 34/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια καυσίμων μετά την παράταση της σύμβασης με την 411/27-12-2013 απόφαση Δημάρχου και την καταβολή οφειλομένων από ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα προμήθειας καυσίμων και ασφάλιστρων οχημάτων του Δήμου .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 35/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στο ΙΚΑ»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 36/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Άνοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου Σικυωνίων αποκλειστικά για την κατάθεση οφειλών από οφειλέτες του Δήμου, (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα)
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 37/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 38/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 39/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Αποδοχή ποσού 1.393,23€ για την «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων του των Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) για το δ’ τρίμηνο έτους 2013 τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη μισθωμάτων πρώτου εξαμήνου 2011.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 40/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Καθορισμό αμοιβής τoυ δικηγόρου κ. Τασούλη Δημητρίου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 41/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής με την Μουσική Σκηνή «Γ. Σπανός» στην Συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την 9-3-2014 αφιερωμένη στην Γυναίκα και ψήφιση πίστωσης.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 42/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Έγκριση της αριθ. 7/2013απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Λαύκας με θέμα: «Συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λαύκας στον αθλητικό σύλλογο ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΟ)».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 43/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια» άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.3861/10 .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

15. Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2014».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 44/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Ορισμός αναπληρωτών Δημάρχου στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων Λαϊκών Αγορών σε παραγωγούς [Π.Δ. 51/2006 αρθρ. 3 παρ. 6]».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 45/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 € για το έτος 2014.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 46/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2014.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 47/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, έτους 2014.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 48/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Ορφανού Αργυρίου στην οδό 25η Μαρτίου 21 στο Κιάτο.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 49/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Κρουστάλλη Αργυρίου στην οδό Αριστοτέλους αριθ. 50 στο Κιάτο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 50/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Φίλη Θεμιστοκλή στην οδό Πετμεζά αριθ. 2 στο Κιάτο.
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 51/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Μεσινού », της αριθ.35/2011 μελέτης της Τ.Υ
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 52/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 16 – 01 – 2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 1 / 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 14 – 01 – 2014

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 1/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 16 – 01 – 2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 2 / 2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 14 – 01 – 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση ψηφίσματος για τον αποθανόντα δημότη μας Παναγιώτη Παπαναγιώτου.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 2/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έκδοση ψηφίσματος για τον αποθανόντα δημότη μας Παναγιώτη Αδάμ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 3/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Αποδοχή παραίτησης της κ. Άννας Δαμά από μέλος της Επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων ζώων και τροποποίηση της αριθ. 52/2012 απόφασης Δ.Σ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 4/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της αριθ.93/2013 απόφασης του Τ.Σ. της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης της μουσικής σκηνής «Γιάννης Σπανός» για παραχώρηση της αίθουσας – αποθήκης του Νηπιαγωγείου Τραγάνας»
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 5/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος κατοίκων Ανατολικής Τραγάνας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 6/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με τίτλο «Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Σικυωνίων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 7/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Αποδοχή της με αριθ. 6733/2013 απόφασης Ένταξης της πράξης «Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων με Κωδ. MIS 464806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 8/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή Εξωτερικών Υδραγωγείων Δ. Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 9/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 10/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Τ. Σ. της Τ. Κ. Τιτάνης με θέμα : «Παραχώρηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης στη θέση Κινέττα στον αρδευτικό σύλλογο με την επωνυμία «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΙΤΑΝΗΣ».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 11/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κήδευσης άπορου συμπολίτη και ψήφιση πίστωσης .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 12/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Ίδρυση Κοινωνικού Φροντιστηρίου
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 13/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για παραλαβή υλικών (αρθρο 28ΕΚΠΟΤΑ) έτους 2014.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 14/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου για την λειτουργία ως εκπαιδευτηρίου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 15/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής
υπολογισμού ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 16/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 17/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Έγκριση της αριθ. 30/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Ονοματοδοσία Κοινοτικής οδού στην Τ.Κ. Γκούρας».
ΑΝΑΒΟΛΗ
Αριθ.Απόφ. 18/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Έγκριση της αριθ 6/2013 απόφασης του Τ. Σ. της Τ. Κ. Ψαρίου με Θέμα : Παραχώρηση χρήσης δυο(2) αιθουσών του Α΄ ορόφου του Κοινοτ. Γραφείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 19/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Έγκριση της 8/2013 απόφασης Τ.Σ. της Τ. Κ. Ψαρίου με θέμα: «Κοπή δένδρων στο Κοιμητήριο της Τ. Κ. Ψαρίου .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 20/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Λήψη απόφασης μεταφοράς μνημείου Αναγνώστη Πετμεζά .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 21/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Έγκριση σχεδίου εγκατάστασης οικίσκων του 1ου Σύστ. Ναυτοπροσκόπων Σικυώνας στο αλσύλλιο Μαγούλας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 22/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Τροποποίηση της αριθ. 366/2004 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : «Χορήγηση άδειας παροχής Υπηρεσιών διαδικτύου από Καταστήματα (άρθρο 37Υ.Δ. Α1Β/8577/83) υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας», ως προς το σκέλος του αριθμού των Η/Υ.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 23/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

20. Έγκριση της αριθ. 24/2013 απόφασης του Τ. Σ. της Τ. Κ. Μουλκίου με θέμα: «Γνωμοδότηση για εγκατάσταση μελισσοκομείου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 24/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Έγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης του Τ. Σ. της Τ. Κ. Καισαρίου με θέμα: Εξέταση αίτησης του Αγροτικού Συν/σμού Καισαρίου».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 25/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής με το Κέντρο Υγείας Κιάτου της εκδήλωσης απονομής τιμητικών πλακετών και περγαμηνών – επαίνων, στους διατελέσαντες Διευθυντές και λοιπό ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Κιάτου, για την συνεισφορά τους στην προαγωγή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων και ψήφιση πίστωσης.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 26/14 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 11 – 04 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 12 / 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 11 – 04 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο: «Ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Νεαπόλεως».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 125/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο:«Ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Τραγάνας ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 126/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο: «Ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Πλατανίων ».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 127/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Όλο το άρθρο “Πίνακας θεμάτων 12ης Έκτακτης Συνεδρίασης”

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 09 – 04 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 11 / 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 08 – 04 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (1η Δόση).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 123/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (2η Δόση).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 124/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 22 – 03 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 9 / 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 21 – 03 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Προγραμματισμός πρόσληψης Καθαριστριών Σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικού έτους 2013-2014.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 87/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Προγραμματισμός πρόσληψης Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 88/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πίνακας θεμάτων 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 19 – 03 – 2013

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 8 / 2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 15 – 03 – 2013

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Επικαιροποίηση της αριθ. 10/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού Καθαριότητας για το έτος 2013»
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 86/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email