Ορισμός Δικηγόρου για Παρέμβαση Καρέλα υπέρ Δήμου και ΑΣΕΠ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/ 11-2 – 2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 10

Περίληψη: Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου στην από 26-1-2011 Παρέμβαση της
Καρέλα Αναστασίας κατά της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Βυζά υπέρ του ΑΣΕΠ και
του Δήμου Σικυωνίων, σχετικά με κάλυψη θέσης ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 1655/7-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 5ο
—————————

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου στην από 26-1-2011 Παρέμβαση της Καρέλα Αναστασίας κατά της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Βυζά υπέρ του ΑΣΕΠ και του Δήμου Σικυωνίων, σχετικά με κάλυψη θέσης ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, εξέθεσε ότι την 3-2-2011 κοινοποιήθηκε στον Δήμο η από 26-1-2011 Παρέμβαση της Καρέλα Αναστασίας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της Ειρήνης – Χρυσοβαλάντου Βυζά υπέρ του Α.Σ.Ε.Π και του Δήμου Σικυωνίων, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Φενεού, σχετικά με κάλυψη θέσης ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών στον τ. Δήμο Φενεού.
Με την αριθμ. 47/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τ.Δήμου Φενεού
έχουν ορισθεί για την υπόθεση αυτή ως πληρεξούσιοι Δικηγόροι οι: Μανιάτης Ιωάννης , Μανιάτης Ηλίας και Γιαννόπουλος Παναγιώτης.
Υστερα από τα παραπάνω , πρέπει να ορισθούν εκ νέου οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι για να παραστούν και υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Δήμου κατά τη συζήτηση της Παρέμβασης αυτής την 17η Φεβρουαρίου 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την αριθμ. 47/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του τ. Δήμου Φενεού

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους του Δήμου τους Δικηγόρους Αθηνών κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη , Μανιάτη Ηλία και Γιαννόπουλο Παναγιώτη να παραστούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, εκπροσωπήσουν και υποστηρίξουν τα συμφέροντα του Δήμου Σικυωνίων, ως καθολικού διαδόχου του τ. Δήμου Φενεού κατά την εκδίκαση της από 26-1-2011 Παρέμβασης της Καρέλα Αναστασίας κατά της Ειρήνης – Χρυσοβαλάντου Βυζά υπέρ του Α.Σ.Ε.Π και του Δήμου Σικυωνίων, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Φενεού, σχετικά με κάλυψη θέσης ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών στον τ. Δήμο Φενεού που έχει ορισθεί για την 17-2-2011 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί η Παρέμβαση και γενικά η υπόθεση αυτή από αναβολή ή άλλη αιτία.

Η πληρωμή των Δικηγόρων θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 120867/05 (ΦΕΚ – 1964 Β/30-12-2005) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .-
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email