Ορισμός Δικηγόρου για Αγωγή Καταγράμμα κατά Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 2/11-2- 2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 9

Περίληψη: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 1-2-2011 Αγωγή της Ο.Ε. Αφοι
Τερζή – Καταγράμμα σχετικά με καταβολή οφειλομένου ποσού.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου,
ύστερα από την αριθμ. 1655/7-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………..……….….……………………………………………………………………….…………

Θ έ μ α 4ο
—————————

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 1-2-2011 Αγωγή της Ο.Ε. Αφοι Τερζή – Καταγράμμα σχετικά με καταβολή οφειλομένου ποσού», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, εξέθεσε ότι μετά την κοινοποίηση στο Δήμο την 4-2-2011 της από 1-2-2011 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος της Ομόρυθμης Εταιρείας «Αφοι Τερζή Ο.Ε. – ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ – Γραφικές Τέχνες κ α τά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος Σικυωνίων» σχετικά με καταβολή ποσού € 3.900,00, πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος για να παραστεί και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της Αγωγής αυτής την 8η Απριλίου 2011.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου της πόλης μας κ. Γεωργιάδου Μαρίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που
ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου την Γεωργιάδου Μαρία για να παραστεί, εκπροσωπήσει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της από
1 -2- 2011 Αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος της Ομόρυθμης Εταιρείας «Αφοι Τερζή Ο.Ε. – ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ – Γραφικές Τέχνες κ α τά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δήμος Σικυωνίων» σχετικά με καταβολή ποσού € 3.900,00, που θα συζητηθεί την 8η Απριλίου 2011 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί η Αγωγή αυτή από αναβολή ή άλλη αιτία.

Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 120867/05 (ΦΕΚ – 1964 Β/30-12-2005) «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης, που εκδόθηκε κατ’ επίκληση των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954.
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email