Ορισμός Αντιδημάρχου Σικυωνίων

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΔΑ: 63ΜΝΩ1Θ-Λ1Ψ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 10413

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 278/2019

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 (όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 και συμπληρώθηκε με την παρ. 2δ του άρθρου 5 του ν.4623/2019), και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006.
 3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ΦΕΚ Β΄1398/25-4-2018.
 4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μυττά  Ιωάννη του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με θητεία από 1/9/2019 έως και 31/8/2020, υπεύθυνο για θέματα Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού, και του μεταβιβάζουμε όλες τις προ­βλεπόμενες από τη Νομοθεσία αρμοδιότητες που αφορούν τους τομείς ευθύνης του.

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών και να μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους, (εκτός από την αρμοδιότητα του πειθαρχικού προϊσταμένου των υπαλλήλων, η οποία είναι αμεταβίβαστη).

Μεταβιβάζουμε επίσης σε αυτόν και την αρμοδιότητα να εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων

του υποθέσεις και να δίνει τους όρκους που επιβάλλονται από το Νόμο.

Ειδικότερα του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες για:

 1. Το συντονισμό και τη λειτουργία του γραφείου κίνησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών υπηρεσιών καθώς και την υπογραφή όλων των εγγράφων για την νόμιμη κίνηση των οχημάτων στους τομείς αρμοδιότητάς του.
 2. Τον έλεγχο της λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου που περιέχουν εργαλεία – ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στην καθαριότητα και το πράσινο.
 3. Την απομάκρυνση από δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους του Κιάτου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 4. Την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού της πόλης και των Κοινοτήτων, σε συνεργασία με το Δήμαρχο.
 5. Την μέριμνα για την επισκευή – συντήρηση του αστικού εξοπλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λ.π. με την αξιοποίηση των υπηρετούντων τεχνιτών του Δήμου.
 6. Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
 7. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκος Γεώργιος του Σωτηρίου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκος Γεώργιος του Σωτηρίου. και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μυττά Ιωάννη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Κιάτο 3 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

 

 

Κοινοποίηση

 1. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
 2. Δ.Ε Φενεού
 3. Δ.Ε Στυμφαλίας
 4. Υπηρεσίες του Δήμου
 5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
  Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας
Print Friendly, PDF & Email