Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ KΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ. 11/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/6-12-2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης .

Στο Κιάτο σήμερα στις έξι (6) Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 28601/3-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Σπυρίδων Σταματόπουλος
Ιωάννης Σωτηρόπουλος
Ιωάννης Τσιάνος
Γεώργιος Μπούκης
Γεώργιος Θελερίτης
Βλάσιος Καραδήμας

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’αριθ.28431/29-11-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Κιάτο 29/11/2013
Αρ. Πρωτ. 28431
ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3852/2010 (αρ. 63 παρ. θ), πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Ο Ν. 3013/2002 (αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας από τους ΟΤΑ).
3. Η με Αριθ. Πρωτ. 5246/16-9-2013 εγκύκλιος της Γ.Γ.Π.Π. «σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την εκδήλωση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων».
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας καταθέτουμε το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Συνημμένα:
Μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

ΚΙΑΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.

1.Κατάσταση
Ο Οικιστικός ιστός του Δήμου περιλαμβάνει 35 Τοπικές Κοινότητες και 1 Δημοτική Κοινότητα. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Δήμου είναι ορεινό και ημιορεινό περιοχές με σημαντικές εδαφικές κλίσεις και υψόμετρο από μηδέν (0) έως χίλια διακόσια (1200) μέτρα.

2. Σκοπός
Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών από πλημμυρικά φαινόμενα.
Πλημμύρα είναι η ανύψωση της στάθμης των νερών ποταμού, λίμνης ή θάλασσας και η έξοδός τους από την κοίτη τους και οφείλεται συνήθως στις κλιματολογικές συνθήκες ενώ ενισχύεται από την μορφολογία του εδάφους.
Οι πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων – ισχυρών καταιγίδων ή από ξαφνικό λιώσιμο χιονιού με αποτέλεσμα την αύξηση της απορροής των ποταμών. Οι ξαφνικές πλημμύρες είναι το αποτέλεσμα ατμοσφαιρικών διαταραχών, που συνοδεύονται από ραγδαίες βροχοπτώσεις, με μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν για να εκδηλωθεί μια πλημμύρα είναι: Η ένταση και η διάρκεια της βροχόπτωσης, το ανάγλυφο του εδάφους, η καταστροφή της φυσικής βλάστησης λόγω πυρκαγιών, [παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων. Επίσης, συμβάλλει η ανυπαρξία ή η πλημμελής συντήρηση των τεχνικών έργων τα οποία κατασκευάστηκαν για να διευκολύνουν την απορροή των ομβρίων υδάτων.

3. Επιπτώσεις πλημμύρων
Οι επιπτώσεις των πλημμυρών μπορεί να είναι άμεσες, που προκαλούνται από την πλημμύρα ή έμμεσες που προκαλούνται από την αποσυγκρότηση ή τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών και συστημάτων που σχετίζονται με αυτήν.
Α. Πρωτογενείς επιπτώσεις
Δημιουργούνται από την άμεση επαφή με τα νερά της πλημμύρας.
Οι πρωτογενείς επιπτώσεις από τις πλημμύρες είναι:
Μεταφορά πετρωμάτων, ιζημάτων και μεγάλης ποσότητας αιωρούμενου φορτίου (αυτοκίνητα, σπίτια κ.λ.π)
Μεταφορά μεγάλων και συμπαγών ποσοτήτων διαβρωσιγενών υλικών. Αυτού του τύπου η διάβρωση μπορεί να υποσκάψει τα θεμέλια γεφυρών, κτιρίων, αναχωμάτων και να προκαλέσει κατάρρευσή τους.
Πρόκληση ζημιών στις κατοικίες και καταστροφή του εξοπλισμού τους.
Καταστροφή των καλλιεργειών όταν πλημμυρίζουν γεωργικές εκτάσεις ενώ τα ζώα των στάβλων και άλλα κατοικίδια ζώα σε αρκετές περιπτώσεις πνίγονται και μεταφέρονται μακριά.
Στα νερά της πλημμύρας μπορεί να συγκεντρωθούν σκουπίδια μπάζα και τοξικά απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν δευτερογενείς επιπτώσεις στην υγεία.
Β. Δευτερογενείς επιπτώσεις
Τα δίκτυα ύδρευσης μπορεί να μολυνθούν και ειδικά στην περίπτωση που θα πλημμυρίσουν οι βιολογικοί σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων αυτό μπορεί να προκαλέσει ασθένειες και άλλες παρενέργειες στην Δημόσια Υγεία.
Μπορεί να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Μπορεί να διακοπεί η λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς έχοντας ως αποτέλεσμα την έλλειψη τροφίμων και υπηρεσιών καθαριότητας.
Γ. Τριτογενείς επιπτώσεις
Η απόθεση ιζημάτων που μεταφέρει η πλημμύρα μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των καλλιεργειών.
Προβλήματα στην καταστροφή του περιβάλλοντος των άγριων ζωνών.
Οι πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει στο παρελθόν σημαντικές καταστροφές, σε καλλιέργειες, σε τεχνικά έργα και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις καθώς και σε οικίες και αποθήκες.

4.Ενέργειες του Δήμου.

4Α. Στάδιο Πρόληψης και Ετοιμότητας

Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
Τήρηση στοιχείων επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου και των υπευθύνων χειριστών τους (εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, εφόδια) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμύρων.
Συντήρηση των μηχανημάτων έργου και του υπόλοιπου εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος (προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών ,φίλτρων, λαδιών κ.λ.π.).
Συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών που είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Περιλαμβάνονται εργασίες όπως καθαρισμός, συντήρηση και λειτουργία φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων και των συνδετήριων αγωγών με τους αποδέκτες.
Έλεγχος και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πλημμύρων σε περιοχή πλησίον των ανωτέρω έργων.
Εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων και εργαλείων για στις επεμβάσεις του προσωπικού (αλυσοπρίονα, φτυάρια, φακοί κ.λ.π.) και εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας καυσίμων για τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου .
Ενημέρωση των κατοίκων των Τ. Κ. και Δ. Κ. για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα.
Έλεγχος των αντιπλημμυρικών έργων που υπάρχουν στην περιφέρεια του Δήμου και συντήρησή τους ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων και χειμάρρων με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής .
Συνεργασία με την Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου και τις στρατιωτικές αρχές.
Διατήρηση σε ετοιμότητα των μέσων και του προσωπικού σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης.
Υπεύθυνη υπηρεσία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου είναι η ΔΕΥΑΣ για τη Δ.Ε. Σικυωνίων και οι υπηρεσίες ύδρευσης των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού και υπεύθυνη υπηρεσία για τα οχήματα μηχανήματα έργων του Δήμου είναι το τμήμα κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού .
Ενημέρωση των ομάδων επέμβασης και πληροφόρηση των κατοίκων για τον αναμενόμενο κίνδυνο και υπενθύμιση μέτρων αυτοπροστασίας.
Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», που έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών και τη δραστηριοποίηση στις φάσεις της πρόληψης, της άμεσης επέμβασης, της αποκατάστασης και τη συμμετοχή στον πολιτικό σχεδιασμό και προστασία και τη συνεργασία με κρατικούς ή άλλους φορείς.

4Β. Στάδιο άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση για την αντιμετώπιση των καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.
Σύγκλιση ΣΤΟ για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.
Ενημέρωση του Δημάρχου από τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ και Π.Σ. για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Συνεχής επικοινωνία με τις Τοπικές Αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου, Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου και ΕΚΑΒ για την άμεση συνδρομή των υπηρεσιών τους και για την κάλυψη των αναγκών που θα έχουν προκύψει).
Kινητοποίηση όλου του δυναμικού του Δήμου σε προσωπικό και μέσα που διαθέτει με σκοπό την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που έχει προκύψει από πλημμυρικά φαινόμενα.
Συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω πλημμυρών, με στόχο την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας.
Διάθεση όλων των μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.
Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου του Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου της Π. Ε. Κορινθίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την φύση και την έκταση των ζημιών, την εξέλιξη των φαινομένων και την κάλυψη των ζημιών που θα έχουν προκύψει.
Υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ. ΕΛ.ΑΣ.).
Άμεσος οπτικός έλεγχος των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου.
Άμεσος οπτικός έλεγχος λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Δήμου για τη διαπίστωση βλαβών και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
Οργάνωση με μέσα και προσωπικό του Δήμου αλλά και με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων για την βοήθεια σε άτομα που κινδυνεύουν και την στήριξη σε οικίες που έχουν άτομα ασθενή, υπερήλικα και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση διακοπής των μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών.
Ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας.

4Γ. Στάδιο Αποκατάστασης

Συντονισμός των ομάδων επέμβασης για τις δράσεις του μηχανισμού αποκατάστασης και την παροχή βοήθειας όπου απαιτείται.
Καταγραφή των ζημιών.
Έλεγχος της βατότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου για τυχόν βλάβες που υπάρχουν καθώς και για αποκατάσταση της λειτουργίας τους. (Απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας).
Έλεγχος των υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου μετά για την διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες, και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
Άμεση αποκατάσταση των βλαβών στις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης με ευθύνη της ΔΕΥΑΣ για τη Δ.Ε. Σικυωνίων και των υπηρεσιών ύδρευσης των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού και υγειονομικός έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Κορινθίας για την διασφάλιση της ποιότητας του ποσίμου ύδατος.
Ενημέρωση της ΔΕΗ για τυχόν βλάβες που υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση του Δήμου.
Ενημέρωση του ΟΤΕ για τυχόν βλάβες που υπάρχουν στις τηλεπικοινωνίες.
Ενημέρωση της Δ/νσης Π.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Π. Ε. για τις επιπτώσεις της καταστροφής και την έντασή τους στην περιφέρεια του Δήμου.
Ο Δήμος προτείνει ή ζητά την επιπλέον βοήθεια σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα που απαιτούνται από την Περιφέρεια και τη Δ/ΝΣΗ Π.Π.
Κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας του Δήμου για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή.

Συνεδρίαση του ΣΤΟ σε επίπεδο Δήμου με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών ,κινητοποίηση των Τοπικών φορέων και διάθεση του υπάρχοντος δυναμικού με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστάσεων.
Κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας πλημμυρών. Άμεση υποστήριξη από τη Γ.Γ.Π.Π. μέσω των Δήμων όταν συντρέχει περίπτωση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη συνέχεια, δια των αρμόδιων υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου.

5. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών

Μεταξύ των δράσεων που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών ,είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα ότι απειλείται από εξελισσόμενη επικείμενη καταστροφή.
Αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης είναι ο Δήμαρχος περιοχή του οποίου πλήττεται και ο οποίος έχει και το συντονισμό του έργου Πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής ή ο Περιφερειάρχης σε περιπτώσεις που η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο. (άρθρο 18 παρ. του Ν.3613/2007).
Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία τους κάτω από ορισμένες συνθήκες και περιορισμούς ,η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο.
Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας πλημμυρών προέρχεται κατά βάση α) από την κατάκλιση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα (παράρσυση από πλημμυρικά ύδατα, ατυχήματα εγκλωβισμοί, κατάρρευσης κτιρίων ) β)Από χημικούς ή λοιμογόνους παράγοντες γ)Από κατολισθητικά φαινόμενα.
Επομένως το σκεπτικό των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας των πλημμυρών θα πρέπει να συνδέεται με βάση τους παραπάνω κινδύνους.
Σε περιπτώσεις πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων αρμόδιοι να εισηγηθούν στον Δήμαρχο την λήψη απόφασης είναι ο κατά τόπους προϊστάμενος των τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσια Υγείας λόγω πλημμυρικών φαινομένων αρμόδιος να εισηγηθεί την λήψη της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών είναι ο προϊστάμενος της Υγειονομικής υπηρεσίας της Περιφερεικής Ενότητας.
Σε περιπτώσεις που έχουμε κατολισθητικά φαινόμενα αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.
Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τις συνέπειες παραμονής στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.
Αντίθετα η διάσωση η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού σώματος είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο που βρίσκονται εντός της περιοχής που εξελίσσεται η καταστροφή.
Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών ως δράση πολιτικής προστασίας υποστηρίζεται θεσμικά από την Ελληνική αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.(Ν.2800/2000και Ν.3511/2006).
Στις περιπτώσεις που η δράση αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα Υγείας πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ.(Ν.1579/1985).

6. Γενικές Οδηγίες –προφυλάξεις

Παρακολούθηση των δελτίων σας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Προμήθεια εφοδίων πρώτης ανάγκης (φακός, φορητό ραδιόφωνο ή τηλεόραση, εφεδρικές μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών.).
Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.
Κλείστε τους διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού.
Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζοί ή με το αυτοκίνητό σας.
Αποφύγετε τη μετακίνηση μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους και περιοχές.
Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας σε περίπτωση που αυτό έχει ακινητοποιηθεί και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν ή είναι επικίνδυνες για κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
Αν είσαστε στο δάσος μην παραμένετε κάτω από μεμονωμένα δένδρα αλλά βρείτε καταφύγιο σε συστάδα χαμηλών δένδρων.
Αν είσαστε σε εξωτερικό χώρο και δεν υπάρχει κτίριο στην περιοχή ,μείνετε στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα αποφεύγοντας να αγγίζετε μεταλλικά μέρη μέσα και έξω από το αυτοκίνητο.
Αποφύγετε λιμνάζοντα νερά, μπορεί να είναι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος στην περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή διαρροές από εγκαταστάσεις.

7. Περιοχές του Δήμου στις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα από πλημμύρες

Ορισμένες επικίνδυνες θέσεις στο Δήμο Σικυωνίων στις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα από πλημμύρες σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ:
1. Τα ποτάμια «ΚΥΡΙΛΛΟΣ», «ΕΛΙΣΩΝΑΣ» και «ΑΣΩΠΟΣ» που διασχίζουν την περιφέρεια της Δ.Κ. Κιάτου
2. Ο ποταμός «ΣΕΛΙΑΝΔΡΟΣ» που διασχίζει την περιφέρεια της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού.
3. Ρέματα: από παλιά πηγή «ΡΙΚΙΖΑ» προς ποτάμι, «ΠΡΟΣΚΟΖΑ», και «ΠΡΟ» από Αγ. Τριάδα στην Τ. Κ. Βελίνας.
4. Ρέματα: εντός οικισμού με την ονομασία «ΤΣΑΓΡΙΝΗΣ», και ακόμα ένα παραπλήσιο στον οικισμό στην Τ.Κ. Γονούσας.
5. Ρέμα που βρίσκεται εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου με την ονομασία «ΡΕΠΕΖΙ» και συνεχίζεται εκτός οικισμού με την ονομασία «ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΤΗΛΑ».
6. Ο ποταμός Ασωπός που διασχίζει την περιφέρεια της Τ.Κ. Βασιλικού.
7. Ο ποταμός Κύριλλος που διασχίζει την περιφέρεια της Τ.Κ. Πασίου.
8. Ρέμα μήκους 150 – 200 μέτρων πάνω από τον οικισμό της Τ.Κ. Τιτάνης.
9. Το πάνω μέρος του ποταμού Ελισώνα στην Τ.Κ. Κρυονερίου.
10. Ο ποταμός Σοφαίνετος στην Τ. Κ. Κλημεντίου.
11. Στην Τ.Κ. Σουλίου:
Ρέμα «ΚΙΝΕΤΑΣ».
Ρέμα «ΧΟΥΝΗΣ» από γέφυρα Χούνης έως θέση «ΠΕΛΓΟΥΘΙ», και συγκεκριμένα στη θέση «ΓΚΡΑΒΑ» και στη θέση «ΡΕΠΕΖΙ».
Ρέμα «ΚΑΜΙΝΙΑ» στη θέση «ΠΛΑΤΙΑ ΒΡΥΣΗ» στη θέση «ΜΟΛΑ – ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ ΚΟΛΑΜΠΟΤΟΥ»
Ρέμα «ΜΙΚΡΟ ΧΟΥΝΙ».
Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ:
1. Συμβολή χείμαρρου Καλιάνων με Επ. Ο. Καλιάνων-Ψαρίου.
2 Διασταύρωση Σοφαίνετου ποταμού με γέφυρα Επ. Ο. Καλιάνων-Σκοτεινής.
3.Διασταύρωση Επ.Ο. Κιάτου-Γκούρας με χείμαρρο στη θέση πλατεία Στυμφαλίας.
4.Διασταύρωση Επ. Ο. Καρτερίου-Λαύκας με χείμαρρο στη θέση Αγία Τριάδα.
5. Διασταύρωση Επ. Ο. Κιάτου-Γκούρας με μικρό χείμαρρο στη θέση Γήπεδο Kαισαρίου.
6.Διασταύρωση Επ. Ο. Κιάτου-Γκούρας με χείμαρρο στη θέση Γεφυροπλάστιγγα Καισαρίου.(Θέση Μπάρτζη).
7.Διασταύρωση Σοφαίνετου ποταμού με γέφυρα Επ. Ο. Καισαρίου-Ασπροκάμπου.
8.Χέιμαρρος κοντά στο σταφιδεργοστάσιο Θέση Ριβή)
9.Χείμαρρος από χωριό μέχρι Σοφαίνετο ποταμό (θέση Σόριζα).
10. Ρέμα Προλημέντι έως Σοφαίνετο(Ξεκινάει από σύνορα Κλημεντίου- Καισαρίου έως Σοφαίνετο ποταμό.
11 Διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου εντός του οικισμού Ψαρίου με χείμαρρο στη θέση Άγιο Νικόλαο.
12. Διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου εντός οικισμού Καστανιάς με χείμαρρο στη θέση Προτομή Παπανίκα.
13. Κεντρικός χείμαρος στην Τ.Κ. Λαύκας από θέση Αγ. Γεώργιος-Χωριό Κάμπος-Λίμνη.(Επικίνδυνη θέση Κιάφιζα μπροστά στο νεκροταφείο δεν έχει διέξοδο).
14. Χείμαρρος ανατολικός όρος στο Τ.Κ. Λαύκας και καταλήγει ανατολικά του οικισμού.
15. Χείμαρρος από Αγ. Κυριακή στην Τ.Κ. Δροσοπηγής έως θέση Καμάρι.
16. Χείμαρρος από θέση Φράγμα στην Τ.Κ. Δροσοπηγής έως θέση Καμάρι.
17. Θέση τρύπα Λίμνης από Καίσαρι ενώνεται με πηγές Κεφαλαρίου και καταλήγει στη Λίμνη.
18. Ρέμα που ξεκινάει από βουνό στην Τ.Κ. Κεφαλαρίου και καταλήγει μέσα στο χωριό (θέση Μπούκα καθάρισμα).
19. Ρέμα στην Τ.Κ. Ψαρίου στη θέση διάσελο για Καλιάνους έως χωριό έως γεώτρηση στη θέση Νταούλια.
20. Χείμαρρος από θέση οικία Παναγόπουλου έως Αγ. Γεώργιος μέχρι οικία Σταματόπουλου έως θέση Νταούλια (περίπου 2χλμ.) στην Τ.Κ. Ψαρίου.
21. Χείμαρρος από θέση Προφ. Ηλίας έως οικία Τζελέπη Δημητρίου.στην Τ.Κ. Ψαρίου.
22. Ρέμα στην Τ.Κ. Κυλλήνης πάνω από το χωριό περνάει από στο κέντρο του οικισμού ΄πλατείακαι καταλήγει στο κάτω μέρος του χωριού.
23. Χείμαρρος Τρία ρέματα. Ξεκινάει από Σέγκλιζα Τρία ρέματαστην Τ. Κ. Κυλλήνης και καταλήγει στον οικισμό Μάτσιζα. Προκειμένου να μην πλημμυρίσει ο οικισμός Στυμφαλίας πρέπει να γίνει διάνοιξη του Ρέματος.
24. Χείμαρρος που ξεκινάει από περιοχή Μπόκα στην Τ.Κ. Κυλλήνης έως Δενδρούλια- αχούρι και καταλήγει στη λίμνη Στυμφαλίας. Με την εκτέλεση του αναδασμού έκλεισε η δίοδος και καταλήγει στις καλλιέργειες του αναδασμού.
25.Ρέμα στην Τ.Κ. Στυμφαλίας που ξεκινάει από τη θέση Στέρνα περνάει από τον οικισμό Μάτσιζας και καταλήγει στον οικισμό της Στυμφαλίας.(Πρέπει να γίνει διάνοιξη από τον οικισμό έως τον αρδευτικό αύλακα).
26. Χείμαρρος από θέση Αγ. Κυριακή έως θέση Καμάρι στην Τ.Κ. Δροσοπηγής
27. Χείμαρρος από θέση Φράγμα έως θέση Καμάρι στην Τ.Κ. Δροσοπηγής.
ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ
1. Ρέμα Παταταποθήκες στην Τ.Κ. Γκούρας(από θέση Μπούρμπουλα μέχρι τον κάμπο περιοχή Κολυμπάκια
2. Ρέμα Νόση ( Από όρια χωριού έως περιοχή Μεσονύτσα)
3. Ρέμα κάτω βρύση στην Τ.Κ. Γκούρας (Ξεκινάει από θέση κάτω βρύση
και καταλήγει σε αναδασμό
4.¨Ολβιος ποταμός(Περιοχή Μεσινού-σπάρτες-Καταβόθρες).
5. Χείμαρρος στην Τ.Κ. Στενού (Ξεκινά από θέση Μαυρόλογγος περνά μέσα από το χωριό και καταλήγει στον όλβιο ποταμό.
6. Ρέμα Κατεβασιές στην Τ.Κ. Πανοράματος(Ξεκινάει από το χωριό περνάει από τον δρόμο και καταλήγει στον κάμπο.Καθάρισμα 100 μέτρα πάνω από την άσφαλτο και 150 μέτρα κάτω από την άσφαλτο.
7. Ρέμα στην είσοδο του χωριού στη θέση Βρύση και καταλήγει στον κεντρικό χείμαρρο Καλυβίων – Κατεβασιές –Κεφαλόβρυση.
8. Ρέμα Κουφολούζι στην Τ.Κ. Φενεού .(Από θέση αγ. Νικόλαος-Χωριό –Ποτάμι- Λίμνη Δόξα).
9. Χείμαρρος από πηγή στο Στρούτζι έως τον κάμπο στο Τ.Κ. Ματίου.
10. Ρέμα εντός οικισμού στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού που καταλήγει στη θέση Κεφαλόβρυσο
11. Ρέμα στη θέση Περιβόλα στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού (Ξεκινάει στο επάνω δεξιό μέρος του χωριού, το σχολείο βρίσκεται στην μέση).
12. Ρέμα στη θέση Κοκκινιά στην είσοδο της Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.
13. Χείμαρρος από θέση έριζα –κανάλι –λίμνη στην Τ.Κ. Μεσινού
14. Χείμαρρος από θέση έριζα αριστερά του Τ.Κ. Μεσινού και καταλήγει στον Όλβιο ποταμό.

Ο Δήμος Σικυωνίων έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το σωματείο με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», που έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών και τη δραστηριοποίηση στις φάσεις της πρόληψης, της άμεσης επέμβασης, της αποκατάστασης και τη συμμετοχή στον πολιτικό σχεδιασμό και προστασία και τη συνεργασία με κρατικούς ή άλλους φορείς.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Δ.Κ. ΚΑΙ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α Δ.Κ. / Τ.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΚΙΑΤΟ Λεονάρδου Ιωάννης 6973369535
2 ΒΕΛΙΝΑ Ρήγας Ιωάννης 6972920203
3 ΓΟΝΟΥΣΑ Αναστασίου Θεοφάνης 6972883617
4 ΔΙΜΗΝΙΟ Βρέντας Ιωάννης 6944338008
5 Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ Δριτσόπουλος Ανάργ. 6937162988
6 ΚΛΗΜΕΝΤΙ Σπηλιώτης Δημήτριος 6972351822
7 ΚΡΥΟΝΕΡΙ Ραφτόπουλος Κων/νος 6972244395
8 ΛΑΛΙΩΤΙ Πανάγαινας κων/νος 6974507776
9 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ Μπούκης Παρασκευάς 6973370065
10 ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΣ Μηλιώτης Γεώργιος 6932020285
11 ΜΟΥΛΚΙ Κλειούφη Γεωργία 6974074163
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ Σταθακόπουλος Κων. 6973003834
13 ΠΑΣΙΟ Κελλάρης Δημήτριος 6937641421
14 ΒΑΣΙΛΙΚΟ Γιαννάκαινας Αναστ. 6977690967
15 ΣΟΥΛΙ Μυττάς Βασίλης 6997088835
16 ΤΙΤΑΝΗ Μούκος Γεώργιος 6977990842
17 ΜΠΟΖΙΚΑ Χρόνης Ιωάννης 6945770186
18 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Καραχοντζίτης Νικ.
19 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ Δρίμας Ιωάννης 6946626242
20 ΚΑΙΣΑΡΙ Ράπτης Νικόλαος 6944362677
21 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ Σελέκος Κωνσταντίνος 697 3223039
22 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Δεδάκης Σπυρίδων 6932268320
23 ΚΕΦΑΛΑΡΙ Κύργαινας Παναγιώτης 694 7157511
24 ΚΥΛΛΗΝΗ Σκάζας Δημήτριος 6973734334
25 ΛΑΥΚΑ Καραγγέλης Δημήτριος 6957012360
26 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Καρατζάς Σωτήριος 6972779925
27 ΨΑΡΙ Χουσελάς Βασίλειος 6974787837
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ Κάππος Ανδρέας 6972385013
29 ΓΚΟΥΡΑ Φιακάς Παναγιώτης 6948245315
30 ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΣ Τσετσώνης Παναγ. 6947588265
31 ΜΑΤΙ Τσεμεντζής Λεωνίδας 6955588250
32 ΜΕΣΙΝΟ Ζαφείρης Γεώργιος 6947377677
33 ΜΟΣΙΑ Χριστόπουλος Θεόδ. 6972868372
34 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Παναγόπουλος Δημ. 6974818296
35 ΣΤΕΝΟ Δρούλας Χρήστος 6973052387
36 ΦΕΝΕΟΣ Ζέρβας Γεώργιος 6936126720

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛ.
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ.
ΚΙΝΗΤΟ

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2742360100 6973799019
2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 2742021103
2747360200
2747360100 6974118166
6944683242
6972851562

3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2742360151
2747360215
2747051071 6977029308
6972220441
6984165050

4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 2742021103
2747360200
2747360100 6974118166
6944683242
6972851562
5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ 2742021103
2747360200
2747360100 6974118166
6944683242
6972851562
6 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2742360131

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ:
Α/Α ΟΧΗΜΑ ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 45068 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί
2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 107668 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί, καταστροφέας.
3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 86393 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί,1 κουτάλα.
4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 75702 Πετρελαιοκίνητο.
Εξάρτηση εκσκαφέα, φορτωτή, λεπίδα εκχιονισμού και αλατιέρα.
5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 111235 Πετρελαιοκίνητο.
Καλαθοφόρος βραχίωνας, φορτωτής, εκσκαφέας, χορτοκοπτικός βραχίονας, λεπίδα εκχιονισμού και αλατιέρα.
6 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ HYUNDAI ROBEX ΜΕ 111244 Πετρελαιοκίνητο.
7 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR – M322D ΜΕ 113687 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί, 3 κουτάλες.
8 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR – 444Ε ΜΕ 117455 Πετρελαιοκίνητο.
Σφυρί, 3 κουτάλες.
9 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ KOMATSU GD521-A ΜΕ 45021 Πετρελαιοκίνητο με λεπίδα εκχιονισμού.
10 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ (ΥΔΡΟΦΟΡΟ) MERCEDES 1317 ΜΕ 68281 Πετρελαιοκίνητο.
Δεξαμενή και κανόνι νερού.
11 ΓΕΡΑΝΟΣ MERCEDES ACTROS 2641
12 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ IVECO 190E30W 4X4 ΚΗΥ 2216 Πετρελαιοκίνητο.
Λεπίδα εκχιονισμού
13 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES L608 ΚΗΙ 5519 Πετρελαιοκίνητο.
14 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1619 ΚΗΥ 5113 Πετρελαιοκίνητο.
15 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1817 ΚΗΥ 2220 Πετρελαιοκίνητο.
16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ACTROS 1832 KHH 2925 Πετρελαιοκίνητο.
Λεπίδα εκχιονισμού
17 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ATEGO 1823 KHI 5497 Πετρελαιοκίνητο.
Βυτίο 5 tn με πυροσβεστικό με μάνικα.
18 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR 35. 13 ΜΕ 113694 Πετρελαιοκίνητο με ανυψωτικό
19 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT – IVECO ΚΗΥ 2213 Πετρελαιοκίνητο.
20 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 PICKUP D 22 ME 107674 Πετρελαιοκίνητο.
21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDA BT-50 KHH 2938 Πετρελαιοκίνητο.
22 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSAN NP-300 pickup KHH 2913 Πετρελαιοκίνητο.
23 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 pickup KHH 2939 Πετρελαιοκίνητο.
24 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSAN NP-300 pickup ME 112263 Πετρελαιοκίνητο.
25 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MULTICAR FUMO ME 107654 Πετρελαιοκίνητο.
26 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLF CL 1.6 DIESEL ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΥ 5116 Πετρελαιοκίνητο.
27 EΠIBATΙΚΟ FIAT SCUDO 1.6 KHY 5109 Βενζίνη αμόλυβδη
28 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI H-1 ΚΗΙ 5496 Βενζίνη
29 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΖΙΠ LAND ROVER FREELANDER ΚΗΥ 2227 Βενζίνη
30 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 1.6 ΚΗΙ 4155 Βενζίνη αμόλυβδη
31 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI PAJERO ΚΗΥ 5122 Βενζίνη αμόλυβδη
32 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX 1.6 ΚΗΥ 5147 Βενζίνη αμόλυβδη
33 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN JUMPER ΚΗΥ 5101
34 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 4X4 ΚΗΗ 2912 Βενζίνη αμόλυβδη
35 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L200 ΚΗΗ 2941 Πετρέλαιο
36 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W.Caddy ΚΗΗ 2901 Βενζίνη
37 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLF CL ΜΠΛΕ ΚΗΙ 5520 Βενζίνη
38 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA 4X4 ΚΗΥ 2236 Βενζίνη αμόλυβδη
39 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORD RANGER ΚΗΙ 5476 Πετρέλαιο
40 ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA M8540 ΑΜ 55680 Πετρέλαιο.
Καταστροφέας χόρτων, κλαδιών.
Κουτάλα εμπρός.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
2 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
3 ΖΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
5 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
6 ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
7 ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
8 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
9 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
10 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
11 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
12 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
13 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
14 ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
15 ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
16 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΤΟΜΑΣ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
17 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
18 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
19 ΒΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
20 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
21 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
22 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
23 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
24 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
25 ΡΟΥΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
26 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
27 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
28 ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
29 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
30 ΛΕΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:
ΠΙΕΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ:2103359910
ΚΙΝ.: 6947563731, 6976922586
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Άμεση Δράση 100
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσεως 112
Πυροσβεστική Υπηρεσία 191, 199
ΕΚΑΒ 166
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 2610-561435
6975876774
fax: 2610461434
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 2713601180
fax : 2713601161
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2741084654
fax: 2741073160
Δ/ΣΗ ΔΑΣΩΝ 2741023843 – 2742027083
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2741024578/28276
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 0743-22282
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου 2742022315
Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου 2741081111
Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου 2741022260
Τμήμα Τροχαίας Ξυλοκάστρου 2743029227
Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου 2743029237

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διοικητής 2741025941
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2741024600
Τηλ. Κέντρο 2741024600/2741025941
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΑΤΟΥ
Διοικητής 2742021111
Τηλ. Κέντρο 2742021381, 23333
fax 2742020054
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διευθυντής 2741025910
Τηλ. Κέντρο 2741025711
Κέντρο Υγείας Κιάτου 2742022222, 2742024045
Bλάβες ΟΤΕ 121
Βλάβες ΔΕΗ 2743028430

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου που φέρει την ονομασία <<ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ>> και του Δήμου Σικυωνίων στα πλαίσια δραστηριοποίησης του προαναφερόμενου Δήμου σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Στη συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση του Προέδρου
• Το υπ’ αριθ. 28431/29-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και
2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
Κιάτο 6-12-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email