Εξέταση αίτησης μετάταξης υπαλλήλου ΙΔΑΧ

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                     Αριθ. Αποφ. 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/20-5-2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

ΘΕΜΑ: Εξέταση αίτησης μετάταξης υπαλλήλου ΙΔΑΧ κ. Κεφαλά Αναστάσιου.

Στο Κιάτο σήμερα στις είκοσι (20) Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ.10545/15-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4018/11(ΦΕΚ 215/30.9.2011 τεύχος Α΄) άρθρο 11 Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α. παρ.2 «Η παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011(α΄138) αντικαθίσταται ως εξής:Όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο(2) Δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (8) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη.

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Σπυρίδων Σταματόπουλος

2 Ιωάννης Σωτηρόπουλος

3.Αθανάσιος Πανάγου

1.Χρήστος   Ζαχαριάς

2.Κωνσταντίνος Σπανός

4.Γεώργιος Θελερίτης

 

5.Σπυρίδων Κουτρέτσης

 

6.Γεώργιος Μπούκης

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση αίτησης μετάταξης υπαλλήλου ΙΔΑΧ κ. Κεφαλά Αναστάσιου» έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού που έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                Κιάτο 9 Μαΐου 2013                                   Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού                              Αριθμ. Πρωτ. 10107

 

                                    ΠΡΟΣ: Την Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Μετάταξη του ΙΔΑΧ υπαλλήλου μας Κεφαλά Αναστάσιου.

Έχοντας υπόψη:

1.Την αριθ. πρωτ. 1645/25-01-2013 αίτηση του κ. Κεφαλά Αναστάσιου του Δημητρίου, της Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ- Εργάτης Καθαριότητας-Συνοδός Απορριμματοφόρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου, με την οποία ζητά να εγκριθεί η μετάταξή του από το Δήμο Σικυωνίων στο Δήμο Κορινθίων για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

2.Την αριθ. 11341/05-03-2013 επιστολή του Δημάρχου Κορινθίων με την οποία ο Δήμαρχος Κορινθίων συμφωνεί με τη μετάταξη του παραπάνω υπαλλήλου.

3.Την αριθ. 6026/92/20-03-2013 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων με την οποία συμφωνεί για τη μετάταξη του παραπάνω υπαλλήλου στο Δήμο Κορινθίων.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω σας αναφέρουμε τα εξής:

  • Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 181 του Ν. 3584/2007 (ΡΕ 143/τΑ/28-6-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων: το προσωπικό ΙΔΑΧ επιτρέπεται να μεταταγεί από ΟΤΑ σε άλλον ΟΤΑ. Η μετάταξη ενεργείται ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση. Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του ΟΤΑ υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του ΟΤΑ της οργανικής θέσης και των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, η μετάταξη ενεργείται με μεταφορά της θέσης.
  • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθρ. 230 του Ν. 3584/2007: Ειδικά για το βοηθητικό προσωπικό, χρέη Υπηρεσιακών – Πειθαρχικών Συμβουλίων ασκούν για τους Δήμους οι Δημαρχιακές Επιτροπές και τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρ. 45 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 215/30.09.2011 τεύχος Α’): “4. Όπου στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική Επιτροπή και όταν επιλαμβάνεται η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.
  • Στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2629/τΒ΄/9-11-2011 δεν προβλέπονται θέσεις υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  • Ο κ. Κεφαλάς έχει υποβάλει στο Δήμο μας την αριθ. πρωτ. 1645/25-1-2013 αίτηση περί μετάταξής του στο Δήμο Κορινθίων και έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Σικυωνίων αριθ. 6026/92/20-3-2013 με μεταφορά της θέσεως που κατέχει.

Κατόπιν τούτου η Εκτελεστική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει περί της μετάταξης ή μη του υπαλλήλου κ. Κεφαλά Αναστάσιου του Δημητρίου, της Εκπαιδευτικής Βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ-Εργάτης Καθαριότητας-Συνοδός Απορριμματοφόρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου του Δήμου μας στο Δήμο Κορινθίων με μεταφορά της θέσης του ,λαμβάνοντας υπόψη ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Βλάσιος B. Γεωργίου

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

τα παραπάνω εκτεθέντα

  • την εισήγηση του Προέδρου,
  • τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου,
  • το υπ’αριθ.10107/9-5-2013 έγγραφο του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και αποδέχεται τη μετάταξη του υπαλλήλου κ. Κεφαλά Αναστάσιου του Δημητρίου της Εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικότητας ΥΕ-Εργάτης Καθαριότητας-Συνοδός Απορριμματοφόρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με μεταφορά της θέσης του από το Δήμο Σικυωνίων στο Δήμο Κορινθίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 21-5 -2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email