Ενημέρωση μελισσοκόμων

Αγροτικά θέματα

                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής της Π.Ε.Κορινθίας ανακοινώνει τα εξής:

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Αντικατάσταση κυψελών & Οικονομική στήριξη της νομαδικής
               μελισσοκομίας»

         Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης από το ΥΠ.Α.Α.Τ., όσον αφορά:
           1. Την δράση «Αντικατάσταση κυψελών» ισχύουν τα εξής:

– Ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, αποτελούμενων στο σύνολό τους από:

α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή κατά προτίμηση ή σταθερή βάση,

β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,

γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,

δ) συνδετήρες για το καπάκι και

ε) συνδετήρες για την κινητή βάση

Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια μεμονωμένων εξαρτημάτων κυψελών, παρά μόνο οι πλήρεις κυψέλες.

– Η περίοδος έκδοσης τιμολογίων καθορίζεται στο χρονικό διάστημα από 01/09/2012 έως και 10/07/2013.

– Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των εικοσιπέντε ευρώ (25,00€) ανά κυψέλη κι ενισχύεται το 80% αυτής, δηλαδή μέχρι το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00€) ανά κυψέλη.

– Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

– Οι κυψέλες αντικατάστασης πρέπει νε είναι καινούργιες και να φέρουν σε εμφανές σημείο, αναπόσπαστη μεταλλική ετικέτα ή πυροσφράγιση ή να αναφέρουν με ανεξίτηλο μελάνι «Καν.1234/07 – Έτος 2013». Διατηρούνται δε υποχρεωτικά τουλάχιστον για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία προμήθειάς τους.

Τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια και αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις) θα υποβάλλονται μέχρι και 10 Ιουλίου 2013 στο Μελισσοκομικό Κέντρο Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Τα παραστατικά αγοράς που υποβάλλονται είναι τα πρωτότυπα με εξαίρεση την περίπτωση που ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος από τον ΚΦΒ&Σ να τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, οπότε υποβάλλει:

α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία αναφέρει την υποχρέωσή του αυτή και
β) νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των παραστατικών αγοράς.

2. Την δράση “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” (μετακινήσεις):

– Ως επιλέξιμη δαπάνη ορίζεται η δαπάνη πραγματοποίησης τουλάχιστον μίας (1) μετακίνησης πενήντα (50) μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση:

α) ιδιόκτητων(ΦΙΧ) μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων,

β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ),

γ)οχηματαγωγών πλοίων, κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2012 έως και 31/07/2013 και υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας.

– Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

– Τα παραστατικά μετακίνησης (δελτία αποστολής στις περιπτώσεις που η μετακίνηση γίνει με ΦΙΧ, φορτωτικές στις περιπτώσεις που η μετακίνηση γίνει με ΦΔΧ, εισιτήρια πλοίου στις περιπτώσεις που η μετακίνηση γίνει με πλοίο, αποδείξεις πληρωμής διοδίων στις περιπτώσεις μετακίνησης εντός Εθνικού Οδικού   Δικτύου, θα υποβάλλονται μέχρι και 31 Ιουλίου 2013 στο Μελισσοκομικό Κέντρο Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους μελισσοκόμους της περιοχής σας για την αποφυγή λαθών.

                                                                                        

Print Friendly, PDF & Email

Ενημέρωση μελισσοκόμων

Αγροτικά θέματα

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

  Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους μελισσοκόμους του Δήμου μας, ότι άρχισε η υποβολή αιτήσεων στο Κέντρο Μελισσοκομίας Τρίπολης, για τις δράσεις του έτους 2013:

3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» &

3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

 Αναλυτικότερα η Ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην/κής ανακοινώνει στους Μελισσοκόμους του Νομού ότι άρχισε η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση για τις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» &

3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας (μετακινήσεις)

Δικαιούχοι είναι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι θεωρημένων μελισσοκομικών βιβλιαρίων.

Για την δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις), δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί, κάτοχοι τουλάχιστον 150 μελισσοσμηνών, οι οποίοι θα μετακινήσουν τουλάχιστον 50 μελισσοσμήνη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας από τους μελισσοκόμους ή μέσω των τοπικών συλλογικών τους οργανώσεων, στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Βασ. Δεκάζου 5 -22100 Τρίπολη) και πρέπει να συνοδεύονται από:

1) Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου

2) Φωτοαντίγραφο του Ε1 ή και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

3) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού.

4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται ότι:

-Η συγκεκριμένη δράση/εις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή

-Τα όσα αναγράφονται στο Ε1 είναι αληθή

– Θα διατηρήσω τις επιχορηγούμενες κυψέλες για 5 έτη πάνω στις οποίες θα αναγράφεται η ένδειξη Καν. Ε.Κ.1234/7-2012 (για την δράση 1)

5) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού αυτ/του εφόσον χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών (για την δράση 2)

6)   Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ

7)   Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών (για την δράση 2)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην/κής τηλ. 2741081086, στους Μελισσοκομικούς συν/σμούς ή το Κέντρο Μελισσοκομίας Τρίπολης 2710243352

 

Print Friendly, PDF & Email