Ματαίωση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ.  1/13-12-2022

 

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η  Δεκεμβρίου έτους  2022, ημέρα Τρίτη     και ώρα  13:00   συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθμ πρωτ19216/01-12-2022 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 76, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’ : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις που αφορούν την ανάγκη περιορισμού της διασποράς COVID-19 σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής καθώς  και στο Δήμαρχο, ο οποίος και δεν παραβρέθηκε.

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 34 μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα  δύο (2) μέλη και αναλυτικά.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Νικόλαος Σκαρμούτσος  Πρόεδρος

       2.   Παναγιώτης Κόλλιας

 

 

 

 

 

 

 

1.               Βαφειαδάκης  Αριστείδης

2.               Παπαχρήστου Σοφία

3.               Ηλιόπουλος Δημήτριος

4.               Καλαχάνης  Δημήτριος

5.               Σπηλιωτακάρας Σωτήριος

6.               Παγώνης Βασίλειος

7.               Σωτηρόπουλος  Ιωάννης

8.            Ειρήνη Πρόβου

9.           Φιακάς Παναγιώτης

10.            Φιλίππου Άννα

11.            Λάμπρου Θελερίτη Μαρία

12.            Σώκος Γεώργιος

13.            Μαλαχιάς Αναστάσιος

14.            Σπούλος Ιωάννης

15.            Λάμπρου Χαρίλαος

16.            Πανούσης Γεώργιος

17.            Αναστασίου – Καϊτσα Ελένη

18.            Μαυροπούλου Μαρία

19.            Νταγιάντη  Βασιλική

20.            Γεωργιάδου Μαρία

21.            Λιαράκος Γεώργιος

22.            Δημήτριος Δουρής

23.            Μαβίδης Παναγιώτης

24.            Ρήγας Ευάγγελος

 

 

25.            Τζαβέλας Δημήτριος

26.            Κορωναίος Παρασκευάς

27.            Νικόλαος Μπράβος,

28.            Νικολοπούλου Πελαγία

29.            Κοκιούσης Θεόδωρος

30.            Ηλιοπούλου  Ευφροσύνη

31.            Ραυτόπουλος Παναγιώτης

32.            Σωτηρόπουλος Μιχαήλ

 

 

Από τους αρχηγούς της μειοψηφίας αν και κλήθηκαν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκε ουδείς.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο   κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και αφού διαπίστωσε τη μη ύπαρξη απαρτίας ενημέρωσε, ότι η συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’ : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», δεδομένου ότι σε σύνολο  34 μελών συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα  δύο (2) μέλη, στη συνέχεια κήρυξε τη λύση της και όρισε επανάληψη της συνεδρίασης την 14η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

 

Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής                                                                 Τα  Μέλη

Επιτροπής Διαβούλευσης

Νικόλαος  Σκαρμούτσος

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  13  Δεκεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

& Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Σκαρμούτσος

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email