Ματαίωση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 3/15-12-2021

 

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 Δεκεμβρίου έτους  2021, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  13:00 συνήλθε σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)       Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σικυωνίων, μετά την               αριθμ πρωτ:17256/03-12-2021, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 76, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020) τις υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020 και  αριθ. 40/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου εσωτερικών) καθώς και τις αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους  σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής καθώς   και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  33 μελών, παρευρέθηκαν  3 μέλη  και  αναλυτικά:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Νικόλαος Σκαρμούτσος  Πρόεδρος

       2.   Ραυτόπουλος Παναγιώτης

3.   Σωτηρόπουλος Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

 

1.               Βαφειαδάκης  Αριστείδης

2.               Παπαχρήστου Σοφία

3.               Ηλιόπουλος Δημήτριος

4.               Καλαχάνης  Δημήτριος

5.               Σπηλιωτακάρας Σωτήριος

6.               Κόλλιας Παναγιώτης

7.               Παγώνης Βασίλειος

8.               Σωτηρόπουλος  Ιωάννης

9.            Ειρήνη Πρόβου

10.            Φιακάς Παναγιώτης

11.            Φιλίππου Άννα

12.            Λάμπρου Θελερίτη Μαρία

13.            Σώκος Γεώργιος

14.            Μαλαχιάς Αναστάσιος

15.            Σπούλος Ιωάννης

16.            Λάμπρου Χαρίλαος

17.            Πανούσης Γεώργιος

18.            Αναστασίου – Καϊτσα Ελένη

19.            Μαυροπούλου Μαρία

20.            Νταγιάντη  Βασιλική

21.            Γεωργιάδου Μαρία

22.            Λιαράκος Γεώργιος

23.            Δημήτριος Δουρής

24.            Μαβίδης Παναγιώτης

25.            Ρήγας Ευάγγελος

26.            Τζαβέλας Δημήτριος

27.            Κορωναίος Παρασκευάς

28.            Νικόλαος Μπράβος,

29.            Νικολοπούλου Πελαγία

30.            Κοκιούσης Θεόδωρος

31.            Ηλιοπούλου  Ευφροσύνη

 

 

Από τους αρχηγούς της μειοψηφίας αν και κλήθηκαν να συμμετέχουν στην συνεδρίαση  δεν παραβρέθηκε ουδείς.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο   κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και αφού διαπίστωσε τη μη ύπαρξη απαρτίας ενημέρωσε, ότι η συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’ : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών  παρευρέθηκαν 3 μέλη, στη συνέχεια κήρυξε τη λύση της και όρισε επανάληψη της συνεδρίασης την 16η Δεκεμβρίου 2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

 

Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής                                                                 Τα  Μέλη

Επιτροπής Διαβούλευσης

Νικόλαος  Σκαρμούτσος

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15 Δεκεμβρίου 2021

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

& Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

Νικόλαος Σκαρμούτσος 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email