Λειτουργία 7ον Νηπιαγωγείου Κιάτου, σε συστέγαση με το 1ον Παιδικό Σταθμό Κιάτου.

Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της  4/27-06-2011 τακτικής συνεδρίασης της  Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας   

 

Αριθμός Απόφασης   8/2011

 

Περίληψη:  «Λειτουργία  7ον  Νηπιαγωγείου Κιάτου, σε συστέγαση με το 1ον Παιδικό Σταθμό Κιάτου»

 

                 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27ην   Ιουνίου του έτους  2011  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 12:00 π.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  Αναστασίου Λεονάρδου,  η  Δημοτική Επιτροπή Παιδείας,  του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 11885/20-06-2011 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Print Friendly, PDF & Email