ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ

Προκυρήξεις

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ »

(CPV 45212224-2)

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΚΙΑΤΟΥ».

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ.     

Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τη αριθ. 1/2019, μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των 1.128.592,57 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό του  1.399.454,79 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.126.592,57 € και αναλύεται κατά κατηγορία έργου ως εξής:

 

Για έργα κατηγορίας          ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ             ποσόν     673.941,14 €

Για έργα κατηγορίας           ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ                      ποσόν   298.882,24 €

Για έργα κατηγορίας           ΠΡΑΣΙΝΟΥ                       ποσόν   153.769,19

 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016, ποσού 2.000,00 €.

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.kiato.gov.gr.

Η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 19η-10-2020, το αργότερο στις 22-10-2020.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Έργων (χαμηλότερη τιμή), κάτω των ορίων, της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 03-06-2019.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 22.500,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Π.Δ.Ε. ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) με ποσό 600.000,00 € , από  έκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ COVID-19  με ποσό 151.352,60€ , από ΥΠΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020  με ποσό 106.500,00€ , από ΥΠΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019 με ποσό 19.000,00€ ,  από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 με  ποσό  151.496,61€ , από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 με ποσό 18.937,00€ , από  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ποσό 18.299,44€,  από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 με ποσό  333.869,14€  (ΠΟΛΥΕΤΗΣ).

 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα του Δήμου Σικυωνίων, στο Κιάτο Κορινθίας στα Γραφεία της Τ.Υ. Γεννηματά 2 Τ.Κ. 20200, αρμόδιοι υπάλληλοι υπάλληλοι: Χασιώτης Τιμολέων (τηλ.: 2742360107) & Μαθιόπουλος Μιχάλης (27423 60115 – Φαξ: 2742023562), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

  Κιάτο 28-09-2020

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Συνημμένα αρχεία

 

Print Friendly, PDF & Email