Κατασκευή και τοποθέτησης ράμπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου μπροστά από το Ορθοπεδικό Ιατρείο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το Πρακτικό της  10/6-5-2011  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 207

 

Περίληψη: Κατασκευή και τοποθέτησης ράμπας ΑΜΕΑ επί του πεζοδρομίου μπροστά από το Ορθοπεδικό Ιατρείο του κ. Ι. Γεωργόπουλου επί της οδού Κλεισθένους 70 .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6η του μηνός Μαϊου 2011, ημέρα της εβδο­μάδας  Παρασκευή και  ώρα 7.30΄ μ.μ, συνήλθε  υπό την προ­εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε  τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ.5453/11-4-2011 έγ­γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό­θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ­βουλο και στο Δή­μαρχο, ο οποίος  δεν παραβρέ­θηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό­μιμη απαρ­τία, γιατί σε σύ­νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Λεονάρδος Αναστάσιος&nbsp

Print Friendly, PDF & Email