«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2019».

Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                               Αριθ.Αποφ. 3/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το πρακτικό της 4/04-12-2018 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010), Δήμου Σικυωνίων έτους 2019».

Στο Κιάτο σήμερα, στις 04 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:13308/29-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω   έξι (6) μέλη ήτοι:

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

  1. Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)
  2. Ευάγγελος  Μπούρης (Αντ/ρχος)
  3. Ιωάννης Τσιάνος (Αντ/ρχος)
  4. Σπυρίδων Κουτρέτσης   (Αντ/ρχος)
  5. Αθανάσιος Πανάγου (Αντ/ρχος)
  6. Ιωάννης Μυττάς  (Αντ/ρχος)

 

 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ.Ν.3852/2010) Δήμου Σικυωνίων έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Πρόγραμμα όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία  του Δήμου μας  και έχει ως εξής:

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
00     ΓΕΝΙΚΕΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   
1 00.6737.009 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο {Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Αρχαίας Σικυώνας Β΄ Φάση  &  διερεύνησης  Αρχαίου Σταδίου} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 98.331,58 € Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=50.161,50€ + Από Ιδίους Πόρους
2 00.6737.011 Κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 76.065,14 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
3 00.6737.012 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχαίας ΣΙΚΥΩΝΟΣ» 10.000,00 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 184.396,72 €  
20     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
4 20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 30.000,00 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019
5 20.7326.001 Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής 220.000,00 € ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΕΣ
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 250.000,00 €  
25     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
6 25.7312.001 Κατασκευή αρδευτικών έργων Δήμου Σικυωνίων 202.028,47 € Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=160.315,00€ + ΣΑΤΑ 2009 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ=1.266,23€+ΣΑΤΑ 2010 ΦΕΝΕΟΥ=7.917,34€+ΣΑΤΑ ΠΟΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ=1.640,43€+ΣΑΤΑ 2011=769,49€+ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}=2.154,81€ +  ΣΑΤΑ 2012=27.965.17€
7 25.7325.002 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ 75.249,50 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018
8 25.7336.003 Aντικατάσταση δικτύων άρδευσης Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (Συνεχιζόμενο) 29.016,00 € ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 104.265,50 €  
30       ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
9 30.7323.001 Οδοποιϊα Δήμου Σικυωνίων 492.080,08 € Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=160.315,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=10.185,90€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=92.334,73 + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=51.923,49€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=31.342,76€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2018=145.978,20€
10 30.7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 26.918,06 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013)
11 30.7323.003 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 82.968,40 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
12 30.7412.004 Εκπόνηση μελετών έτους 50.000,00 € ΥΠ. ΕΣ. -ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ
13 30.7324.004 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός Προϋπολογισμός” (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 155.000,00 € {Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινου Ταμείου  Αστική Αναζωογόνηση 2018=91.683,00€, ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017=37.976,41€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=7.719,01€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=282,30€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=15.046,42€ , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=1.819,86€  , ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΑΤΑ 2013=115,00€ και  ΣΑΤΑ 2012=358,00€ .
14 30.7325.004 Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση του έργου {Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτροδότησης} 86.552,00 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018)
15 30.7323.005 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία 32.284,53 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
16 30.7322.010 Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.762,88 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018
17 30.7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 14.165,44 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 954.731,39 €  
35    ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ
0,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €  
45    ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
18 45.7326.001 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων 18.200,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 18.200,00 €  
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
   
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
19 61.7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 201.936,06 € Π.Α.Α. 2014-2020
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  201.936,06 €  
62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
   
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
20 63.7312.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) – Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  3.359.609,18 €  
64  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
21 64.7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην  Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 140.963,36 € Π.Α.Α. 2014-2020
22 64.7336.001 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 522.841,32 €  Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572
23 64.7336.002 Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 288.726,98 €  Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 572
24 64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (Συνεχιζόμενο) 246.739,44 €                                 Π.Α.Α. 2014-2020
25 64.7333.001 Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια  του  Δήμου Σικυωνίων  και επισκευής φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο  που προκλήθηκαν από πλημμύρες» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ5700004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 225.091,21 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571)
26 64.7333.002 Συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου της Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ, της Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ και της Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 279.429,94 € Π.Δ.Ε. (Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ57100004, ΣΑΕ 571)
27 64.7341.012 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Α΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)} με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -ΕΣΠΑ-  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 698.383,22 € ΕΣΠΑ
28 64.7341.013 Αγροτική Οδοποιία από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ΄) και έως θέση Λίμνη-Αμπέλια, Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006132446 800.000,00 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ
29 64.7341.014 Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση-ασφ/στρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων – (Β’ Ειδικός Προϋπ/σμός), Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006173647 800.000,00 €  (ΠΑΑ 2014-2020) ΕΣΠΑ
30 64.7331.001 Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & αύλειων χώρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 206.108,68 € Από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ. ΣΑΕ 055=114.600,00€ + Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=0,57€ + Από ΣΑΤΑ 2017 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=44.508,11€ &  Από Κ.Α.Π. 2018 ΕΠΙΣΚ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000,00€
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  4.208.284,15 €  
69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
   
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   
70      ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
31 70.7331.003 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 91.196,27 € (Από ΚΑΠ 2018 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=22.046,27€ + Από ΚΑΠ 2019 ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=69.150,00€ )
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  9.372.619,27 €  
 
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
184.396,72 € ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
250.000,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
104.265,50 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    ΥΔΡΕΥΣΗΣ  –  ΑΡΔΕΥΣΗΣ  –  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  –  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
954.731,39 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΤΕΧΝΙΚΩΝ   ΕΡΓΩΝ    ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ –   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
18.200,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
201.936,06 €  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
3.359.609,18 €   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
4.208.284,15 €   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)
91.196,27 € ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
9.372.619,27 €  

 

 

 

 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει ως έχει το Τεχνικό  Πρόγραμμα  εκτελεστέων έργων, του Δήμου Σικυωνίων έτους 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.
  2.  Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό  Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 3/2018

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό  ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ

 

 

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 04-12-2018

Ο  Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής  Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 

Print Friendly, PDF & Email